Kuvaus yrityksestä

Boliden FinnEx Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Lapissa Sodankylässä. Vuonna 2015 yhtiö toimi nimellä FQM FinnEx Oy ja sen omisti kanadalainen First Quantum Minerals Ltd. Vuonna 2016 tehtyjen yrityskauppojen myötä yhtiön omistus siirtyi ruotsalaiselle Boliden konsernille.

Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metallimineraaleja kuten nikkeliä, kuparia, platinaa, palladiumia ja kultaa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2011
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 50 %, Rovaniemi 33 %, Espoo 17 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei vakituisia urakoitsijoita, mutta tarpeen mukaan yhtiö käyttää mm. kairausurakoitsijoita
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Boliden FinnEx Oy on tehnyt malminetsintää Suomessa vuodesta 2011 lähtien. Yhtiön keskeisimmät toiminnot sijoittuvat Keski-Lappiin, Sodankylän kunnan alueelle.  Laajimillaan yhtiöllä oli vuonna 2015 voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä  26.101 hehtaaria. Vanhan kaivoslain mukaisia valtauksia tästä oli 1.912 hehtaaria (22 valtausaluetta) ja nykyisen lain mukaisia malminetsintälupia 24.189,12 (13 aluetta). Suurin osa (1.399,75 hehtaaria) valtausalueista raukesi vuoden 2015 alkupuolella ja mittavasta osasta (19.806,82 hehtaaria) malminetsintälupia luovuttiin, koska tutkimukset oli saatu päätökseen. Alueilta etsittiin nikkeliä (Ni), kuparia (Cu), kultaa (Au) ja platinaryhmän (PGE) metalleja. Malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään yhtiö käyttää syväkairausta, pohjamoreeni- ja kalliomurskenäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia, vasaralla tapahtuvaa palanäytteenottoa, käsityökaluilla tehtäviä geokemiallisia näytteenottomenetelmiä (moreeni, lumi jne.) sekä kallioperäkartoitusta. Yritys on tehnyt syväkairausta vuonna 2015 noin 3 kilometriä.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 13
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Osittain Natura-alue, Natura-arvio tehty 2015

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 0,0004 miljoonaa m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 11 lajia (toiminta-alueella inventoitujen tai tietokannoista saatujen uhanalaisten lajien määrä)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu ISO 9001- standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,1 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella. Yrityksen toiminta on keskittynyt erityiselle poronhoitolaueelle, pääasiassa Oraniemen (16 425 ha) ja Sattasniemen (5 804 ha) paliskuntiin. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat, ympäristöjärjestöt sekä paliskunnat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan toiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä. Malminetsintä on kausiluonteista ja paikallista. Tutkimusten päätyttyä pysyviä maisema-arvoihin vaikuttavia tekijöitä ovat yksittäiset puiden kaadot kairauspaikoilla, sekä kairareikien merkitsemiseen käytetyt puukepit.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan muun muassa seuraamalla yleistä ilmapiiriä ja asukkaiden mielipiteitä kunnassa
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta pääasiassa kirjeitse ja puhelimitse
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut hyvää. Sattasniemen paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut hyvää. Oraniemen paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut melko hyvää
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhtiö rahoittaa lukuisia yhteistyöhankkeita kuten Tekesin Green Mining-ohjelman NovTecEx- ja UltraLim-hankkeita. Lisäksi tuetaan useita käynnissä olevia pro gradu- ja väitöskirjatutkimuksia.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi