Kuvaus yrityksestä

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015 ja sen omistavat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura sekä Sampo Oyj. Yhtiön avolouhos ja tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584,4 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee keskimäärin noin 1 500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

 

Tuotantoprosessi alkaa omalta avolouhokselta, josta malmi louhitaan. Louhittu malmi murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille. Bioliuotusprosessissa hyödynnetään malmissa luontaisesti esiintyviä mikrobeja metallien erottamiseen malmista. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan happamalla tuotantoliuoksella. Näin luodaan optimaaliset olosuhteet malmikasojen mikrobitoiminnalle. Kasattua malmia liuotetaan ensin noin 15 kuukautta primäärikasalla. Sen jälkeen malmi puretaan ja siirretään sekundäärikasalle loppuliuotukseen. Bioliuotus on energiatehokas tuotantotapa. Metallien talteenottolaitoksella bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan vaiheittain nikkeli-koboltti-, sinkki ja kuparisulfideiksi. Nikkeli-kobolttisulfidi syötetään samalla teollisuusalueella sijaitsevalle, kesällä 2021 käynnistyneelle akkukemikaalitehtaalle, jossa se jalostetaan akkukemikaaleiksi eli nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Vuonna 2022 akkukemikaalitehtaan ylösajo jatkui ja sen osuus Terrafamen liikevaihdosta nousi 35 prosenttiin. Sinkki- ja kuparisulfidit suodatetaan ja myydään jalostettaviksi.

 

Terrafame julkaisee vuosittain Kestävän kehityksen katsauksen ja paikallisille sidosryhmille kohdennetun Vesistökatsauksen, jotka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.terrafame.fi.

AAA
AA
A
B
C
SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ LUONNON MONIMUOTOISUUS RIKASTUSHIEKAN HALLINTA VESIEN HALLINTA ENERGIA TEHOKKUUS KAIVOKSEN SULKEMINEN TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Kriisinhallinta

Laitos Kriisinhallintavalmius Sisäinen arviointi Koulutus ja harjoittelu
Kriisinhallintavalmius yhtiötasolla
Kriisinhallintavalmius toimipaikkatasolla
Tulokset todennettu edellisen kerran: 26.11.2021

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Nikkeli 31 470 t ja sinkki 56 788 tonnia, sekä kuparia ja kobolttia pieniä määriä
 • Kokonaislouhinta: 51,8 miljoonaa tonnia (sivukivi 61 %, malmi 35 %, tarvekivi 4%)
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Mitatut 581 Mt (Ni 0,27 %, Zn 0,54 %, Co 0,02 %, 0,14 % Cu); Osoitetut 487 Mt (Ni 0,26 %, Zn 0,55 %, Co 0,02 %, 0,15 % Cu); Mahdolliset 386 Mt (Ni 0,25 %, Zn 0,55 %, Co 0,02 %, 0,15 % Cu)
 • Toiminnan aloitusvuosi: Terrafame on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Esiintymä on löydetty vuonna 1977 ja sen louhinta on aloitettu 2008.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Vähintään 30 vuotta, Kolmisopen esiintymää hyödyntämällä arvioitu elinikä on jopa 60 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kaivospiirin pinta-ala on n. 6000 ha.
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 763 hlö
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kajaani 52%, Sotkamo 26,4%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Alueella työskenteli vuoden 2022 aikana keskimäärin 733 urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE).
 • Käyttökate EBITDA: 152,1 M€ ilman kertaluonteisia eriä
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa (yrityksen tilikauden verotettava tulos on katettu vahvistetuilla tappiolla)

Tietoja malminetsinnästä

Terrafame ei harjoita malminetsintää oman kaivospiirin ulkopuolella.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 14001
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta 13 kpl. Laskennassa on otettu huomioon poikkeamatilanteet, joissa on voinut muodostua paikallisia ympäristövaikutuksia, siis myös tapaukset, joissa päästö on voitu palauttaa yhtiön omiin käsittelyprosesseihin. Näiden lisäksi yhtiön päästötarkkailussa yksittäisen näytteen pH-raja-arvo ylittyi 5 kertaa.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: Terrafamen koko toimintaa koskeva ympäristö- ja vesitalouslupa 2022.
 • Linkki lupaan: https://ylupa.avi.fi/api/v1/documents/attachment/4704625
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Maaliskuussa 2023 Terrafame asetti uuden ympäristölupapäätöksen (87/2022, PSAVI/2461/2016, an-nettu 20.6.2022) mukaisen vakuuden 350,1 M€.
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella on 185 000 euroa.
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 31,8 Mt sivukiveä
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: sivukivi 11 % (Vuoden 2022 aikana Kuusilammen louhoksesta louhittiin 31,8 miljoonaa tonnia sivukiveä, josta 3,65 Mt kiilleliusketta käytettiin tarvekivenä tiestön sekä tuotantoalueiden rakentamiseen)
 • Polttoaineiden kulutus: 164 GWh, sisältäen yhtiön ja urakoitsijoiden kulutuksen koko Terrafamen teollisuusalueella
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 537,47 GWh, lämpö 85,36 GWh. Hukkalämmön osuus ei ole nykyisin mitattavissa.
 • Energian kulutuksen tavoite: Terrafamen tavoitteena on, että vuonna 2024 hiilineutraalin energian osuus sähköenergiasta on 100 % ja yli 90 % höyryn ja lämmön tuotannosta toteutetaan uusiutuvalla energialla. Prosessiperäisen hukkalämmön talteenoton osuus metallien talteenottolaitoksella käytetystä prosessihöyrystä ja kaukolämmöstä on vähintään 15 %.
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Terrafamen CO2-päästöt ovat 497 944 tonnia CO2 ja 0,0278 tonnia CO2/malmitonni. Ilmoitetut CO2-päästöt kattavat Terrafamen teollisuusalueen toimintaa koskevat Scope 1 ja 2 päästöt sekä Scope 3:n osalta käyttömääriltään merkittävimpien prosessikemiakaalien päästöt. Terrafamen bioliuotusprosessiin perustuvan nikkelituotteen hiilijalanjälki on maailman nikkelintuottajista pienin (Skarn Associates 2020).
 • Veden kulutus: 3,9 Mm3 (raakaveden osuus 78%). Luvut pitävät sisällään koko Terrafamen teollisuusalueen vedenkulutuksen.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 9,4 Mm3 puhdistettuja purkuvesiä
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 29 patoa
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-orava, lumme- ja sirolampikorento sekä lepakoita. Lisäksi liito-orava (VU), rotkokehräjäkälä (EN), lettosara (VU),
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Vesilaitoksilla käytettävät kemikaalit yhteensä 748,29 tonnia (PIX-322 740 tonnia; PAX-XL100 6,77 tonnia; natriumhypokloriitti 1,52 tonnia). Akkukemikaalitehtaalla käytettävät kemikaalit yhteensä 10 800 tonnia (ammoniakki 10 800 tonnia; BHT (butyloitu hydroksitolueeni) 0 tonnia (ei lisätty prosessiin vuonna 2022); Cyanex 272: 0 tonnia (ei lisätty prosessiin vuonna 2022)).
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Nykyisen kaivospiirin alueella on toiminnan aloittamisen jälkeen tarkkailtu säännöllisesti luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-oravaa ja lepakoita. Edellä mainittujen lisäksi kaivospiirin alueella on havaittu direktiivin liitteessä IV(a) mainittuja lumme- ja sirolampikorentoja. Lisäksi nykyisen kaivospiirin alueella sijaitsee erittäin uhanalaiseksi (EN) luokitellun rotkokehräjäkälän (Lecanora epanora) esiintymispaikka.

  Toiminnan suunniteltuun laajentumiseen liittyen vuonna 2022 tehtiin laajasti luontoselvityksiä Kolmisopen malmion hyödyntämiseen liittyvillä alueilla, tulevan sekundääriliuotusalueen (SEK5-8), tulevan sivukivialueen KL1 sekä nykyisin toiminnassa olevien tuotantoalueiden läheisyydessä. Alueilta kartoitettiin mm. viitasammakkojen, liito-oravien, sukeltajakuoriaisten ja sudenkorentojen esiintymistä. Lisäksi alueilla tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys uhanalaisten ja huomionarvoiset kasvilajien ja uhanalaisten ja suojeltujen luontotyyppien esiintymisen kartoittamiseksi sekä selvitys alueidenvesimuodostumien luonnontilaisuudesta. Lisäksi Terrafamen velvoitetarkkailuun sisältyy kattavasti vesistöjen ja maa-alueiden biologista tarkkailua ja kalaston tarkkailua.

  Terrafame on hakenut lupaa LSL 39 §:n mukaisesti rauhoitettujen ja LSL 49 §:n tarkoittamien luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajeihin kuuluvien lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis) ja sirolampikorennon (Leucorrhinia albifrons), lepakoiden, liito-oravien ja valkilehdokin rauhoitus- ja suojelusäännöksistä poikkeamiseen yksittäisten alueiden osalta.

  Rotkokehräjäkälän siirtoistutukselle on haettu vuonna 2020 LSL 48 § 2:n mukaista poikkeuslupaa poiketa LSL 47 § mukaisesta rauhoitussäännöksestä, koskien Sotkamon Pirttikalliossa sijaitsevan rotkokehräjäkälän (Lecanora epanora) esiintymän heikentämistä lajin esiintymisen turvaamiseksi tehtäviä siirtoistutuksia varten. Kainuun ELY-keskus myönsi Terrafamelle luonnonsuojelulain 48 §:n mukaisen poikkeamisluvan (KAIELY/259/2020) Pirttikallion rotkokehräjäkälän esiintymän heikentämiseen lajin siirtoistutusten vuoksi luvassa tarkoin määritellyin ehdoin. Terrafame laatii suunnitelman siirtoistutuksen toteuttamiseksi ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa ja hyväksyttää suunnitelman Kainuun ELY-keskuksella ennen siirron toteutusta vuoden 2023 aikana.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 45001

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 4,5 pvä/hlö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 12,3 pvä/hlö, eli 4,8 % teoreettisestä säännöllisestä työajasta
 • Tapaturmataajuus: LTIFR1: 4,3 Terrafamen oma henkilöstö, 8,5 urakoitsijat, yhteensä 6,4
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 37/12h-vuorojärjestelmä, 17/10h-vuorojärjestelmä, 27/8h työpäiväjärjestelmä, päivätyö, liu-kuva työaika ja konsulttityö
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 12,5 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa olivat aikaisempien vuosien tapaan merkittävät. Vuoden 2022 lopussa henkilöstömäärä oli 763 (2021; 879), josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 96,2 (93,6) prosenttia. Vuoden lopussa henkilöstöstä 78,4 (76) prosenttia asui Kajaanissa ja Sotkamossa. Oman henkilöstön ohella teollisuusalueella työskenteli vuoden aikana kaikkiaan keskimäärin (kokoaikaiseksi muutettuna, FTE) yhteensä 733 (883) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijää. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt otetaan huomioon yrityksen sidosryhmätyössä.

Terrafamella ei ole kaivostoimintaa poronhoitoalueella.

 

 

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Lähialueen virkistyskäyttö painottuu kalastukseen ja muuhun vesistöjen virkistyskäyttöön. Valtaosa puhdistetusta purkuvedestä johdetaan purkuputkea pitkin Kajaanin ja Sotkamon välissä sijaitsevaan suureen vesistöön. Kyseisen järven rannoilla on runsaasti sekä pysyvää että vapaa-ajan asutusta, joten järvi on Kainuun virkistyskäytön kannalta keskeinen ja merkittävä. Tarkkailutulosten perusteella puhdistettujen purkuvesien vaikutus vesistössä näkyy veden sulfaattipitoisuuden kohoamisena, mutta mm. kalastossa ei ole todettu muutoksia.  Virkistyskäytön kannalta muut lähimmät merkittävät järvet sijaitsevat noin 10 kilometrin päässä teollisuusalueesta. Kyseisillä järvillä on rantakiinteistöjä ja järviä käytetään mm. vapaa-ajankalastukseen. Järvien kautta johdetaan vuosittain pieni määrä puhdistettuja purkuvesiä, joiden vaikutukset vedenlaatuun ovat vähäisiä rajoittuen lähinnä hieman kohonneisiin sulfaattipitoisuuksiin.

Edellisen toiminnanharjoittajan aikana puhdistettuja purkuvesiä on johdettu pienien lähivesistöjen kautta sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Tämän toiminnan johdosta osa kyseisistä järvistä kerrostui sulfaatista johtuen pitkäkestoisesti siten, että järvien luontainen syys- ja kevätkierto häiriintyivät. Osassa järvistä havaittiin myös kohonneita metallipitoisuuksia. Viranomainen asetti vuonna 2012 neljälle lähivesistölle suosituksen, ettei kyseisten järvien vettä tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Kyseistä rajoitusta ei ole vielä purettu. Pääosan kyseisistä pienistä vesistöistä tila on jo palautunut, mutta osassa havaitaan edelleen pienialaista kerrostuneisuutta. Esimerkiksi Kivijärven syvänteiden vesi oli kerrostuneena vuodesta 2011 saakka, mutta vuodesta 2020 Kivijärven syvänteiden vesi on kuitenkin osittain kiertänyt. Suurimman syvänteen vedessä on viime vuosina tapahtunut sekoittumista, ja sulfaattipitoisuudet ovat laskeneet aiempien vuosien tasolta 2 000-4 000 mg/l keskimäärin tasolle 52 mg/l.  Toisen, suppea-alaisemman syväteen osalta on tapahtunut myönteistä kehitystä, ja tarkkailutulokset viittasivat vuonna 2022 syyskierron osittaiseen toteutumiseen myös alusvesien osalta.

Yhtiö on ostanut mm. tuleviin laajenemissuunnitelmiin liittyen vesi- ja maa-alueita kaivospiirin läheisyydestä, samoilta alueilta, jossa vaikutuksen alaiset pienet lähivesistöt sijaitsevat. Kyseisten vesistöjen rannoilla ei ole enää nykyisin käytössä olevia kiinteistöjä. Osa pienistä vesistöistä jää rakentamisen alle ja jäljelle jäävien pienten vesistöjen toipuminen varmistetaan tarvittaessa kunnostustoimenpiteillä. Yksi näistä pienistä vesistöistä on Salminen, joka on ollut voimakkaasti kerrostuneena vuodesta 2012 saakka, eikä se ole palautunut luontaisesti kuten muut lähialueen järvet. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Salmisen kunnostukselle niin sanotun pääluparatkaisun yhteydessä kesäkuussa 2022 ja Terrafame käynnisti Salmisen järven kunnostustyöt heinäkuussa 2022.

Lähivesistöjen tilaa kuvataan tarkemmin paikallisille asukkaille vuosittain jaettavassa vesistökatsauksessa, joka laaditaan vuositarkkailuraportteihin perustuen.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Läjitysalueet, kuten sivukiven ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueet, suljetaan toiminnan aikana alueiden tullessa täyteen. Myös muuta maisemointia, kuten pintamaan läjitysalueiden kasvittamista tehdään toiminnan aikana. Koko tuotantoalue maisemoidaan toiminnan loputtua. Tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä selvitettiin mallintamalla havainnekuvin ja näkyvyysarvioin toiminnan maisemavaikutuksia. Sivukivialueet ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueen muodostavat pysyvän maisemamuutoksen.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Terrafamen pääasiallinen viestintäkanava on yhtiön verkkosivut, joiden kautta julkaistaan uutisia ja tiedotteita yhtiön toimintaan liittyvistä tapahtumista. Verkkosivujen kautta sidosryhmien edustajille tarjotaan myös mahdollisuus antaa palautetta yhtiön toiminnasta myös anonyymisti. Palautteet käsitellään systemaattisesti vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti.

Terrafame on panostanut sisäisen viestinnän vuorovaikutteisuuden lisäämiseen ottamalla käyttöön työkalun, jolla sisäisesti julkaistavista uutisista ja tiedotteista voi käydä keskustelua. Työkalu on käytössä kaikilla teollisuusalueella toimivilla Terrafamen työntekijöillä.

Yhtiö julkaisee viikoittain ilmestyvää henkilöstölehteä. Henkilöstölehdestä laaditaan noin kerran kuukaudessa ns. urakoitsijaextra, johon kootaan myös teollisuusalueella toimivia kumppaniyrityksiä koskevaa tietoa. Vuonna 2022 urakoitsijaextra ilmestyi yhdeksän kertaa. Lisäksi alueen avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista.

Lähialueen sidosryhmille kohdennettu vesistökatsaus julkaistaan vuosittain toukokuussa paikallislehtien ilmoitusliitteenä. Vesistökatsaus julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 2019. Terrafamen vesistökatsauksessa kerrotaan teollisuusalueen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta. Vesistökatsaus laaditaan edellisen vuoden velvoitetarkkailuraporttien perusteella. Lisäksi vesistökatsauksessa nostetaan esille muita ajankohtaisia teemoja, joko yhtiön toimintoihin liittyen tai sidosryhmien toivomusten mukaan. Viimeisin vesistökatsaus julkaistiin toukokuussa 2023 ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

Terrafame julkaisee vuosittain Kestävän kehityksen katsauksen, jossa seurataan yhtiön vuosille 2020-2024 laaditun vastuullisuusohjelman etenemistä. Vuonna 2022 julkaistu katsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Seuraava kestävän kehityksen katsaus julkaistaan kesällä 2023.

Yhtiö viestii toiminnastaan myös mediatiedotteilla ja käymällä keskusteluja suoraan sidosryhmien edustajien kanssa esimerkiksi puhelimitse ja sähköpostilla.

Lähialueen asukkaita informoidaan teollisuusalueen poikkeustilanteista tai muista ajankohtaisista asioista oman ryhmätekstiviestijärjestelmän avulla. Vastaavat tekstiviestijärjestelmät ovat olemassa omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Yhtiön tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla.

Terrafame on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, perhepäiviä ja muita tapahtumia. Kaikkiaan yhtiö tapaa normaalioloissa vuodessa keskimäärin 2 500 – 5 000 ihmistä eri tapahtumissa.

Vuonna 2022 perustettiin lisäksi lähialueyhtyeistyöryhmä, johon kutsuttiin mukaan edustajat Sotkamon kunnasta, Kajaanin kaupungilta ja Sonkajärven kunnasta, Kainuun liitosta sekä yrittäjistä ja kauppakamarista, Terrafamen henkilöstöstä ja kumppaniyrityksistä, Tuhkakylän kyläyhdistyksestä ja Jormaskylän-Korholanmäen osakaskunnasta sekä Kainuun luonnonsuojelupiiristä. Lisäksi ryhmään on kutsuttu yksi ympäristöjuridiikkaan ja kaivosten vastuullisuuteen erikoistunut asiantuntija. Tapaamisten tavoitteena on keskustella Terrafamen keskeisimpien paikallisten sidosryhmien kanssa heitä kiinnostavista aiheista ja kertoa yhtiön ajankohtaisista asioista. Jatkossa teollisuusalueella tavataan yhteistyöryhmän jäseniä 1-2 kertaa vuodessa.

Yhtiö tukee myös paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa. Terrafame kohdentaa vuosittain noin 60 000 euroa eri sponsorointikohteisiin, jotka edistävät paikallista, kainuulaista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Sponsorointia kohdennetaan myös alaa opiskelevien opiskelijoiden yhteistoimintaan. Vuonna 2022 tuettiin mm. opiskelijoiden yhteistoimintaa Oulun Yliopiston Prosessikilta ry:n kautta.

Terrafame on tukenut paikallista urheilua ja edistänyt kainuulaista elinvoimaisuutta toimimalla muun muassa Sotkamon Superpesisjoukkueen yhteistyökumppanina ja osana joukkueen kumppaniverkostoa, johon kuuluu 150 alueellista ja valtakunnallista yritystä tai julkisen sektorin toimijaa. Yhteistyökumppanuus Sotkamon superpesisjoukkueen kanssa on mahdollistanut tuen niin superpesisjoukkueelle, kuin nuorimmille pelaajille B-pojissa sekä Suomisarjassa. Yhteistyönkautta olemme voineet toteuttaa yhteiskuntavastuuta mahdollistamalla muiden yhteistyökumppaneiden kanssa JymyHyvä-ottelun, jonka avulla kerätään varoja Kainuulaiselle lahjoituskohteille. Vuoden 2022 lahjoituskohde oli 2022 Kainuun keskussairaalan lasten ja nuorten osasto.

Lisäksi Terrafame on toiminut vuonna 2022 Suomen Ampumahiihtoliiton pääyhteistyökumppanina ja yhteistyön kautta Terrafame on myös tukemassa ampumahiihdon nousevia nuoria kykyjä, jotka harjoittelevat ja leireilevät pääosan harjoituskaudesta Vuokatin ja Kainuun alueella.

Sponsorointihakemukset käsitellään 2-3 kertaa vuodessa sponsorointitiimin kanssa ja sen avulla varmistetaan, että tuettavan organisaation tai ryhmän toiminnan tulee olla Terrafamen arvojen ja tavoitteiden mukaista

Terrafame tukee paikallisen kyläyhdistyksen toimintaa. Yhtiö järjestää vuosittain myös siivoustalkoot, joissa teollisuusalueen tuloteiden vierustoja siivotaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2022 Terrafame avusti Tuhkakylän kyläyhdistystä Kyläturvallisuus -hankkeessa. Hankkeeseen liittyen yhtiö auttoi mm. kyläläisten kyläturvallisuussuunnitelman teossa ja kustansi Turvallinen kylä -oppaat vakiasukkaille sekä vapaa-ajan kohteisiin. Terrafame osallistui myös Tuhkakylän kyläpäiville, jossa yhtiö esitteli mm. pelastuskalustoaan ja antoi osallistujille mahdollisuuden keskustella turvallisuusaiheista.

Terrafamen teollisuuspalokunta toimii Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 15 kilometrin säteellä tehdasalueelta. Vuonna 2022 teollisuuspalokunta osallistui 3 tehtävään teollisuusalueen ulkopuolella osana Kainuun pelastuslaitosta.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Terrafamella on vuodesta 2019 alkaen ollut kolme prosessiteollisuuden ammattitutkintoon tähtäävää oppisopimusryhmää, joista kaksi sai opintonsa päätökseen vuoden 2021 aikana ja kolmas ryhmä vuoden 2022 keväällä. Opiskelijoita valmistui kolmesta ryhmästä yhteensä 67, ja heistä valtaosa jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Oppisopimusopiskelun avulla Terrafamella sekä koulutetaan uutta ammattitaitoista henkilöstöä että kehitetään jo talossa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.

Osaavien henkilöiden saatavuuden varmistamiseksi oppilaitosyhteistyötä jatkettiin vuonna 2022. Tiivistä yhteistyötä tehtiin oppilaitosten, erityisesti Kainuun ammattiopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun, kanssa. Yhteistyö konkretisoitui oppisopimuskoulutuksen, harjoitteluiden, kesätöiden, opinnäytetöiden ja vierailujen muodossa.

Terrafame kannustaa henkilöstöään kouluttautumaan. Vuoden 2022 aikana 135 terrafamelaista suoritti työnsä ohessa mm. prosessiteollisuuden, ajoneuvoalan, kunnossapidon sekä sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto-opintoja tai tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkintoa.

Terrafame tutkii ja kehittää prosessejaan pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ja nämä kehitystoimet lasketaan normaaleihin liiketoimintakuluihin. Vuoden 2022 aikana prosessikehityksen painopisteenä ovat olleet bioliuotuksen toiminnan varmistaminen, akkukemikaalitehtaan ylösajon tukeminen ja metallien talteenoton tehostaminen. Tämän lisäksi tutkimustoimintaa tehdään erillisissä tutkimusprojekteissa, jotka ovat tyypillisesti pidemmän aikavälin strategisia hankkeita. Vuoden 2022 aikana keskeisimmät tutkimusprojektit olivat: 1) bioliuotuksen saannon kehittäminen, 2) sulkemisrakennetutkimukset ja 3) akkukemikaaliteknologian kehitys. Lisäksi yhtiö tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita.

Terrafame on myös vahvasti mukana kehittämässä eurooppalaista ja suomalaista akkustrategiaa. Osana eurooppalaista IPCEI-hanketta akkukemikaalitehtaan prosessin ylösajoon ja laadunvarmistukseen liittyen vuonna 2022 jatkettiin prosessinäytteiden ja lopputuotteiden analytiikan kehitystä yhteistyössä oman ja ulkopuolisten laboratorioiden kanssa. Terrafame on mukana myös kansallisissa tutkimushankkeissa kuten Aalto-yliopiston koordinoimassa BATCircle 2.0 hankkeessa, jossa tutkitaan mahdollisuutta tulevaisuudessa hyödyntää sivu- ja kierrätysmateriaaleja akkukemikaalien tuotannossa. Yhtiö tekee aktiivista T&K-yhteistyötä useiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Katariina Koikkalainen
Vastuullisuuspäällikkö
Terrafame Oy

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi