Kuvaus yrityksestä

FinnAust Mining Finland Oy on vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Etsimme malminetsintälupa-alueiltamme pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia, sekä kultaa ja hopeaa. Tällä hetkellä toiminta keskittyy suljettujen kaivosten läheisyyteen, missä tutkimme mm. tunnettujen malmioiden jatkeita.

FinnAust Mining Finland Oy:n omistaa Lontoon sekä Frankfurtin pörsseihin listattu malminetsintäyhtiö Bluejay Mining plc. Bluejay Mining plc:llä on aktiivisia projekteja Suomen lisäksi myös Grönlannissa. Lisää tietoa Bluejay Mining plc:stä sekä Suomen ja Grönlannin projekteista on saatavilla emoyhtiön kotisivuilta.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiö toteuttaa malminetsintää joissain kohteissa maanomistajan suostumuksella
 • Sopimus maanomistajan kanssa on laadittu kirjallisena.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarat: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2009, yhtiö perustettu 2012
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 4
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Parainen (25 %), Turku (25 %), Paimio (25 %), Keuruu (25 %)
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy hyödyntää toiminnassaan olemassa olevaa dataa sekä toteuttaa uusia tutkimuksia malminetsintälupa-alueillaan. Lupa-alueita kartoitetaan geofysiikan mittauksissa ja maastossa tehdään tarvittaessa lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta sekä kalliopinnan näytteenottoa kevyellä kalustolla. Yhtiö on aktiivinen erityisesti Hammaslahden, Outokummun sekä Enonkosken alueilla, joissa kaikissa on toteutettu myös timanttikairausprojekteja viime vuosina. Hammaslahden, Outokummun ja Enonkosken projekteissa yhtiö etsii nikkeliä, kuparia, kobolttia, sinkkiä, hopeaa ja kultaa. Yhtiö ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla ja kaikki maastotyöt suoritetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 4, 98083 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5, 3398 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 17, 8522 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 4 pcs
 • Malminetsintäkairaus: 6596.85 m

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Työterveyspalveluja tuottavan yrityksen kautta.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3-5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): <0.5%
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Liukuva
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 50

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Paikalliset yrittäjät ja elinkeinonharjoittajat ovat yhtiön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja malminetsintäalueellaan yhtiö hyödyntää ensisijaisesti/mahdollisuuksien mukaan paikallista osaamista ja palveluja. Tutkimukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien kanssa, jotta tarpeettomia haittoja ei synny esimerkiksi maanviljelylle, metsänhoidolle tai eläintenpidolle.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön harjoittaman malminetsinnän vaikutukset lähialueiden virkistyskäyttöön ovat yleensä vähäisiä eikä alueellisia käyttörajoituksia ole. Koneellinen malminetsintä kuten timanttikairaus pyritään ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan meluhaittojen vuoksi mökkikauden ulkopuolelle.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön harjoittamalla malminetsinnällä ei ole merkittäviä vaikutuksia maisema-arvoon. Kairakoneen käytöstä syntyy toisinaan vähäisiä paikallisia puusto- tai maastovaurioita, joista sovitaan maanomistajan kanssa ennen työhön ryhtymistä ja jotka korvataan täysimääräisesti työn päätyttyä. Koneellisen näytteenoton jättämät jäljet ennallistuvat luonnostaan 1-2 vuodessa. Kone pyritään aina myös sijoittamaan maastoon olemassa olevia metsäuria pitkin vaurioiden minimoimiseksi. Maastotyössä kunnioitamme toisen omaisuutta, ympäröivää luontoa ja edellytämme sitä myös käyttämältämme urakoitsijalta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyössä yhtiölle ensisijaisen tärkeää on sidosryhmälähtöinen viestintä ja asianomaisten tavoittaminen sekä ajantasainen tiedottaminen. Yhtiön avainsidosryhmiä ovat lupa-alueiden kunnat, asukkaat, maanomistajat, yrittäjät sekä paikallismedia. Vuoropuhelu kunnan ja maanomistajien kanssa on avointa ja tutkimuksista ilmoitetaan paikallismedian lisäksi kirjeitse sekä puhelimitse. Yhtiöllä on myös käytössään palautejärjestelmä ja palautteisiin vastaa maajohtaja henkilökohtaisesti. Sidosryhmätapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

FinnAust Mining Finland Oy is involved in the activities of Kaivosteollisuus ry (as a member of the ore exploration working group). The company also has a representative in the rock and mineral expert group of the Northern Karelia County Association (POKAT). In addition, FinnAust Mining Finland Oy employs geology students and recent graduates in its projects.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi