Kuvaus yrityksestä

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015 ja sen omistavat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura sekä Sampo Oyj. Yhtiön avolouhos ja tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378,4 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee keskimäärin noin 1 500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Tuotantoprosessi alkaa omalta avolouhokselta, josta malmi louhitaan. Tämän jälkeen malmi murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille. Bioliuotusprosessissa hyödynnetään mikrobeja metallien erottamiseen malmista. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan happamalla tuotantoliuoksella. Näin luodaan optimaaliset olosuhteet malmikasojen mikrobitoiminnalle. Kasattua malmia liuotetaan ensin noin 15 kuukautta primäärikasalla. Sen jälkeen malmi puretaan ja siirretään sekundäärikasalle loppuliuotukseen. Bioliuotus on energiatehokas tuotantotapa. Metallien talteenottolaitoksella bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan vaiheittain nikkkeli-koboltti-, sinkkija kuparisulfideiksi. Nikkeli-kobolttisulfidi syötetään samalla teollisuusalueella sijaitsevalle, kesällä 2021 käynnistyneelle akkukemikaalitehtaalle, jossa se jalostetaan akkukemikaaleiksi eli nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Sinkki- ja kuparisulfidit suodatetaan ja myydään jalostettaviksi. 

Terrafame julkaisee vuosittain Kestävän kehityksen katsauksen ja paikallisille sidosryhmille kohdennetun Vesistökatsauksen, jotka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.terrafame.fi. Vuoden 2021 Kestävänkehityksen katsaus löytyy täältä ja vesistökatsaus täältä. 

AAA
AA
A
B
C
SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ LUONNON MONIMUOTOISUUS RIKASTUSHIEKAN HALLINTA VESIEN HALLINTA ENERGIA TEHOKKUUS KAIVOKSEN SULKEMINEN TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Kriisinhallinta

Laitos Kriisinhallintavalmius Sisäinen arviointi Koulutus ja harjoittelu
Kriisinhallintavalmius yhtiötasolla
Kriisinhallintavalmius toimipaikkatasolla
Tulokset: 31.05.2022
Tulokset todennettu edellisen kerran: 26.11.2021

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: NiCoS 50 574,0 t, ZnS 85 739,8 t, (nikkeli 28 582 t, sinkki 54 353 tonnia, kuparia ja kobolttia pieniä määriä
 • Kokonaislouhinta: 46,6 milj. tonnia (sivukivi 53 %, malmi 35 %, tarvekivi 12%)
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: mitatut 630 t (Ni 0,26%, Zn 0,54%, Co 0,02%, kupari 0,15%), osoitetut 512 t (Ni 0,26%, Zn 0,55%, Co 0,02%, kupari 0,15%), mahdolliset 358 t (Ni 0,25%, Zn 0,55%, Co 0,02%, kupari 0,15%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: Terrafame on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Esiintymä on löydetty vuonna 1977 ja sen louhinta on aloitettu 2008.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Vähintään 30 vuotta, Kolmisopen esiintymää hyödyntämällä arvioitu elinikä on jopa 60 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Noin 6000 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 879
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kajaani 51%, Sotkamo 25%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Alueella työskenteli vuoden 2021 aikana keskimäärin 883 urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) Luvussa on mukana akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleet.
 • Käyttökate EBITDA: 24,2 M€ ilman kertaluonteisia eriä (* *) Vuoden 2021 taloudellinen tulos sisältää -72,9 miljoonan euron tulosvaikutuksen ympäristövarauksen muutoksesta. Käyttökate kertaluonteisten erien jälkeen oli -48,8 M€.
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 14001
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta 18 kpl. Laskennassa on otettu huomioon poikkeamatilanteet, joissa on voinut muodostua paikallisia ympäristövaikutuksia, siis myös tapaukset, joissa päästö on voitu palauttaa yhtiön omiin käsittelyprosesseihin. Näiden lisäksi yhtiön päästötarkkailussa yksittäisen näytteen pH-raja-arvo ylittyi 18 kertaa.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: 2014
 • Linkki lupaan: https://ylupa.avi.fi/api/v1/documents/attachment/4704625
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 138,4 miljoonaa euroa
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 185 000 euroa
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 24,8 Mt sivukiveä
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: sivukivi 20%
 • Polttoaineiden kulutus: 306 GWh,sisältäen yhtiön ja urakoitsijoiden kulutuksen koko Terrafamen teollisuusalueella.
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 491 GWh (n. 67%), lämpö 95 GWh. Hukkalämmön osuus ei nykyisin mitattavissa.
 • Energian kulutuksen tavoite: Vuonna 2024 hiilineutraalin energian osuus sähköenergiasta on 100 % ja yli 90 % höyryn ja lämmön tuotannosta toteutetaan uusiutuvalla energialla. Prosessiperäisen hukkalämmön talteenoton osuus metallien talteenottolaitoksella käytetystä prosessi- höyrystä ja kaukolämmöstä on vähintään 15 %
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 201 320 tonnia CO2 ja 0,0125 tonnia CO2/malmitonni. Ilmoitetut CO2-päästöt ovat koko Terrafamen teollisuusalueen toimintaa koskevia scope 1 ja 2 päästöjä sekä kumppaniyritysten käyttämän räjähdeaineen CO2-päästöt. Terrafamen hiilijalanjälki on maailman nikkelintuottajista pienin (Skarn Associations 2020).
 • Veden kulutus: 3,7 Mm3 (raakaveden osuus 73%). Luvut pitävät sisällään koko Terrafamen teollisuusalueen vedenkulutuksen.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 8,9 Mm3 puhdistettuja purkuvesiä
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 28 patoa
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: liito-orava (VU), rotkokehräjäkälä (EN), lettosara (VU)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: vesilaitoksilla käytettävät kemikaalit 548,21 tonnia PIX-322: 540,00 tonnia PAX-XL100: 6,95 tonnia Natriumhypokloriitti: 1,26 tonnia akkukemikaalitehtaalla käytettävät kemikaalit 3063 tonnia ammoniakki: 3041 tonnia BHT (butyloitu hydroksitolueeni): 3 tonnia Cyanex 272: 19 tonnia
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Vuonna 2021 on toteutettu useita luontokartoituksia koskien mm. kaivospiirillä olevia pienvesiä sekä luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja (sudenkorennot, liito-oravat, lepakot) koskien. Luontoselvityksiä tehdään laajasti myös vuonna 2022 sekä jo osin tuotantokäytössä olevilla sekä kaivospiirin luonnontilaisen kaltaisilla alueilla.
  • Rotkokehräjäkälän siirtoistutukselle on haettu vuonna 2020 LSL 48 § 2:n mukaista poikkeuslupaa poiketa LSL 47 § mukaisesta rauhoitussäännöksestä, koskien Sotkamon Pirttikalliossa sijaitsevan rotkokehräjäkälän (Lecanora epanora) esiintymän heikentämistä lajin esiintymisen turvaamiseksi tehtäviä siirtoistutuksia varten.  

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO45001

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 6,1 pvä/hlö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 10,7 pvä/hlö, eli 4,3% teoreettisestä säännöllisestä työajasta
 • Tapaturmataajuus: 5,5 Terrafamen oma henkilöstö, 11,8 urakoitsijat, yhteensä 9,8; LTIFR1
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 37/12h-vuorojärjestelmä, 17/10h-vuorojärjestelmä, 27/8h työpäiväjärjestelmä, päivätyö, liukuva työaika ja konsulttityö
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 11,6

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt otetaan huomioon yrityksen sidosryhmätyössä. Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa olivat aikaisempien vuosien tapaan merkittävät. Vuoden 2021 lopussa henkilöstömäärä oli 879 (870), josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 93,6 (88,9) prosenttia. Vuoden lopussa henkilöstöstä 76 prosenttia Kajaanissa ja Sotkamossa. Oman henkilöstön ohella teollisuusalueella työskenteli vuoden aikana kaikkiaan keskimäärin (kokoaikaiseksi muutettuna, FTE) yhteensä 883 (1166) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijää. Ulkopuolisen henkilöstön määrän pieneneminen johtuu erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleiden määrän vähenemisestä. Vuonna 2021 akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskenteli enimmillään (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) 368 henkilöä (534).

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Lähialueen virkistyskäyttö painottuu kalastukseen ja muuhun vesistöjen virkistyskäyttöön. Valtaosa puhdistetusta purkuvedestä johdetaan purkuputkea pitkin Kajaanin ja Sotkamon välissä sijaitsevaan suureen vesistöön. Kyseisen järven rannoilla on runsaasti sekä pysyvää että vapaa-ajan asutusta, joten järvi on Kainuun virkistyskäytön kannalta keskeinen ja merkittävä. Tarkkailutulosten perusteella puhdistettujen purkuvesien vaikutus vesistössä näkyy veden sulfaattipitoisuuden kohoamisena, mutta mm. kalastossa ei ole todettu muutoksia.  Virkistyskäytön kannalta muut lähimmät merkittävät järvet sijaitsevat noin 10 kilometrin päässä teollisuusalueesta. Kyseisillä järvillä on rantakiinteistöjä ja järviä käytetään mm. vapaa-ajankalastukseen. Järvien kautta johdetaan vuosittain pieni määrä puhdistettuja purkuvesiä, joiden vaikutukset vedenlaatuun ovat vähäisiä rajoittuen lähinnä hieman kohonneisiin sulfaattipitoisuuksiin.

Edellisen toiminnanharjoittajan aikana puhdistettuja purkuvesiä on johdettu pienien lähivesistöjen kautta sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Tämän toiminnan johdosta osa kyseisistä järvistä kerrostui sulfaatista johtuen pitkäkestoisesti siten, ettei järvien luontainen syys- ja kevätkierto häiriintyivät. Osassa järvistä havaittiin myös kohonneita metallipitoisuuksia. Viranomainen asetti vuonna 2012 neljälle lähivesistölle suosituksen, ettei kyseisten järvien vettä tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Kyseistä rajoitusta ei ole vielä purettu. Osa kyseisistä pienistä vesistöistä on toipunut ja osassa havaitaan edelleen kerrostuneisuutta. Yhtiö on ostanut mm. tuleviin laajenemissuunnitelmiin liittyen vesi- ja maa-alueista kaivospiirin läheisyydestä, samoilta alueilta, jossa vaikutuksen alaiset pienet lähivesistöt sijaitsevat. Kyseisten vesistöjen rannoilla ei ole enää nykyisin käytössä olevia kiinteistöjä. Osa pienistä vesistöistä jää rakentamisen alle ja jäljelle jäävien pienten vesistöjen toipuminen varmistetaan tarvittaessa kunnostustoimenpiteillä. Lähivesistöjen tilaa kuvataan tarkemmin paikallisille asukkaille vuosittain jaettavassa vesistökatsauksessa, joka laaditaan vuositarkkailuraportteihin perustuen.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Läjitysalueet, kuten sivukiven ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueet, suljetaan toiminnan aikana alueiden tullessa täyteen. Myös muuta maisemointia, kuten pintamaan läjitysalueiden kasvittamista tehdään toiminnan aikana. Koko tuotantoalue maisemoidaan toiminnan loputtua. Tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä selvitettiin mallintamalla havainnekuvin ja näkyvyysarvioin toiminnan maisemavaikutuksia. Sivukivialueet ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueen muodostavat pysyvän maisemamuutoksen

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Terrafamen pääasiallinen viestintäkanava on yhtiön verkkosivut, jossa julkaistaan uutisia ja tiedotteita yhtiön toimintaan liittyvistä tapahtumista. Verkkosivujen kautta sidosryhmien edustajille tarjotaan myös mahdollisuus antaa palautetta yhtiön toiminnasta. Palautteet käsitellään systemaattisesti vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti.    Yhtiö viestii toiminnastaan myös mediatiedotteilla ja käymällä keskusteluja suoraan sidosryhmien edustajien kanssa esimerkiksi puhelimitse ja sähköpostilla.   Lähialueen asukkaita informoidaan teollisuusalueen poikkeustilanteista tai muista ajankohtaisista asioista oman ryhmätekstiviestijärjestelmän avulla. Vastaavat tekstiviestijärjestelmät ovat olemassa omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Yhtiön tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla.     Terrafame on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, perhepäiviä ja muita tapahtumia. Kaikkiaan yhtiö tapaa normaalioloissa vuodessa keskimäärin 2 500 – 5 000 ihmistä eri tapahtumissa. Vuonna 2021 koronapandemiasta johtuneet rajoitukset pääosin edelleen estivät muut kuin tuotantotoiminnan kannalta välttämättömimmät vierailut teollisuusalueella.    Terrfame käynnisti vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppukäsittelyyn liittyvän YVA-menettelyn vuonna 2019. Kainuun ELY-keskus kuulutti vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-selostuksen heinäkuussa 2021. Sidosryhmien kuuleminen varmistettiin YVA-seurantaryhmällä, jossa oli edustettuna kattava joukko paikallisia sidosryhmiä YVA-selostuksesta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä elokuussa 2021. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa Terrafamen verkkosivuilla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 24 eri sidosryhmien edustajaa.    Kaivospiirin laajenemisen ja Kolmisopen malmion avaamisen YVA:n valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2019. Kainuun ELY-keskus kuulutti vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-selostuksen heinäkuussa 2021. Sidosryhmien kuuleminen varmistettiin YVA-seurantaryhmällä, jossa oli edustettuna kattava joukko paikallisia sidosryhmiä YVA-selostuksesta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä elokuussa 2021. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa Terrafamen verkkosivuilla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 41 eri sidosryhmien edustajaa.   Terrafamen teollisuuspalokunta toimii Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 15 kilometrin säteellä tehdasalueelta. Vuonna 2021 teollisuuspalokunta osallistui 16 tehtävään teollisuusalueen ulkopuolella osana Kainuun pelastuslaitosta.   Terrafame tukee paikallisen kyläyhdistyksen toimintaa. Yhtiö järjestää vuosittain myös siivoustalkoot, joissa teollisuusalueen tuloteiden vierustoja siivotaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  Terrafame on panostanut sisäisen viestinnän vuorovaikutteisuuden lisäämiseen ottamalla käyttöön työkalun, jolla sisäisesti julkaistavista uutisista ja tiedotteista voi käydä keskustelua. Työkalu on käytössä kaikilla teollisuusalueella toimivilla Terrafamen työntekijöillä.  Yhtiö julkaisee viikoittain ilmestyvää henkilöstölehteä. Normaalioloissa lehdestä laaditaan kerran kuukaudessa ns. urakoitsijaextra, johon kootaan myös teollisuusalueella toimivia kumppaniyrityksiä koskevaa tietoa. Vuonna 2020 koronapandemian aikana henkilöstölehti jaettiin viikoittain myös urakoitsijoille.   Alueen avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista.   Yritys tukee paikallista urheilu- ja harrastustoimintaa.   Lähialueen sidosryhmille kohdennettu vesistökatsaus julkaistaan vuosittain toukokuussa paikallislehtien ilmoitusliitteenä. Vesistökatsaus julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 2019. Terrafamen vesistökatsauksessa kerrotaan teollisuusalueen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta. Vesistökatsaus laaditaan edellisen vuoden velvoitetarkkailuraporttien perusteella.   Terrafame julkaisee vuosittain Kestävän kehityksen katsauksen, jossa seurataan yhtiön vuosille 2020-2024 laaditun vastuullisuusohjelman etenemistä. Vuonna 2021 julkaistu katsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Seuraava kestävän kehityksen katsaus julkaistaan kesällä 2022.  

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Terrafamella on vuodesta 2019 alkaen ollut kolme prosessiteollisuuden ammattitutkintoon tähtäävää oppisopimusryhmää, joista kaksi sai opintonsa suunnitellusti päätökseen vuoden 2021 aikana. Opiskelijoita valmistui kahdesta ryhmästä yhteensä 44, ja heistä valtaosa jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Keväällä 2020 alkaneessa ryhmässä oppisopimuskoulutusta suorittaa vielä 23 opiskelijaa. Oppisopimusopiskelun avulla Terrafamella sekä koulutetaan uutta ammattitaitoista henkilöstöä että kehitetään jo talossa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.

Osaavien henkilöiden saatavuuden varmistamiseksi oppilaitosyhteistyötä jatkettiin vuonna 2021. Tiivistä yhteistyötä tehtiin oppilaitosten, erityisesti Kainuun ammattiopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun, kanssa. Merkittävimpiä yhteistyön tuloksia olivat mm. prosessiteollisuuden sekä sähkö- ja automaatiokoulutuksen vahvistaminen alueellisesti. Yhteistyö konkretisoitui myös harjoitteluiden, kesätöiden, opinnäytetöiden ja opettajavierailujen muodossa. Yhtiö myös tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita. Opinnäytetöitä on meneillään tai tehty Terrafamen aikana runsas parikymmentä kappaletta.

Terrafame kannustaa henkilöstöään kouluttautumaan. Vuoden aikana 174 terrafamelaista suoritti työnsä ohessa mm. prosessiteollisuuden, ajoneuvoalan, kunnossapidon sekä sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto-opintoja tai tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkintoa.

Terrafame tutkii ja kehittää prosessejaan pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ja nämä kehitystoimet lasketaan normaaleihin liiketoimintakuluihin. Vuoden 2021 aikana prosessikehityksen painopisteenä ovat olleet bioliuotuksen toiminnan varmistaminen, akkukemikaalitehtaan ylösajon tukeminen ja metallien talteenoton tehostaminen. Tämän lisäksi tutkimustoimintaa tehdään erillisissä tutkimusprojekteissa, jotka ovat tyypillisesti pidemmän aikavälin strategisia hankkeita. Vuoden 2021 aikana keskeisimmät tutkimusprojektit olivat: 1) bioliotuksen saannon kehittäminen, 2) sulkemisrakennetutkimukset ja 3) akkukemikaaliteknologian kehitys.

Terrafame on myös vahvasti mukana kehittämässä eurooppalaista ja suomalaista akkustrategiaa. Osana eurooppalaista IPCEI-hanketta akkukemikaalitehtaan prosessin ylösajoon ja laadunvarmistukseen liittyen vuonna 2021 jatkettiin prosessinäytteiden ja lopputuotteiden analytiikan kehitystä yhteistyössä oman ja ulkopuolisten laboratorioiden kanssa. Terrafame on mukana myös kansallisissa tutkimushankkeissa kuten Aalto-yliopiston koordinoimassa BATCircle 2.0 hankkeessa, jossa tutkitaan mahdollisuutta tulevaisuudessa hyödyntää sivu- ja kierrätysmateriaaleja akkukemikaalien tuotannossa. Yhtiö tekee aktiivista T&K-yhteistyötä useiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Sanna Päiväniemi

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi