Kuvaus yrityksestä

Boliden FinnEx Oy on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineral Ab:n Suomen malminetsinnnästä vastaava yhtiö, joka on perustettu vuonna 2016. Maantieteellisesti sen päätoimialueet sijoittuvat Bolidenin Kevitsan kaivoksen ympäristöön Sodankylässä ja Itä-Keski-Suomeen Outokummun, Leppävirran, Pieksämäen, Pyhäjärven ja Kiuruveden ympäristöön.

Boliden FinnEx suunnittelee, valvoo ja suorittaa malminetsintätöitä tähtäimenään löytää uusia metallimineraaliesiintymiä, joiden hyödyntäminen olisi konsernille taloudellisesti kannattavaa. Boliden FinnEx Oy:n toiminnot sulautettiin Boliden Kevitsa Mining Oy:n vuoden 2021 alusta lukien.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2016
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 18
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 39%, Outokumpu 22%, Polvijärvi ja Kuopio 11%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei vakituisia urakoitsijoita, mutta tarpeen mukaan yhtiö käyttää mm. kairausurakoitsijoita.
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Boliden FinnExin keskeisimmät toiminnot vuonna 2020 sijoittuivat Keski-Lappiin, Sodankylän kunnan alueelle, Kotalahden vanhan kaivoksen ympäristöön Leppävirran kunnassa sekä Pieksämäen, Joroisten, Kiuruveden ja Kaavin kuntien alueille. Alueilta etsittiin pääasiassa nikkeliä (Ni), kuparia (Cu), kultaa (Au), sinkkiä (Zn) ja platinaryhmän (PGE) metalleja. Malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään yhtiö käyttää syväkairausta, pohjamoreeni- ja kalliomurskenäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia, vasaralla tapahtuvaa palanäytteenottoa, käsityökaluilla tehtäviä geokemiallisia näytteenottomenetelmiä (moreeni, purosedimentit, kasvit jne.) sekä kallioperäkartoitusta.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 161 900 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 7 kpl, 11 347 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 16 kpl, 13 792 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 17 193 m

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Koitelaisen luonnonsuojelualue/Koitelaisen Natura 2000 -alue, 1396 ha

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 44 500 €

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -(kulutus lähinnä kairausurakoissa, jossa käytetään luonnonvettä, mutta kulutusta ei ole mitattu)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Isonuijasammal, kiiltosirppisammal, lettorikko, lapinleinikki, hiuskoukkusammal, saukko, maakotka, merikotka
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Yhtiö seuraa toimintansa vaikutuksia erityisesti suojelualueilla mutta myös muilla toimintakoheillaan tehtyihin töihin vuosittain. Luonnonsuojelualueilla on tehty uhanalaisten lajien selvitystä ja laskentaa, joiden tiedot on koottu Natura-arviointiin ja toimitettu edelleen paikalliselle ELY-keskukselle. Saukkoseurantaa on suoritettu Sodankylän tutkimusalueilla vuosina 2018 ja 2020. Yhtiön oman toiminnan lisäksi Boliden Kevitsa Mining Oy:lla on luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvää toimintaa, joka kohdistuu samoille toiminta-alueille kuin Boliden FinnExin toiminta (mm. uiveloiden ja kotkien pönttöjen ja pesintälavojen sijoittaminen Natura-alueelle).

  v

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3pv/hlö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3.8%
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella. Yrityksen toiminta on keskittynyt erityiselle poronhoitolaueelle, pääasiassa Oraniemen ja Sattasniemen paliskuntiin. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat, ympäristöjärjestöt sekä paliskunnat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen. Yhtiö käyttää ensisijaisesti aina paikallisia palveluntarjoajia alihankintaurakoissaan.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole negatiivista vaikutusta toiminta-alueiden virkistyskäyttöön. Yhtiö on osallistunut paikallisten teiden ylläpitoon ja parantamiseen toiminnan tarpeiden mukaan.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan toiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä. Malminetsintä on kausiluonteista ja paikallista. Tutkimusten päätyttyä pysyviä maisema-arvoihin vaikuttavia tekijöitä ovat yksittäiset puiden kaadot kairauspaikoilla, sekä kairareikien merkitsemiseen käytetyt puukepit. Kairauksen jättämät jäljet ennallistuvat luonnostaan 1-3 vuoden sisällä riippuen kairauspaikan olosuhteista.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

• Sosiaalisia vaikutuksia seurataan muun muassa seuraamalla yleistä ilmapiiriä ja asukkaiden mielipiteitä kunnassa • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta pääasiassa kirjeitse ja puhelimitse sekä yleensä keskimäärin kerran vuodessa järjestettävässä avoimessa yleisötilaisuudessa. Vuon-na 2020 Covid-19 aiheuttamasta olosuhteista johtuen isoja yleisötilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään. • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut hyvää. • Konserni tukee paikallisyhteisön toimintaa eri tavoin, mm. rahoittamalla kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhtiö (tai konserni) on mukana rahoittamassa useita valtiovetoisia tutkimus- ja yhteistyöhank-keita. Lisäksi se tukee useita käynnissä olevia pro gradu- ja väitöskirjatutkimuksia.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi