Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 66 679 tonnia: kupari-kultarikaste 61 337 tonnia, sinkkirikaste 5 342 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 1 108 984 tonnia (malmi 80,0 %, sivukivi 20,0 %)
 • Raportoidut malmivarat: 2,9 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 4,8 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-2 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 106 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 19 %, Outokumpu 18 %, Kaavi 17 %, Joensuu 11 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 104 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 10,5 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 221 000 euroa

Tietoja malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy ja sen edeltäjä Altona Mining Ltd:n suomalainen tytäryhtiö Kylylahti Copper Oy ovat tehneet malminetsintää Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Malminetsintä keskittyy Outokummun, Polvijärven ja Kaavin alueille tavoitteena Outokumpu-tyyppisten kupariesiintymien löytäminen. Yrityksellä on voimassaolevia malminetsintälupa- ja valtausalueita yhteensä 21 kappaletta (13 800 hehtaaria). Malminetsintämenetelmät käsittävät syväkairausta, geofysikaalisia reikä-, pinta- ja lentomittauksia, geologista kartoitusta sekä vasara- ja maaperänäytteenottoa. Malminetsintäkairausta tehtiin vuonna 2016 yhteensä noin 40 km ja malminetsintäpanostus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Field exploration -etsintätoiminnot siirrettiin vuoden 2016 lopussa FinnExille. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 693 131 tonnia (sivukivi 32,8 %, rikastushiekka 67,2 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 100 % sivukivestä hyödynnetään kaivoksen täyttöön
 • Polttoaineiden kulutus: 40,7 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 38 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 2,8 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 42 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 229 t, sinkkisulfaatti 268 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 2 981 tonnia
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3,6 %
 • Tapaturmataajuus: 6,0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivosalueilla ei ole poronhoitoalueita. Yrityksen sidosryhmätyössä huomioidaan erityisesti Polvijärven ja Kaavin kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja ympäristöjärjestöt.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhteistyöhankkeena TEKES-rahoitteinen CG-MIN Project, joka nyttemmin siirretty FinnExille.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu
Yhteystiedot:
Heli Kasurinen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi