Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 67 330 tonnia: kupari-kultarikaste 62 160 tonnia, sinkkirikaste 5 170 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 1 033 250 tonnia (malmi 69,6 %, sivukivi 30,4 %)
 • Raportoidut malmivarat: 2,9 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 4,8 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 120 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 19 %, Outokumpu 18 %, Kaavi 16 %, Joensuu 13 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 120 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 17,6 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 825 000 euroa

Tietoja malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy ja sen edeltäjä Altona Mining Ltd:n suomalainen tytäryhtiö Kylylahti Copper Oy ovat tehneet malminetsintää Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Malminetsintä keskittyy Outokummun, Polvijärven ja Kaavin alueille tavoitteena Outokumpu-tyyppisten kupariesiintymien löytäminen. Yrityksellä on voimassaolevia malminetsintälupa- ja valtausalueita yhteensä 21 kappaletta (12 780 hehtaaria). Malminetsintämenetelmät käsittävät syväkairausta, geofysikaalisia reikä-, pinta- ja lentomittauksia, geologista kartoitusta sekä vasara- ja maaperänäytteenottoa. Vuonna 2015 malminetsintäkairausta tehtiin yhteensä noin 19,3 km ja malminetsintäpanostus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Vuoden 2016 malminetsintäkairauksen kokonaismäärän on arvioitu olevan noin 40 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 420 260 tonnia (sivukivi 0 %, pintamaat 0 %, rikastushiekka 100 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 35,6 GWh (uusiutumattomia 100 %
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 37,1 GWh (vesivoima 18 %)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 2,3 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 51 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 269 t, sinkkisulfaatti 272 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 2 539 tonnia
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,7 %
 • Tapaturmataajuus: 8,8 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivosalueilla ei ole poronhoitoalueita. Yrityksen sidosryhmätyössä huomioidaan erityisesti Polvijärven ja Kaavin kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja ympäristöjärjestöt.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Tekesin “Green Mining”-ohjelma: Kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan edellytykset ja työkalut (SoLiMi)
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu
Yhteystiedot:
Jarmo Vesantourinen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi