Kuvaus yrityksestä

Boliden FinnEx Oy on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineral Ab:n Suomen malminetsinnnästä vastaava yhtiö. Maantieteellisesti sen päätoimialueet sijoittuvat Bolidenin Suomen kaivosten lähiympäristöön, toisin sanoen Kylylahden-Outokummun alueelle Itä-Suomessa ja Kevitsan kaivoksen ympäristöön Sodankylässä.

Boliden FinnEx suunnittelee, valvoo ja suorittaa malminetsintätöitä tähtäimenään löytää uusia metallimineraaliesiintymiä, joiden hyödyntäminen olisi konsernille taloudellisesti kannattavaa. Alkuvuonna 2016 Boliden FinnEx toimi vielä vanhan omistajatahon (First Quantum Minerals Ltd) alaisuudessa nimellä FQM FinnEx Oy.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2011
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 50 %, Rovaniemi 33 %, Espoo 17 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei vakituisia urakoitsijoita, mutta tarpeen mukaan yhtiö käyttää mm. kairausurakoitsijoita
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Boliden FinnEx Oy on tehnyt malminetsintää Suomessa vuodesta 2011 lähtien. Yhtiön keskeisimmät toiminnot vuonna 2016 sijoittuivat Keski-Lappiin, Sodankylän kunnan alueelle. Vuoden lopulla yhtiöllä oli voimassa olevia malminetsintälupa-alueita yhteensä 8 842 hehtaaria (15 lupa-aluetta). Alueilta etsittiin nikkeliä (Ni), kuparia (Cu), kultaa (Au) ja platinaryhmän (PGE) metalleja. Malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään yhtiö käyttää syväkairausta, pohjamoreeni- ja kalliomurskenäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia, vasaralla tapahtuvaa palanäytteenottoa, käsityökaluilla tehtäviä geokemiallisia näytteenottomenetelmiä (moreeni, lumi jne.) sekä kallioperäkartoitusta. Yritys on tehnyt syväkairausta vuonna 2016 vajaat 3 kilometriä.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 15
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Osittain Natura-alue, Natura-arvio tehty

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 0,0004 miljoonaa m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 11 lajia (toiminta-alueella inventoitujen tai tietokannoista saatujen uhanalaisten lajien määrä)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu ISO 9001- standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): alle 1 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella. Yrityksen toiminta on keskittynyt erityiselle poronhoitolaueelle, pääasiassa Oraniemen ja Sattasniemen paliskuntiin. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat, ympäristöjärjestöt sekä paliskunnat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan toiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä. Malminetsintä on kausiluonteista ja paikallista. Tutkimusten päätyttyä pysyviä maisema-arvoihin vaikuttavia tekijöitä ovat yksittäiset puiden kaadot kairauspaikoilla, sekä kairareikien merkitsemiseen käytetyt puukepit.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan muun muassa seuraamalla yleistä ilmapiiriä ja asukkaiden mielipiteitä kunnassa
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta pääasiassa kirjeitse ja puhelimitse sekä keskimäärin kerran vuodessa järjestettävässä avoimessa yleisötilaisuudessa.
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut hyvää. Sattasniemen paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut hyvää. Oraniemen paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut melko hyvää.
 • Konserni tukee paikallisyhteisön toimintaa eri tavoin, mm. rahoittamalla kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhtiö (tai konserni) on mukana rahoittamassa useita valtiovetoisia tutkimus- ja yhteistyöhankkeita. Lisäksi se tukee useita käynnissä olevia pro gradu- ja väitöskirjatutkimuksia.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi