Kuvaus yrityksestä

Pyhäsalmen kaivos on maanalainen kaivos Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Sen omistaa kanadalainen First Quantum Minerals Ltd. Pyhäsalmen kaivoksen malmi louhitaan 1 050-1 410 m syvyydestä kallioperästä. Malmi sisältää noin 3 % kuparikiisua (CuFeS2), 4 % sinkkivälkettä (ZnS) ja 66 % rikkikiisua (FeS2). Vuosittain louhitaan ja rikastetaan noin 1,4 miljoonaa tonnia malmia.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Kuparirikaste (Cu) 26 965 tonnia, sinkkirikaste (Zn) 22 333 tonnia, pyriitti (FeS2) 553 644 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 1,07 miljoonaa tonnia – Lisäksi kaivostäyttöön ja teiden kunnossapitoon otettiin erillisestä louhoksesta tarvekiveä yhteensä 0,27 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut malmivarat: 1,1 miljoonaa tonnia (kupari 0,59%, sinkki 0,27 %, rikki 43,11 %, kulta 0,4 g/t, hopea 13 g/t).
 • Raportoidut mineraalivarannot: 5,6 miljoonaa tonnia (kupari 0,53 %, sinkki 0,34 %, rikki 41,81 %, kulta 0.4 g/t, hopea 13 g/t). Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1958 (esiintymän löytyminen), 1962 (tuotanto)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 412 hehtaaria (97 % omassa omistuksessa).
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 172 henkilöä.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Pyhäjärvi 81 %, Nivala 5 %, Haapajärvi 3 %, Kiuruvesi 2 %, Oulu 2 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Noin 50 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: 41,0 miljoonaa euroa.
 • Maksettu yhteisövero: 6,3 miljoonaa euroa (Pyhäsalmi Mine Oy 0,9 miljoonaa euroa, Inmet Finland Oy 5,4 miljoonaa euroa

Tietoja malminetsinnästä

Pyhäsalmi Mine Oy on tehnyt malminetsintää kaivoksen ympäristössä vuodesta 2004 lähtien. Sitä ennen Outokumpu Oy teki malminetsintää alueella jo vuodesta 1957 alkaen. Vuonna 2019 malminetsintää tehtiin maanalaisessa kaivoksessa. Pyhäsalmi Mine Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta sekä geofysikaalisia mittauksia. Syväkairausta tehtiin vuonna 2019 yhteensä 1,2 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia malminetsintälupahakemuksia. Pyhäsalmi Mine Oy:llä on lisäksi Mullikkorämeen kaivospiiri (Pyhäjärvi).

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta Lupapoikkeamat liittyi veteen

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: 2007
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 13,4 miljoonaa euroa
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 1 miljoonaa euroa
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 463 424 t (rikastushiekka 100%). Tästä määrästä noin 29% hyödynnettiin kaivostäytössä (maanalaisten louhosten täyttö).
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 100% sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 5,4 GWh (uusiutumattomia 100 %.
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 68,1 GWh (uusiutuvaa 7,0 %, uusiutumatonta 2,8 %, lisäksi pörssisähköä, jolle alkuperäjakauma ei tiedossa 90,2 %)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 9 378 tonnia CO2 (0,016 tonnia CO2/louhittu malmitonni)
 • Veden kulutus: 4,6 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 68 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 3,89 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 3 kpl (luokka 1)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luovuttamien Hertta-Eliölajit -tietojärjestelmässä olevien uhanalaistietojen mukaan Pyhäsalmen kaivoksen alueella ei ole tehty uhanalaishavaintoja.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 272 t, kuparikloridi 107 t, sinkkisulfaatti (12 %) 478 t, natriumsyanidi 7,6 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifiointi OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2,0 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 6,3 %
 • Tapaturmataajuus: 3,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet työtapaturmat, oma väki ja urakoitsijat)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: : 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe), 6:4 järjestelmä (6 työtä, 4 vapaata).
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 

 • Säännölliset tapaamiset kaupungin edustajien kanssa ja tiivis yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n Callio-hankkeessa, jossa edistetään kaivosalueen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loppuessa.
 • Vuonna 2019 kaivoksella järjestettiin Strongman Champions Leaguen osakilpailu sekä kuvattiin The White Wall tv-sarjaa.
 • On tuettu rahallisesti paikallisten koululaisten kesätyöllistymistä.
 • On annettu rahallista tukea erilaisille paikallisille ja valtakunnallisille yhdistyksille ja tempauksille/tapahtumille.
 • On tarjottu kokoontumistilat Ruotasen kyläyhdistykselle sekä Ruotasen harrastekerhoille yms.
 • Käytännöt sidosryhmien palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa jatkui Callio-konseptin alla. Callion tarkoituksena on saada kaivokseen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loputtua, edistettävinä hankkeina mm. energiavarasto, data-center ja maanalainen tutkimus- ja laboratoriotoiminta.
 • Vuonna 2019 alkoi syötävien sirkkojen kasvatus, Minetrain ja Undergorund Rescue hankeet, UG rescue hankkeessa on tavoitteen kehittää maanalainen työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Minetrain on EIT Raw Materialsin rahoittama hanke, jonka puitteissa järjestettiin hyvää palautetta saanut viikon mittainen käytännön koulutusjakso alalla työskentelevistä koostuvalle kansainväliselle kurssille.
 • Pyhäsalmi Mine Oy osallistui EAKR:n ja valtion rahoittamassa Geosolutions-hankkeessa tarjoamalla alueen rikastushiekka-altaiden peittokerroskoerakenteelle. Hankkeen kesto 2017–2019.
 • Vuonna 2018 jatkettiin erilaisten rikastushiekka-altaiden peittokerrosratkaisujen astiakokeita.
 • Pyhäsalmi Mine Oy osallistuu vuosina 2018-2020 toteutettavaan Oulun yliopiston HybArkt – hankkeeseen (Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen) tarjoamalla mm. pilottialueen.
 • Vuonna 2019 jatkettiin erilaisten rikastushiekka-altaiden peittokerrosratkaisujen astiakokeita sekä testattiin erilaisten vesienkäsittelymenetelmien soveltuvuutta jälkihoitovaiheen vesienkäsittelyyn
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Pyhäjärvi
Yhteystiedot:
Maria Hänninen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi