Kuvaus yrityksestä

FinnAust Mining Finland Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Sen omistaa Bluejay Mining plc, jonka kotipaikka sijaitsee Lontoossa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kuopio 50 %, Turku 50 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei raportoitu
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy:n malminetsintä ei ollut aktiivista vuonna 2016. Luvat pidettiin kuitenkin voimassa. FinnAust Mining Finland Oy:llä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 11 317 hehtaaria (74 kappaletta). Yrityksellä on valtaus tai se harjoittaa malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Hälvälä, Makkola, Enonkoski, Teyrisuo, Kokonvaara, Maljasalmi, Kumpu, Haaponiemi, Haapovaara, Viuruniemi, Sola, Kuusjärvi, Kesseli, Petäinen, Kettukumpu, Hietajärvi, Hammaslahti, Tikkala, Tohmajärvi sekä Rauta ja Haapaselkä. FinnAust Mining Finland Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, uranäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja (harvoin). Päällekkäisyys paliskuntien kanssa: 0 hehtaaria. Malminetsintälupa-alueilta etsittävät pääasialliset malmit: Kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni), koboltti (Co), kulta (Au) ja hopea (Ag). Arvioitu jäljellä oleva etsinnän kesto: 0-4 vuotta.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: Yritys ei raportoinut ympäristölukujaan vuodelta 2016.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja maaseutuelinkeinojen harjoittajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu malminetsintätyön suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys järjestää sidosryhmille informaatiotilaisuuksia ja muita tapaamisia epäsäännöllisin väliajoin, kun maastotöitä on käynnissä
 • Yrityksen toiminnasta tiedotetaan sidosryhmille muun muassa paikallislehden kautta
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Mukana rahoittamassa Kaivosalueiden malminetsintäkonseptit ja teknologia -projektia (Tekes rahoituspäätös 40368/12 Drno 2504/31/2012)

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi