Kuvaus yrityksestä

Nordkalk-konserni on johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja Pohjois-Euroopassa. Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetään monilla teollisuudenaloilla, maataloudessa ja ympäristönhoidossa, kuten vedenkäsittelyssä. Yhtiöllä on toimintaa kymmenessä maassa yli 30 paikkakunnalla. Suomessa toimii emoyhtiö Nordkalk Oy Ab, joka louhii kalkkikiveä (kalsiittia) yhdeksällä paikkakunnalla. Kaivoksista suurimmat ovat Paraisten ja Lappeenrannan avolouhokset sekä Tytyrin maanalainen kaivos Lohjalla. Lappeenranta, Parainen ja Tytyri edustavat yhteensä 92 prosenttia Nordkalkin kalkkikiven tuotannosta Suomessa. Kalkkikiven ohella Nordkalk louhii sivukiveä ja Lappeenrannassa myös wollastoniittia. Kaikki kolme kaivosta ovat olleet toiminnassa yli sata vuotta. Kaivostoiminnan lisäksi Nordkalkilla on poltetun ja sammutetun kalkin tuotantoa, jota ei käsitellä tässä raportissa. Nordkalk kuuluu suomalaiseen Rettig Group -konserniin.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Nordkalk Suomi yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia kalkkikiveä: Lappeenranta 0,8, Parainen 1,3 ja Tytyri 0,24 miljoonaa tonnia kalkkikiveä
 • Kokonaislouhinta: 3,97 miljoonaa tonnia (malmi 66 %, sivukivi 34 %).
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoitu.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoitu.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1897 (Tytyri), 1898 (Parainen), 1910 (Lappeenranta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Lappeenranta yli 50 vuotta, Parainen 20-30 vuotta, Tytyri 30-50 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Lappeenranta 412 hehtaaria, Parainen 254,4 hehtaaria, Tytyri 94 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): Nordkalk Suomi 405 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Parainen 35 %, Lappeenranta 34 %, Lohja 18 %, Turku 13 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Lappeenranta 28 henkilöä, Parainen 15 henkilöä, Tytyri 10 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 13,6 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 1471 euroa

Tietoja malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 71,5 hehtaaria (2 kappaletta): 31,1 hehtaaria Salossa (Kiskossa; Suvisilta) ja Siikaisissa (Hirvijärvi) 40,4 hehtaaria. Nordkalk käyttää malminetsintämenetelminään geologisia kartoitustietoja, geofysikaalisia mittauksia sekä syväkairausta. Lisäksi Nordkalk suorittaa malmitutkimuksia kaivosten ympäristössä tarkoituksena tutkia malmiota. Syväkairausta tehtiin vuonna 2015 yhteensä 3300 metriä. Valituksenalaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole.
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Parainen: Alueen vanhat kalkkilouhosalueet (pitkänomainen muodostelma louhoksia) on luokiteltu Natura 2000 -alueeksi, joka on yhdestä kulmasta päällekkäinen (< 1 ha) kaivospiirin kanssa.
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 14001-standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Lappeenranta: 454 797 t ja rikastushiekan määrä 168 495 t Parainen: Ulkomailta tuotu kalkkikivimäärä: 83 939 t Sivukiven määrä: 738 513 t Tytyri: 15 521 t
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Lappeenranta: 151 % (0 t läjitetty myöhempää käyttöä varten)Rikastushiekan hyödynnys: 6 prosenttia (158 386 t läjitetty myöhempää käyttöä varten) Parainen: 55 % Tytyri: 100 %
 • Polttoaineiden kulutus: Lappeenranta: 8,3 GWh (uusiutumattomia 100 %) Parainen: 8,4 GWh (uusiutumattomia 100 %).Tytyri: 1,0 GWh (uusiutumattomia 100 %).
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Lappeenranta: sähkö 21,0 GWh (uusiutuvaa 30%, uusiutumatonta 51%, energialähde ei tiedossa 19%) Parainen: sähkö 8,8 GWh (uusiutuvaa 30 %, uusiutumatonta 51 %, energialähde ei tiedossa 19 %), lämpö 0,5 GWh (kaukolämpö) Tytyri: sähkö 4,4 GWh (uusiutuvaa 30 %, uusiutumatonta 51 %, energialähde ei tiedossa 19 %), lämpö 0,08 GWh (kaukolämpö)
 • Energian kulutuksen tavoite: -
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: Lappeenranta: 0,05 miljoonaa m3. Alueelle tulee 1,6 miljoonaa m3 vettä ja saman verran johdetaan takaisin luontoon. Rikastamoilla käytetään suljetussa kierrossa prosessivettä noin 6 miljoonaa m3 Parainen: 0,002 miljoonaa m3. Kaivoksessa otetaan talteen noin miljoona m3 pohjavettä ja saman verran vettä palautetaan luontoon. Tytyri: 0,03 miljoonaa m3. Kaivoksessa otetaan talteen 1,1 miljoonaa m3 pohjavettä, josta 0,65 miljoonaa m3 myydään kaupungille raaka-vetenä ja noin 0,5 miljoonaa m3 johdetaan takaisin luontoon.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: Lappeenranta: 1 kpl (luokka 2)Parainen:0 kpl Tytyri: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Lappeenranta: 4 Parainen: 2 Tytyri: 4 kpl
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Lappeenranta: 0kg Parainen:0 kg Tytyri: 0 kg
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu OHSAS 18001-standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1,5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,6 %
 • Tapaturmataajuus: Nordkalk NEE Suomi 1, Nordkalk konserni 7 / miljoona työtuntia
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä, 6:4 järjestelmä, keskeytymätön 2-vuorojärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kaivostoiminta työllistää sekä suoraan että välillisesti paikkakuntalaisia, joko urakoitsijoina tai palveluiden tuottajina. Kaivoksien yhteydessä harjoitetaan liiketoimintaa hyödyntäen vanhoja kaivostiloja, esimerkiksi museo- ja ravintolatoimintaa sekä hissitekniikan kehittämistä. Toiminta on jatkunut yli 100 vuotta, joten kaivosalueet ovat mukautuneet osaksi paikallista yhteisöä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan kaivostoiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yritys on kunnostanut näköalapaikan, mahdollistanut kaivosmuseon toiminnan ja konserttien järjestämisen kaivosalueilla.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Kaikki sivukivi pyritään myymään, jotta sitä ei tarvitsisi läjittää. Läjitetyt sivukivikasat maisemoidaan ympäristöluvan mukaisesti kaivostoiminnan aikana. Viranomaisten toivomuksesta on myös jätetty maisemoimatta alueita, mikä mahdollistaa kalkinsuosijakasvien ja -eliöstön sijoittumisen alueelle muodostuneisiin uusympäristöihin.

Maanalaisia louhoksia, joissa louhinta on lopetettu, hyödynnetään täyttämällä ne asiakkailta tulevalla loppusijoitettavalla voimalaitostuhkalla, mikä vähentää maanpäällisen läjityksen määrää. Yritys on tehnyt siirtoistutuksen (Vimpelissä 2012, Ketokatkero). Lappeenrannassa tehtiin v. 2012-2013 ympäristövaikutusarviointi läjitysalueiden mahdollisesta laajentamisesta. Toteutuessaan hankkeella olisi vaikutusta maisemaan.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Säännölliset tapaamiset kaupungin edustajien kanssa.
 • järjestää naapuri-iltoja, avoimien ovien tapahtumia (European Minerals Day), tutustumiskäyntejä koululaisille ja opiskelijoille
 • Kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
 • Yritys tukee erilaisia paikallisia yhdistyksiä ja tempauksia/tapahtumia
 • Kanava sidosryhmien palautteille on olemassa ja käytännöt sen käsittelylle
 • Yrityksen tärkeimmät sidosryhmäviestinnän kanavat ovat paikallislehti, vuosiraportti, internetsivut, kirjeet ja tapahtumat (avoimet ovet, vierailut)

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • BSAG-sitoumus Itämeren fosforikuormituksen vähentämiseksi
 • Fosforin poistoa maatalouden valumavesistä kalkkisuodattimessa (Pyhäjärvi-instituutin kanssa)
 • Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) -hanke
 • Intelligent Mine Water Management project (iMineWa), TEKES-hanke
 • Happamien sulfaattimaiden vesistökuormituksen vähentäminen (Precikem II)
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCSP/CLIC)
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Lappeenranta, Parainen, Tytyri
Yhteystiedot:
Anne Foley

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi