Kuvaus yrityksestä

Dragon Mining Oy on suomalainen kaivosyritys, joka harjoittaa malminetsintää kaivostensa ympäristössä. Dragon Mining Oy:n omistaa australialainen Dragon Mining Ltd, joka on listattu Hong Kongin pörssissä.

Vuonna 2021 yhtiöllä on Huittisten Jokisivulla ja Valkeakosken Kaapelinkulmalla toimivat kaivokset, joista Valkeakosken Kaapelinkulman kaivoksen tuotantotoiminta päättyi huhtikuussa 2021. Yhtiön Oriveden kaivoksen tuotantotoiminta on päättynyt kesäkuussa 2019 ja kaivoksella on käynnissä sulkemistoimet. Jokisivun kaivoksella kultamalmin louhinta tapahtuu maanalaisesti ja Kaapelinkulman kaivoksella louhintaa suoritettiin avolouhintana.

Kaivoksista louhitut malmit rikastetaan yhtiön omistamalla Vammalan rikastamolla Sastamalassa. Rikastusmenetelmänä käytetään vaahdotusta sekä painovoimaan perustuvaa tärypöytää. Yhtiön päätuote on kultarikaste.

Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt vastaukset koskevat Jokisivun, Kaapelinkulman ja Oriveden kaivoksia sekä Vammalan rikastamoa.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 4990 t kultarikastetta
 • Kokonaislouhinta: Malmia 360 000 t ja sivukiveä 147 000 t
 • Raportoidut malmivarat: Jokisivu: Todetut 340 000 t @ 2,5 g/t Au, Todennäköiset 1 200 000 t @ 2,2 g/t Au
 • Raportoidut mineraalivarannot: Jokisivu: mitatut 540 000 t / 4,2 g/t Au; osoitetut 1 900 000 t / 3,4 g/t Au ja mahdolliset 770 000 t / 3,3 g/t Au. Kaapelinkulma: mitatut 21 000 t / 1,9 g/t Au; osoitetut 41 000 t / 3,2 g/t Au ja mahdolliset 102 000 t / 4,4 g/t Au. Orivesi: mitatut 93 000 t / 5,0 g/t Au; osoitetut 110 000 t / 5,9 g/t Au ja mahdolliset 71 000 t / 4,8 g/t Au.
 • Toiminnan aloitusvuosi: Jokisivu 2009. Kaapelinkulma 2019. Orivesi 2006 (kaivostoiminnan uudelleenaloitus), vuosina 2003 - 2006 seisokki, kaivos avattu ensimmäisen kerran vuonna 1994 toisen yhtiön toimesta. Kaivoksen toiminta päättyi kesäkuussa 2019 ja sulkemissuunnitelma on jätetty viranomaisille. Vammalan rikastamo 2007 (rikastamon uudelleenkäynnistys), rikastamo ollut kiinni 2003 - 2007, avattu alun perin 1970-luvun puolivälissä toisen yhtiön toimesta.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Yhteensä 341 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 38 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sastamala, Tampere, Nokia, Huittinen
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Noin 46 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 11,3 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 1,5 miljoonaa euroa

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: Jokisivu: voimassa oleva ympäristölupa myönnetty vuonna 2010, jota muutettu osin vuonna 2016. Ympäristöluvan muutoshakemukseen annettu päätös helmikuussa 2021, valitukset uutta lupaa koskien viranomaiskäsittelyssä. Vammala: Voimassa oleva ympäristölupa myönnetty vuonna 2008. Ympäristöluvan muutoshakemukseen annettu päätös maaliskuussa 2020, valitukset uutta lupaa koskien viranomaiskäsittelyssä.
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Voimassa olevien lupien mukaiset
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Voimassa olevien lupien mukaiset
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Voimassa olevien lupien mukaiset

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Sivukiveä 147 000 t ja rikastushiekkaa 301 000 t
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Sivukivistä on hyödynnetty 113 000 t louhostäyttöön ja murskattiin omaan käyttöön 16 000 t.
 • Polttoaineiden kulutus: Polttoöljy 463 t Diesel 281 t
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 17,2 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa), lämpö maanalaisen Huittisten Jokisivun kaivoksen raitisilman lämmitykseen 1,23 GWh (nestekaasu).
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 2564 t.
 • Veden kulutus: Jokisivulla vedenottoa ei ollut lainkaan, kaikki tarvittava käyttövesi saatiin kierrätettävästä kuivanapitovedestä. Kaapelinkulmalla ei vedenottoa. Oriveden kaivoksella tuotanto on päättynyt vuonna 2019. Vammalan rikastamolla ei ollut lainkaan vedenottoa, kaikki tarvittava käyttövesi saatiin kierrätettävästä prosessivedestä.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 1 kpl Vammalan rikastamon rikastushiekka-alueella (luokka 2).
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 2 lajia (Jokisivun kaivosalueella elää liito-orava ja osa Kaapelinkulman kaivosaluetta on mahdollisesti Kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta).
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Kaivoksilla ei käytetä ympäristövaarallisia kemikaaleja. Rikastamon vaahdotusprosessissa käytetään kokoojakemikaaleja, joista osa on määritelty ympäristölle vaaralliseksi. Kemikaalit sitoutuvat pääosin lopputuotteeseen (rikasteeseen).
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Jokisivun kaivosalueelle on liito-oravalle rakennettu pesäpönttöjä kompensaationa liito-oravan pesäpuun poistosta. Asiantuntijaselvitysten mukaan liito-oravia on alueella enemmän kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista.
  • Kaapelinkulmalla on tehty kirjopapurikkoperhosen seurantaa vuosina 2018–2021 ja seurantojen perusteella Kaapelinkulman kirjopapurikkopopulaatiot on todettu elinvoimaiseksi.

   

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 4,2 %
 • Tapaturmataajuus: 12,15 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (sisältäen urakoitsijat).
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 2-vuorojärjestelmä, 7,5 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika.
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 19

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivostoiminta ei sijaitse poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä maaseutuelinkeinon harjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on osittain vaikutusta maankäyttöön kaivos- ja rikastamoalueiden ollessa poissa muusta käytöstä. Alueilla ei ole kuitenkaan tiettävästi ollut sellaista virkistyskäyttöä, johon toiminnalla olisi ollut vaikutusta.

Päättyneellä Oriveden kaivoksen toiminalla oli vaikutuksia kahteen alapuoliseen järveen. Vuoden 2021 koekalastussaalis oli niukempi kuin edellisinä tarkkailuvuosina, ja koostui yksinomaan suhteellisen isokokoisista ahvenyksilöistä. Vaikka kaivoksen kuivatusvesien johtaminen on loppunut, ei ahvenen lisääntyminen ole toistaiseksi onnistunut kuin harvoin. Lisääntyminen voi epäonnistua esimerkiksi veden happamuuden tai metallivaikutusten myötä. Ahvenista tehtiin metallimääritykset vuonna 2013, ja havaitut pitoisuudet olivat joko matalia suhteessa sallittuihin enimmäispitoisuusrajoihin tai alle määritysrajojen. Ala-Jalkajärveä seuraavassa Peräjärvessä on kalasto normaalia suppeampi ja se koostuu tyypillisimmistä pienten järvien kalalajeista.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnan suunnittelussa. Toiminnan päättyessä alueet maisemoidaan sulkemissuunnitelmien mukaisesti.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys on järjestänyt avoimia ovia.
 • Yritys ottaa vastaan vierailijoita, kuten kaivosten ja rikastamon lähinaapureita sekä alan opiskelijaryhmiä.
 • Yritys tarjoaa lopputyö, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

– Dragon Mining Oy:llä on suoritettu opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja sekä tehdään opinnäytetöitä, jotka palvelevat niin opiskelijaa kuin yritystä.
– Yritys on yhteistyökumppanina kehitys- ja tutkimusprojekteissa.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Huittinen, Valkeakoski, Orivesi, Sastamala
Yhteystiedot:
Tuomo Etelämäki

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi