Kuvaus yrityksestä

Dragon Mining Oy on suomalainen kaivosyritys, joka harjoittaa malminetsintää kaivostensa ympäristössä. Dragon Mining Oy:n omistaa australialainen Dragon Mining Ltd, joka on listattu Hong Kongin pörssissä. Yhtiöllä on Huittisten Jokisivulla ja Valkeakosken Kaapelinkulmalla toimivat kaivokset.

Oriveden kaivoksen tuotantotoiminta päättyi kesäkuussa 2019 ja kaivoksella on käynnissä sulkemistoimet.

Jokisivulla kultamalmin louhinta tapahtuu maanalaisesti ja Kaapelinkulman kaivoksen louhintaa suoritetaan avolouhintana.

Kaivoksista louhitut malmit rikastetaan yhtiön omistamalla Vammalan rikastamolla Sastamalassa. Rikastusmenetelmänä käytetään vaahdotusta sekä painovoimaan perustuvaa tärypöytää. Yhtiön päätuote on kultarikaste.

Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt vastaukset koskevat Jokisivun, Kaapelinkulman ja Oriveden kaivoksia sekä Vammalan rikastamoa.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 4900 t kultarikastetta
 • Kokonaislouhinta: Malmia 342 000 t ja sivukiveä 652 000 t.
 • Raportoidut malmivarat: Jokisivu: todetut 490 000 t / 2,5 g/t Au, todennäköiset 1300 000 t / 2,3 g/t Au. Kaapelinkulma: todetut 0 t , todennäköiset 21 000 t / 4,1 g/t Au.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Jokisivu: mitatut 640 000 t / 4,8 g/t Au; osoitetut 1 500 000 t / 3,6 g/t Au ja mahdolliset 530 000 t / 4,0 g/t Au. Kaapelinkulma: mitatut 26 000 t / 2,3 g/t Au; osoitetut 79 000 t / 3,2 g/t Au ja mahdolliset 170 000 t / 2,6 g/t Au. Orivesi: mitatut 93 000 t / 5,0 g/t Au; osoitetut 110 000 t / 5,9 g/t Au ja mahdolliset 71 000 t / 4,8 g/t Au
 • Toiminnan aloitusvuosi: Jokisivu 2009. Kaapelinkulma 2019. Orivesi 2006 (kaivostoiminnan uudelleenaloitus), vuosina 2003 - 2006 seisokki, kaivos avattu ensimmäisen kerran vuonna 1994 toisen yhtiön toimesta. Kaivoksen toiminta päättyi kesäkuussa 2019 ja sulkemissuunnitelma on jätetty viranomaisille. Vammalan rikastamo 2007 (rikastamon uudelleenkäynnistys), rikastamo ollut kiinni 2003 - 2007, avattu alun perin 1970-luvun puolivälissä toisen yhtiön toimesta.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Yhteensä 341 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 42 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sastamala, Tampere, Nokia, Huittinen
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Noin 60 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 13,2 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 194 000 euroa (verotus vielä vahvistamatta)

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta htiö tehnyt Kaapelinkulman kaivoksella häiriöilmoituksen kiintoainespitoisuuden lievästä ylityksestä 8.4.2020 (mitattu 22 mg/l, raja-arvo 20 mg/l).

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Sivukiveä 652 000 t ja rikastushiekkaa 312 000 t
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Sivukivistä on hyödynnetty 205 000 t louhostäyttöön ja murskattiin omaan käyttöön 18 000 t.
 • Polttoaineiden kulutus: polttoöljy 672 t, diesel 286 t
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 17,1 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa), lämpö maanalaisten kaivosten raitisilman lämmitykseen 0,45 GWh (nestekaasu).
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 3045 t.
 • Veden kulutus: Jokisivulla vedenottoa ei ollut lainkaan, kaikki tarvittava käyttövesi saatiin kierrätettävästä kuivanapitovedestä. Kaapelinkulmalla ei vedenottoa. Oriveden kaivoksella tuotanto on päättynyt vuonna 2019. Vammalan rikastamon toiminnassa vettä käytettiin noin 1,3 Mm3.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 1 kpl Vammalan rikastamon rikastushiekka-alueella (luokka 2).
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 2 lajia (Jokisivun kaivosalueella elää liito-orava ja osa Kaapelinkulman kaivosaluetta on mahdollisesti Kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta).
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Kaivoksilla ei käytetä ympäristövaarallisia kemikaaleja. Rikastamon vaahdotusprosessissa käytetään kokoojakemikaaleja, joista osa on määritelty ympäristölle vaaralliseksi. Kemikaalit sitoutuvat pääosin lopputuotteeseen (rikasteeseen).
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Jokisivun kaivosalueelle on liito-oravalle rakennettu pesäpönttöjä kompensaationa liito-oravan pesäpuun poistosta. Asiantuntijaselvitysten mukaan liito-oravia on alueella enemmän kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista.
  • Kaapelinkulmalla on tehty kirjopapurikkoperhosen seurantaa vuosina 2017–2020 ja seurantojen perusteella Kaapelinkulman kirjopapurikkopopulaatiot on todettu elinvoimaiseks

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0,6 pv/työntekijä.
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,1 %.
 • Tapaturmataajuus: 15,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (sisältäen urakoitsijat) vuonna 2020. Kolme poissaoloon johtanut tapaturmaa vuonna 2020
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 2-vuorojärjestelmä, 7,5 tunnin työpäiväjärjestelmä, 10 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivostoiminta ei sijaitse poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä maaseutuelinkeinon harjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutusta lähialueiden virkistyskäyttöön Oriveden kaivosta lukuunottamatta. Oriveden kaivoksen kahden alapuolisen järven (Ala-Jalkajärvi ja Peräjärvi) kalakannoissa näkyy kaivoksen kuivanapitovesien vaikutus. Kaivoksen kuivanapitoveden metallipitoisuudet ovat alkaloinnin tarkentumisen ansiosta kuitenkin olleet laskusuunnassa jo useita vuosia ennen toiminnan loppumista ja Ala-Jalkajärven metallipitoisuudet ovat viime vuosina laskeneet merkittävästi ja vaikutus heijastuu vähitellen myös Peräjärven metallipitoisuuksiin. Kaivoksen kuivanapitovesien johtaminen Ala-Jalkajärveen päättyi kesällä 2019 kaivoksen toiminnan loppumisen yhteydessä.
Oriveden kaivosta lähinnä olevan Ala-Jalkajärven koekalastuksissa kesällä 2015 järvestä saatiin runsas ahvensaalis. Kesän 2018 tulosten pohjalta voidaan sanoa ahvenen lisääntymisen onnistuneen ainakin kahtena vuonna. Ahvenista tehtiin metallimääritykset vuonna 2013, ja havaitut pitoisuudet olivat joko matalia suhteessa sallittuihin enimmäispitoisuusrajoihin tai alle määritysrajojen. Ala-Jalkajärveä seuraavassa Peräjärvessä on kalasto normaalia suppeampi ja se koostuu tyypillisimmistä pienten järvien kalalajeista. Seuraava koekalastusvuosi on 2021.
Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on osittain vaikutusta maankäyttöön kaivos- ja rikastamoalueiden ollessa poissa muusta käytöstä. Alueilla ei ole kuitenkaan tiettävästi ollut sellaista virkistyskäyttöä, johon toiminnalla olisi ollut vaikutusta.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnan suunnittelussa. Toiminnan päättyessä alueet maisemoidaan sulkemissuunnitelmien mukaisesti.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys on järjestänyt avoimia ovia.
 • Yritys ottaa vastaan vierailijoita, kuten kaivosten ja rikastamon lähinaapureita sekä alan opiskelijaryhmiä.
 • Yritys tarjoaa lopputyö-, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yritys on järjestänyt avoimia ovia.
 • Yritys ottaa vastaan vierailijoita, kuten kaivosten ja rikastamon lähinaapureita sekä alan opiskelijaryhmiä.
 • Yritys tarjoaa lopputyö-, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Huittinen, Valkeakoski, Orivesi, Sastamala
Yhteystiedot:
Tuomo Etelämäki

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi