Kuvaus yrityksestä

Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Kaivokset

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiöllä on toimintaa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa poronhoitoalueella.
 • Yhtiöllä on toimintaa erityisellä poronhoitoalueella.
 • Yhtiö toteuttaa malminetsintää joissain kohteissa maanomistajan suostumuksella
 • Sopimus maanomistajan kanssa on laadittu kirjallisena.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Raportoidut mineraalivarat: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Toiminnan aloitusvuosi: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Käyttökate EBITDA: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Maksettu yhteisövero: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Tietoja malminetsinnästä

Boliden Kevitsan malminetsinnän keskeisimmät toiminnot vuonna 2022 sijoittuivat Keski-Lappiin, Sodankylän kunnan alueelle sekä Kiuruveden, Pyhäjärven, Polvijärven, Kaavin ja Leppävirran kuntien alueille. Alueilta etsittiin pääasiassa nikkeliä (Ni), kuparia (Cu), sinkkiä (Zn) ja platinaryhmän (PGE) metalleja. Malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään yhtiö käyttää syväkairausta, pohjamoreeni- ja kalliomurskenäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia, vasaralla tapahtuvaa palanäytteenottoa, käsityökaluilla tehtäviä geokemiallisia näytteenottomenetelmiä (moreeni, purosedimentit, kasvit jne.) sekä kallioperäkartoitusta.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 3 kpl ja 203 540 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 18 kpl ja 15 319 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 32 kpl ja 30 236 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 12.7km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • *** Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Luvan myöntövuosi: 2014
 • Linkki lupaan: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 3,13 M€
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 114 000€

Avainluvut

 • Vedenkulutus: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Patojen määrä kaivosalueella: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Tapaturmataajuus: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa
 • Naisten osuus työvoimasta (%): Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Vaikutukset maisema-arvoon:

Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Tiedot on raportoitu kaivosyhtiön raportissa

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi