Kuvaus yrityksestä

errafame Oy on perustettu vuonna 2015. Yhtiön kaivos ja tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Sen omistavat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura sekä Sampo Oyj. Vuonna 2020 Terrafamen liikevaihto oli 338 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 2000 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Tuotantoprosessi alkaa omalta avolouhokselta, josta malmi louhitaan. Tämän jälkeen malmi murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille. Bioliuotusprosessissa hyödynnetään mikrobeja metallien erottamiseen malmista. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan happamalla tuotantoliuoksella. Näin luodaan optimaaliset olosuhteet malmikasojen mikrobitoiminnalle. Kasattua malmia liuotetaan ensin noin 15 kuukautta primäärikasalla. Sen jälkeen malmi puretaan ja siirretään sekundäärikasalle loppuliuotukseen. Bioliuotus on energiatehokas tuotantotapa. Metallien talteenottolaitoksella bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan vaiheittain nikkkeli-koboltti-, sinkkija kuparisulfideiksi. Sinkki- ja kuparisulfidit suodatetaan ja myydään jalostettaviksi. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli-kobolttisulfidi syötetään samalla teollisuusalueella sijaitsevalle akkukemikaalitehtaalle, jossa se jalostetaan akkukemikaaleiksi eli nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi.

Terrafamen Kestävän kehityksen katsaus löytyy oheisesta linkistä ja vesistökatsaus linkistä.

AAA
AA
A
B
C NA
SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ LUONNON MONIMUOTOISUUS RIKASTUSHIEKAN HALLINTA VESIEN HALLINTA ENERGIA TEHOKKUUS KAIVOKSEN SULKEMINEN TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Kriisinhallinta

Laitos Kriisinhallintavalmius Sisäinen arviointi Koulutus ja harjoittelu
Kriisinhallintavalmius yhtiötasolla
Kriisinhallintavalmius toimipaikkatasolla
Tulokset: 26.11.2021
Tulokset todennettu edellisen kerran: 26.11.2021

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: NiCoS 49 492 t, ZnS 86 283 t, (nikkeli 28 749 t, sinkki 55 100 tonnia, kuparia ja kobolttia pieniä määriä.)
 • Kokonaislouhinta: 33,4 tonnia (sivukivi 49 %, malmi 51 %), lisäksi 5,4 Mt tarvekivi
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: mitatut 630 t (Ni 0,26%, Zn 0,54%, Co 0,02%, kupari 0,15%), osoitetut 512 t (Ni 0,26%, Zn 0,55%, Co 0,02%, kupari 0,15%), mahdolliset 358 t (Ni 0,25%, Zn 0,55%, Co 0,02%, kupari 0,15%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: Terrafame on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Esiintymä on löydetty vuonna 1977 ja sen louhinta on aloitettu 2008.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Vähintään 30 vuotta, Kolmisopen esiintymää hyödyntämällä arvioitu elinikä on jopa 60 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Noin 6000 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 870
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kajaani 57%, Sotkamo 25%, Oulu 4,5%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Alueella työskenteli vuoden aikana keskimäärin 1166 urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) Luvuissa on mukana akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleet.
 • Käyttökate EBITDA: 23,8 M€
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 14001
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta 16 kpl. Laskennassa on otettu huomioon ympäristönsuojelurakenteissa havaitut poikkeamat, luparajojen ylitykset sekä muut poikkeamatilanteet, joissa on voinut muodostua paikallisia ympäristövaikutuksia.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: 2014
 • Linkki lupaan: https://ylupa.avi.fi/api/v1/documents/attachment/4704625
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 129,64 miljoonaa euroa
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 185 000 euroa
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 16,5 Mt sivukiveä, 2,2 Mt tarvekiveä
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: sivukivi 0%, tarvekivi 100%
 • Polttoaineiden kulutus: 278 GWh, sisältäen yhtiön ja urakoitsijoiden kulutuksen koko Terrafamen teollisuusalueella.
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 428,7 GWh (n. 30%), lämpö 218,1 GWh. Hukkalämmön osuus ei nykyisin mitattavissa.
 • Energian kulutuksen tavoite: Vuonna 2024 hiilineutraalin energian osuus sähköenergiasta on 100 % ja yli 90 % höyryn ja lämmön tuotannosta toteutetaan uusiutuvalla energialla. Prosessiperäisen hukkalämmön talteenoton osuus metallien talteenottolaitoksella käytetystä prosessi- höyrystä ja kaukolämmöstä on vähintään 15 %
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 174 109 tonnia CO2 ja 0,0103 tonnia CO2/malmitonni. Ilmoitetut CO2-päästöt ovat koko Terrafamen teollisuusalueen toimintaa koskevia scope 1 ja 2 päästöjä. Luvut sisältävät kumppaniyritysten käyttämän räjähdeaineen CO2-päästöt. Terrafamen hiilijalanjälki on maailman nikkelintuottajista pienin (Skarn Associations 2020).
 • Veden kulutus: 3,5 Mm3 (raakaveden osuus 54 %) Luvut pitävät sisällään koko Terrafamen teollisuusalueen vedenkulutuksen.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 8,0 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 30 patoa
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: liito-orava (VU), rotkokehräjäkälä (EN), lettosara (VU)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: vesilaitoksella käytettävät kemikaalit 168,90 tonnia PIX-322: 164,30 tonnia PAX-XL100: 4,2 tonnia Natriumhypokloriitti: 0,4 tonnia
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Rotkokehräjäkälän siirtoistutukselle on haettu LSL 48 § 2:n mukaista poikkeuslupaa poiketa LSL 47 § mukaisesta rauhoitussäännöksestä, koskien Sotkamon Pirttikalliossa sijaitsevan rotkokehräjäkälän (Lecanora epanora) esiintymän heikentämistä lajin esiintymisen turvaamiseksi tehtäviä siirtoistutuksia varten.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO45001

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: : 3,1 pvä/hlö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 11,3 pvä/hlö, eli 4,8%
 • Tapaturmataajuus: 8,3 Terrafamen oma henkilöstö, 9,8 kaikk
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 37/12h-vuorojärjestelmä, 17/10h-vuorojärjestelmä, 27/8h työpäiväjärjestelmä, päivätyö, liukuva työaika ja konsulttityö
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt otetaan huomioon yrityksen sidosryhmätyössä. Terrafame rekrytoi vuoden 2020 aikana noin 145 henkilöä pääosin uuden akkukemikaalitehtaan tarpeisiin. Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 870, josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 88,9 prosenttia. Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa olivat aikaisempien vuosien tapaan merkittävät. Vuoden lopussa henkilöstöstä 84 prosenttia asui Kainuun kunnissa, useimmat Kajaanissa ja Sotkamossa. Oman henkilöstön ohella teollisuusalueella työskenteli vuoden aikana kaikkiaan keskimäärin (kokoaikaiseksi muutettuna, FTE) yhteensä 1166 (735) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijää. Lukumäärää kasvatti erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennustyömaalla työskentelevä henkilöstö.  Ramboll Finland Oy:n laatiman selvityksen mukaan Terrafamen vaikutus Kainuun BKT:n on akkukemikaalitehtaan käyttöönoton myötä noin 19 %, ellei alueelle kehity muuta merkittävää uutta teollisuutta.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Lähialueen virkistyskäyttö painottuu kalastukseen ja muuhun vesistöjen virkistyskäyttöön. Valtaosa puhdistetusta purkuvedestä johdetaan purkuputkea pitkin Kajaanin ja Sotkamon välissä sijaitsevaan suureen vesistöön. Kyseisen järven rannoilla on runsaasti sekä pysyvää että vapaa-ajan asutusta, joten järvi on Kainuun virkistyskäytön kannalta keskeinen ja merkittävä. Tarkkailutulosten perusteella puhdistettujen purkuvesien vaikutus vesistössä näkyy veden sulfaattipitoisuuden kohoamisena, mutta mm. kalastossa ei ole todettu muutoksia. Virkistyskäytön kannalta muut lähimmät merkittävät järvet sijaitsevat noin 10 kilometrin päässä teollisuusalueesta. Kyseisillä järvillä on rantakiinteistöjä ja järviä käytetään mm. vapaa-ajankalastukseen. Järvien kautta johdetaan vuosittain pieni määrä puhdistettuja purkuvesiä, joiden vaikutukset vedenlaatuun ovat vähäisiä rajoittuen lähinnä hieman kohonneisiin sulfaattipitoisuuksiin.
Edellisen toiminnanharjoittajan aikana puhdistettuja purkuvesiä on johdettu pienien lähivesistöjen kautta sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Tämän toiminnan johdosta osa kyseisistä järvistä kerrostui sulfaatista johtuen pitkäkestoisesti siten, ettei järvien luontainen syys- ja kevätkierto häiriintyivät. Osassa järvistä havaittiin myös kohonneita metallipitoisuuksia. Viranomainen asetti vuonna 2012 neljälle lähivesistölle suosituksen, ettei kyseisten järvien vettä tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Kyseistä rajoitusta ei ole vielä purettu. Osa kyseisistä pienistä vesistöistä on toipunut ja osassa havaitaan edelleen kerrostuneisuutta. Yhtiö on ostanut mm. tuleviin laajenemissuunnitelmiin liittyen vesi- ja maa-alueista kaivospiirin läheisyydestä, samoilta alueilta, jossa vaikutuksen alaiset pienet lähivesistöt sijaitsevat. Kyseisten vesistöjen rannoilla ei ole enää nykyisin käytössä olevia kiinteistöjä. Osa pienistä vesistöistä jää rakentamisen alle ja jäljelle jäävien pienten vesistöjen toipuminen varmistetaan tarvittaessa kunnostustoimenpiteillä. Lähivesistöjen tilaa kuvataan tarkemmin paikallisille asukkaille vuosittain jaettavassa vesistökatsauksessa, joka laaditaan vuositarkkailuraportteihin perustuen.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Läjitysalueet, kuten sivukiven ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueet, suljetaan toiminnan aikana alueiden tullessa täyteen. Myös muuta maisemointia, kuten pintamaan läjitysalueiden kasvitusta tehdään toiminnan aikana. Koko tuotantoalue maisemoidaan toiminnan loputtua. Tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä selvitettiin mallintamalla havainnekuvin ja näkyvyysarvioin toiminnan maisemavaikutuksia. Sivukivialueet ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueen muodostavat pysyvän maisemamuutoksen

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Terrafamen pääasiallinen viestintäkanava on yhtiön verkkosivut, jossa julkaistaan uutisia ja tiedotteita yhtiön toimintaan liittyvistä tapahtumista. Verkkosivujen kautta sidosryhmien edustajille tarjotaan myös mahdollisuus antaa palautetta yhtiön toiminnasta. Palautteet käsitellään systemaattisesti vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti. Yhtiö viestii toiminnastaan myös mediatiedotteilla. Lähialueen asukkaita informoidaan teollisuusalueen poikkeustilanteista tai muista ajankohtaisista asioista oman ryhmätekstiviestijärjestelmän avulla. Vastaavat tekstiviestijärjestelmät ovat olemassa omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Yhtiön tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla. Terrafame on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, perhepäiviä ja muita tapahtumia. Kaikkiaan yhtiö tapaa normaalioloissa vuodessa keskimäärin 2 500 – 5 000 ihmistä eri tapahtumissa. Vuonna 2020 koronapandemiasta johtuneet rajoitukset pääosin estivät muut kuin tuotantotoiminnan kannalta välttämättömimmät vierailut teollisuusalueella. Vesienkäsittelysakkojen loppukäsittelyyn liittyvä YVA aloitettiin vuonna 2019. Ohjelmavaiheen yleisötilaisuus pidettiin keväällä 2019. Vaikutusten arviointi sekä ympäristöteknistä suunnittelua, mm. alueiden kunnostamisen suunnitelma sekä rakennettavan loppusijoitusalueen suunnitelma tehtiin vuosina 2019-2020. Arviointiselostuksen laatiminen ja suunnittelu jatkuivat alkuvuoden 2021 aikana. Kaivospiirin laajenemisen ja Kolmisopen malmion avaamisen YVA:n valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2019. YVA:n seurantaryhmään kutsuttiin mukaan lähialueen asukkaita, viranomaisia sekä matkailuyritysten ja eri järjestöjen edustajia. Seurantaryhmän kanssa kokoonnuttiin keskustelemaan YVA-hankkeesta maaliskuussa 2020. Arviointiohjelma oli kuulutettavana 7.4. – 11.5. välisellä ajalla ja yleisötilaisuus järjestettiin 15.4.2020. Suunnitelmia täsmennettiin ja arviointiselostusta laadittiin loppuvuoden 2020 aikana. Terrafamen teollisuuspalokunta toimii Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 15 kilometrin säteellä tehdasalueelta. Vuonna 2020 teollisuuspalokunta osallistui kahdeksaan tehtävään teollisuusalueen ulkopuolella osana Kainuun pelastuslaitosta. Terrafame tukee paikallisen kyläyhdistyksen toimintaa. Yhtiö järjestää vuosittain myös siivoustalkoot, joissa teollisuusalueen tuloteiden vierustoja siivotaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Terrafame on panostanut sisäisen viestinnän vuorovaikutteisuuden lisäämiseen ottamalla käyttöön työkalun, jolla sisäisesti julkaistavista uutisista ja tiedotteista voi käydä keskustelua. Työkalu on käytössä kaikilla teollisuusalueella toimivilla Terrafamen työntekijöillä. Yhtiö julkaisee viikoittain ilmestyvää henkilöstölehteä. Normaalioloissa lehdestä laaditaan kerran kuukaudessa ns. urakoitsijaextra, johon kootaan myös teollisuusalueella toimivia kumppaniyrityksiä koskevaa tietoa. Vuonna 2020 koronapandemian aikana henkilöstölehti jaettiin viikoittain myös urakoitsijoille. Alueen avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista. Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa. Lähialueen sidosryhmille kohdennettu vesistökatsaus julkaistiin jälleen toukokuussa 2021 paikallislehtien ilmoitusliitteenä. Vesistökatsaus julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 2019. Terrafamen vesistökatsauksessa kerrotaan teollisuusalueen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta. Vesistökatsaus laaditaan edellisen vuoden velvoitetarkkailuraporttien perusteella. Vuoden 2020 Kestävän kehityksen katsaus julkaistiin heinäkuussa. Katsauksessa seurataan yhtiön vuosille 2020-2024 laaditun vastuullisuusohjelman etenemistä.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Terrafame tekee aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Oppilaitosten kanssa on kehitetty opintojen sisältöjä ja muun muassa Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) opetetaan konetekniikan insinööriopiskelijoille prosessitekniikan kursseja, joita ei ole ollut aiemmin mahdollista opiskella Kainuussa. Osana tätä yhteistyötä Terrafame lahjoitti KAMK:lle kolmivuotisen prosessiteollisuuden yliopettajan vuonna 2018. Yhteistyöllä varmistetaan myös se, että opiskelijat saavat opintojensa aikana erilaisia tilaisuuksia tutustua Terrafamen toimintaan ja verkostoitua yhtiön edustajien kanssa mm. harjoittelujaksoilla, projekteissa sekä opinnäytteiden laatimisen yhteydessä. Kokonaisuutena opinnot rakennetaan vastaamaan tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon normaaleja vaatimuksia.

Kainuun ammattiopiston ja Oulunseudun ammattiopiston yhteistyönä järjestetty oppisopimuskoulutus käynnistyi vuonna 2019 ja ensimmäisen vuoden aikana Terrafamella aloitti noin 50 prosessitekniikan ammattitutkinnon suorittajaa. Vuonna 2020 aloittajia oli noin 25 opiskelijaa. Koulutukset ovat olleet suosittuja ja opintojen aloittajia on tullut ympäri Suomen. Oppisopimuskoulutukset jatkuvat vuonna 2020 ja 2021.

Osana Terrafamen oman henkilöstön osaamisen kehittämistä noin kymmenen insinööriä päivittää tutkintoaan sähkö- ja automaatioinsinöörin tutkintoon Lapin ammattikorkeakoulun muuntokoulutuksessa. Muuntokoulutukset käynnistyivät vuonna 2019.

Terrafamella suoritetaan useita opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja sekä tehdään opinnäytetöitä, jotka palvelevat niin opiskelijaa kuin Terrafamea. Näillä järjestelyillä kehitetään sekä yhtiötä että opiskelijoiden ammatillisia ja teoreettisia valmiuksia kohti työelämää. Yhtiö tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita. Opinnäytetöitä on meneillään tai tehty Terrafamen aikana runsas parikymmentä kappaletta.

Terrafame on myös vahvasti mukana kehittämässä eurooppalaista ja suomalaista akkustrategiaa.
Akkukemikaalitehtaan prosessin ja tuotelaatujen testausta jatkettiin vuonna 2020 ajamalla osana
eurooppalaista IPCEI-hanketta. Lisäksi IPCEI- hankkeessa kehitettiin akkukemikaalitehtaan toimintaa. Terrafame on mukana myös kansallisissa tutkimushankkeissa kuten Aalto-yliopiston koordinoimissa BATCircle 1.0 ja 2.0 hankkeissa, ja tekee aktiivista T&K-yhteistyötä useiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Elina Salmela

+358 (0)20 7130 800

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi