Kuvaus yrityksestä

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi.  

Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Uuden akkukemikaalitehtaan vuotuinen nikkelisulfaattikapasiteetti riittää nykyisillä akkukemioilla noin miljoonan ja kobolttisulfaattikapasiteetti noin 300 000 sähköauton akkuun. Tehtaan käynnistyttyä Terrafamen koko nikkeli-kobolttisulfidituotanto jalostetaan sähköautojen akkujen raaka-aineena käytettäviksi akkukemikaaleiksi. 

Terrafamen liiketoiminnan tarkoitus (purpose) on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Yhtiön visiona on olla yksi alan kustannustehokkaimmista ja vastuullisimmista akkukemikaalien tuottajista. 

Vuonna 2019 Terrafamen teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet.  

Terrafamen Kestävän kehityksen katsaus 2019 löytyy oheisesta linkistä. 

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Metallisisältönä ilmoitettuna nikkeliä 27 468 tonnia ja sinkkiä 55 222 tonnia eli yhteensä 82 690 tonnia. Lisäksi pieniä määriä kuparia ja kobolttia
 • Kokonaislouhinta: 32,3 Mt (14,4 Mt malmi, 17,9 Mt sivukivi).
 • Raportoidut malmivarat: 525,3 miljoonaa tonnia (todetut varat 340,6 miljoonaa tonnia, todennäköiset 184,7 miljoonaa tonnia).
 • Raportoidut mineraalivarannot: Kuusilampi 638 miljoonaa tonnia (mitatut varannot 351 miljoonaa tonnia, osoitetut 288 miljoonaa tonnia), Kolmisoppi 886 miljoonaa tonnia (mitatut varannot 153 miljoonaa tonnia, osoitetut varannot 191 miljoonaa tonnia ja mahdolliset varannot 542 miljoonaa tonnia).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Noin 30 vuotta, Kolmisopen esiintymää hyödyntämällä arvioitu elinikä on jopa 60 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Noin 6000 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 754 henkilöä vuoden 2019 lopussa.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: 89 % Kainuusta, 11 % muu Suomi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 735 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 32,0 M€
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: sertifioitu
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta -

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: 2014
 • Linkki lupaan: https://ylupa.avi.fi/api/v1/documents/attachment/4704625
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 17,9 Mt, joka on sivukiveä. Lisäksi metallitehtaalla ja vesienkäsittelyssä syntyi 0,22 Mt esineutralointi- ja loppuneutralointisakkaa sekä vesienkäsittelysakkaa.
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Tarvekiveksi soveltuvaa kiilleliusketta louhitaan kaivospiirin rakentamisen tarpeisiin. Tarvekiven louhintamäärä oli 4,3 Mt vuonna 2019, josta louhoksen kiilleliusketta 1,1 Mt.
 • Polttoaineiden kulutus: 278 GWh, sisältäen yhtiön ja urakoitsijoiden kulutuksen koko Terrafamen teollisuusalueella.
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 398,0 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 231 214 tCO2e (lämpö, sähkö, liikkuva kalusto, räjähdysaineet sekä bioliuotuksen ja metallien talteenoton käyttämät kemikaalit) eli 0,016 t CO2 / louhittu malmitonni. Hiilidioksidipäästöistä suoria CO2-päästöjä oli noin 48 % (scope 1), epäsuoria CO2-päästöjä liittyen ostetun sähkön tuotantoon 27 % (scope 2) ja muita epäsuoria CO2-päästöjä 25 % (scope 3). Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan päätuotteen eli nikkelisulfaatin hiilijalanjälkiselvitys (LCA) käynnistettiin vuonna 2019 yhteistyössä kansainvälisen asiantuntijaorganisaation kanssa (ThinkStep/Sphera).
 • Veden kulutus:  4,5 Mm3 vettä, josta 24,3 % on kierrätettyä. Lukemat eivät sisällä tuotantoalueille tulevaa sadantaa tai vettä, jolla kompensoidaan liuoskierron haihduntaa (käytetään keruuvesiä).
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 31 kappaletta, joista luokiteltuja 21.
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Alueen prosessikemikaalien kokonaiskulutus yhteensä 380 250 tonnia, joista suurimmat erät kalkkituotteet 98 120 tonnia, rikkihappo 82 110 tonnia ja lipeä 113 980 tonnia. Kaivoksen yhteydessä toimii bioliuotuskasat ja metallien talteenottolaitos, joiden kemikaalien käyttö sisältyy näihin lukuihin. Varsinaiseen kaivostoimintaan kemikaaleista menee vain räjähdysaine, joka on noin 3,4 % kaikkien kemikaalien käytöstä.
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 4,2
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 12 päivää/henkilö, 5 %
 • Tapaturmataajuus: 9,6 (LTIFR1)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 37/12h-vuorojärjestelmä, 17/10h-vuorojärjestelmä, 27/10h työpäiväjärjestelmä, päivätyö, liukuva työaika ja konsulttityö.
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä. T errafame rekrytoi vuoden 2019 aikana noin 188 henkilöä, joiden avulla resursoitiin henkilöstön vaihtuvuuden myötä avautuneita tehtäviä, kesätöitä ja projekteja. Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 754, josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 89,8 prosenttia. Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa olivat aikaisempien vuosien tapaan merkittävät. Vuoden lopussa henkilöstöstä 89 prosenttia asui Kainuun kunnissa, useimmat Kajaanissa ja Sotkamossa. Kumppaniyritysten säännöllinen työntekijämäärä teollisuusalueella oli vuoden keskimäärin noin 735. Näistä noin 65 prosenttia oli Kainuusta. Ramboll Finland Oy:n laatiman selvityksen mukaan Terrafamen vaikutus Kainuun BKT:n on noin 11 %, akkukemikaalitehtaan käyttöönoton myötä Terrafamen osuus on jatkossa noin 19 %, ellei alueelle kehity muuta merkittävää uutta teollisuutta.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Alueellisen terveysviranomaisen käyttösuosituksen mukaan kaivospiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä 5-7 kilometrin säteellä olevien neljän järven vettä ei tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Suositusalueen vesistöjen mökkiläisille (yksi kiinteistö) yhtiö toimittaa tarvittaessa sauna- ja pesuvettä. Virkistyskäytöltään tärkeimpiin vesistöihin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia.

Lähialueiden viljelykasvien ja marjojen laatua on tutkittu ja kaivostoiminnalla ei ole havaittu olevan vaikutusta niiden laatuun.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Läjitysalueet, kuten sivukiven ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueet, suljetaan toiminnan aikana alueiden tullessa täyteen. Myös muuta maisemointia, kuten pintamaan läjitysalueiden kasvitusta tehdään toiminnan aikana. Koko tuotantoalue maisemoidaan toiminnan loputtua. Vuonna 2017 tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä selvitettiin mallintamalla havainnekuvin ja näkyvyysarvioin toiminnan maisemavaikutuksia.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Kaivos on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, perhepäiviä ja muita tapahtumia. Pois lukien yllä mainitut, yritys tapaa vuodessa keskimäärin 2 500-5 000 ihmistä eri tapahtumissa. 
 • Vuonna 2018 Terrafamella käynnistettiin metallien jatkojalostukseen (akkukemikaalit) liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA, jonka seurantaryhmään oli pyydetty mukaan muun muassa lähialueen asukkaita sekä matkailuyritysten ja eri järjestöjen edustajia. YVA:n yhteydessä tehtiin myös selvitys metallien jalostuslaitoksen aluetaloudellisista vaikutuksista. YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään 8.1.2019. 
 • Vesienkäsittelysakkojen loppukäsittelyyn liittyvä YVA aloitettiin vuonna 2019. Ohjelmavaiheen yleisötilaisuus pidettiin keväällä 2019.  
 • Kaivospiirin laajenemisen ja Kolmisopen malmion avaamisen YVA:n valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2019. 
 • Lähialueen asukkaille on oma ryhmätekstiviesti-järjestelmä tavallisesta poikkeavasta toiminnasta tai muista ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Vastaavat tekstiviestijärjestelmät ovat olemassa omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Kaivoksen tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla. 
 • Terrafamen teollisuuspalokunta toimii Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 10 kilometrin säteellä tehdasalueelta. Vuonna 2019 teollisuuspalokunta osallistui kymmeneen tehtävään teollisuusalueen ulkopuolella osana Kainuun pelastuslaitosta.  
 • Terrafame on osallistunut paikallisen kyläyhdistyksen kyläpäivään sekä järjestänyt siivoustalkoita, joissa alueelle tulevien teiden vierustoja on siivottu yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. 
 • Urakoitsijoille jaetaan kuukausittain henkilöstölehti, johon on koottu myös urakoitsijoita koskevaa tietoa. Avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista. 
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa. 
 • Yhtiöllä on olemassa palautekanava sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle. 
 • Sidosryhmille kohdennettu vesistökatsaus julkaistiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2019 ja jaettiin paikallislehtien ilmoitusliitteenä. Terrafamen vesistökatsauksessa kerrotaan teollisuusalueen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta ja sen tarkkailutiedot perustuvat edellisen vuoden raporttiin. 
 • Vuoden 2019 vastuullisuuteen liittyvät keskeiset asiat on kuvattu Kestävän kehityksen katsauksessa. Katsaus sisältää myös Terrafamen vastuullisuusohjelman vuosille 2020-2024

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Terrafame tekee aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Oppilaitosten kanssa on kehitetty opintojen sisältöjä ja muun muassa Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) opetetaan konetekniikan insinööriopiskelijoille prosessitekniikan kursseja, joita ei ole ollut aiemmin mahdollista opiskella Kainuussa. Osana tätä yhteistyötä Terrafame lahjoitti KAMK:lle kolmivuotisen prosessiteollisuuden yliopettajan vuonna 2018. Yhteistyöllä varmistetaan myös se, että opiskelijat saavat opintojensa aikana erilaisia tilaisuuksia tutustua Terrafamen toimintaan ja verkostoitua yhtiön edustajien kanssa mm. harjoittelujaksoilla, projekteissa sekä opinnäytteiden laatimisen yhteydessä. Kokonaisuutena opinnot rakennetaan vastaamaan tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon normaaleja vaatimuksia.

Kainuun ammattiopiston ja Oulunseudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettyä oppisopimuskoulutus käynnistyi vuonna 2019 ja ensimmäisen vuoden aikana Terrafamella aloitti noin 50 prosessitekniikan ammattitutkinnon suorittajaa. Koulutukset ovat olleet suosittuja ja opintojen aloittajia on tullut ympäri Suomen. Oppisopimuskoulutukset jatkuvat vuonna 2020.

Osana Terrafamen oman henkilöstön osaamisen kehittämistä noin kymmenen insinööriä päivittää tutkintoaan sähkö- ja automaatioinsinöörin tutkintoon Lapin ammattikorkeakoulun muuntokoulutuksessa. Muuntokoulutukset käynnistyivät vuonna 2019.

Terrafamella suoritetaan useita opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja sekä tehdään opinnäytetöitä, jotka palvelevat niin opiskelijaa kuin Terrafamea. Näillä järjestelyillä kehitetään sekä yhtiötä että opiskelijoiden ammatillisia ja teoreettisia valmiuksia kohti työelämää. Yhtiö tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita. Opinnäytetöitä on meneillään tai tehty Terrafamen aikana 17 kappaletta.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Elina Salmela

+358 (0)20 7130 800

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi