Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: (tonneina/kiloina, rikasteiden pitoisuudet prosentteina) Yhteensä 57 397 tonnia: kupari-kultarikaste 53 220 tonnia, sinkkirikaste 4 177 tonnia
 • Kokonaislouhinta: (tonneina (suluissa malmin ja sivukiven osuudet prosentteina)) 893 645 tonnia (malmi 75,1 %, sivukivi 24,9 %)
 • Raportoidut malmivarat: (todennetut ja todennäköiset, yksikkö Mt (suluissa pitoisuudet)) 3,9 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: (mitatut, osoitetut ja mahdolliset, yksikkö Mt (suluissa pitoisuudet)) 4,0 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: (esiintymän löytymisvuosi ja kaivostoiminnan aloitusvuosi) 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: (vuosina) 5-10 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: (hehtaaria) 669 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): (tilanne vuoden lopussa) 110 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: (prosentteina, max. 5 merkittävintä kuntaa) Polvijärvi 19 %, Outokumpu 18 %, Kaavi 16 %, Joensuu 13 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): (tilanne vuoden lopussa) 120 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: (€) 20,5 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: (€) 0 euroa

Tietoja etsinnöistä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha (raportointivuonna)) -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha) -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha) -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: (kpl) -
 • Malminetsintäkairaus: (km) -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta Lupapoikkeamat ovat liittyneet veteen (2 kpl)

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: (euroina) -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: (euroina) -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: (euroina) -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: (tonneina, yksilöinti prosentteina) 375 000 t (sivukivi 0 %, pintamaat 1,3 %, rikastushiekka 98,7 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: (prosentteina lajeittain) 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 34,8 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 37 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Energian kulutuksen tavoite: (GWh, saavutettiinko tavoite)
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 2,5 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 48 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: (lkm) 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: (kemikaalit tonneina) kuparisulfaatti 246 t, sinkkisulfaatti 237 t, SIPX (ksantaatti) 95 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: (kompensaatiot, siirtoistutukset, linnunpöntöt jne)

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: (työntekijää kohti) 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): (työntekijää kohti) 3,6 %
 • Tapaturmataajuus: (Poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, urakoitsijoiden eriteltynä) 9,2 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja toimeentuloon

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Erityisesti kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava, muttei palautteen käsittelykäytäntöjä
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu
Yhteystiedot:
Jarmo Vesanto

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi