Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Kupari-kultarikaste 29 258 tonnia, nikkelikobolttirikaste 10 356 tonnia ja sinkkirikaste 1 895 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 731 531 tonnia (malmi 93,0 %, sivukivi 7,0 %)
 • Raportoidut malmivarat: 0,4 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 0,11 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: alle 1 vuosi
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 99 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 20 %, Outokumpu 17 %, Kaavi 16 %, Joensuu 10 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 102 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 6,7 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy:n Field explorationin etsintätoiminnot siirrettiin vuoden 2016 lopussa Boliden FinnEx Oy:lle. Boliden FinnEx on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineral Ab:n Suomen malmin etsinnästä vastaava yhtiö. Maantieteellisesti sen päätoimialueet sijoittuvat Bolidenin Suomen kaivosten lähiympäristöön, toisin sanoen Kylylahden-Outokummun alueelle Itä-Suomessa ja Kevitsan kaivoksen ympäristöön Sodankylässä. Boliden FinnEx suunnittelee, valvoo ja suorittaa malminetsintätöitä tähtäimenään löytää uusia metallimineraaliesiintymiä, joiden hyödyntäminen olisi konsernille taloudellisesti kannattavaa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 608 047 tonnia (sivukivi 8,4 %, rikastushiekka 91,6 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 100 % sivukivestä hyödynnetään kaivoksen täyttöön
 • Polttoaineiden kulutus: 33,4 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 37,6 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: CO2 ekv 11 534 tn, CO2–päästökerroin 0,017
 • Veden kulutus: 2,88 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 36,1 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 105 t, sinkkisulfaatti 168 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 1 527 tonnia
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 5,9 %
 • Tapaturmataajuus: 2,7 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivosalueilla ei ole poronhoitoalueita. Yrityksen sidosryhmätyössä huomioidaan erityisesti Polvijärven ja Kaavin kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja ympäristöjärjestöt.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Hanhilammen ja Viinijoen valuma-alueen kunnostushankkeet; POKELY (696/2018), Polvijärven kunta ja Sotkuman vesiosuuskunta

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu
Yhteystiedot:
Heliminna Modig

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi