Kuvaus yrityksestä

FinnAust Mining Finland Oy on vuodesta 2010 lähtien toiminnassa ollut suomalainen malminetsintäyhtiö, jolla ei ole omaa kaivostoimintaa. Tällä hetkellä tutkimuksemme ovat keskittyneet vanhoille kaivospaikkakunnille aiemmin toiminnassa olleiden kaivosten läheisyyteen, missä tutkimme mm. tunnettujen malmien jatkeita sekä etsimme uusia mineralisaatioita.

Pääprojektimme ovat Enonkosken, Joensuun ja Outokummun alueilla Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Yhtiömme malminetsintätoimisto ja näytteidenkäsittelytilat sijaitsevat Outokummussa.

FinnAust Mining Finland Oyn omistaa Lontoon sekä Frankfurtin pörsseihin listattu malminetsintäyhtiö Bluejay Mining plc.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiö toteuttaa malminetsintää joissain kohteissa maanomistajan suostumuksella
 • Sopimus maanomistajan kanssa on laadittu kirjallisena.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarat: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2010
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 5
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Parainen (20 %), Turku (40 %), Paimio (20 %), Keuruu (20 %)
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 0

Tietoja malminetsinnästä

Lupa-alueemme sijaitsevat Outokummun, Polvijärven, Enonkosken, Savonlinnan, Hammaslahden ja Tohmajärven kunnissa. Etsimme malminetsintälupa-alueiltamme pääasiassa metalleja kuten kuparia, nikkeliä, kobolttia ja sinkkiä sekä kultaa ja hopeaa.

Yhtiön käyttämiä tavallisia malminetsintämuotoja maastossa ovat kallioperäkartoitus, kalliopinnan koneellinen näytteenotto ja syväkairaus sekä geofysikaaliset mittaukset. Tutkimuksiin kuuluu myös olemassa olevan datan hyödyntäminen eli vanhan aineiston digitointi ja uudelleen prosessointi.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1, 3147 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 9, 4859 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 17, 9484 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 2,3 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Vapaaehtoinen ympäristöjohtamisjärjestelmä
Ympäristöriskien arviointi tehty

 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 20 500 €

Avainluvut

 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: Liito-orava (Hammaslahti)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3-5 pv
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0.5 %
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Liukuva
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 40 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Ei vaikutuksia

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Ei vaikutuksia

Vaikutukset maisema-arvoon:

Ei vaikutuksia

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Suosimme avointa ja henkilökohtaista yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa. Pyrimme aina sovittamaan tutkimuksemme kunkin alueen erityispiirteet ja kiinteistönomistajan toiveet huomioiden. Yhtiölle on tärkeää ajantasainen tiedottaminen projekteista lupa-alueilla keskeisille sidosryhmille kuten kunnalle, viranomaisille, maanomistajille sekä muille alueen asukkaille. Tiedottaminen tapahtuu kirjeitse, puhelimitse, paikallisissa sanomalehdissä sekä yhtiön verkkosivuilla.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

FinnAust Mining Finland Oy on teollisuuskumppanina osana AIMEX-hanketta (Artificial Intelligence in Mineral Exploration), johon osallistuu tutkijoita Geologian tutkimuskeskukselta (GTK), Turun yliopistolta sekä Suomen ympäristökeskukselta (Syke). Hankkeen tarkoituksena on edistää malmipotentiaalin kartoitusta hyödyntämällä koneoppimistekniikoita ja luoda malminetsintää auttava päätöksentekojärjestelmä.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi