Kuvaus yrityksestä

FinnAust Mining Finland Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Sen omistaa FinnAust Mining Plc, jonka kotipaikka sijaitsee Lontoossa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kuopio 50 %, Turku 50 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy:n malminetsintä oli aktiivista vain vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. FinnAust Mining Finland Oy:llä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 10 788 hehtaaria (73 kappaletta). Yrityksellä on valtaus tai se harjoittaa malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Hälvälä, Makkola, Enonkoski, Teyrisuo, Kokonvaara, Maljasalmi, Kumpu, Haaponiemi, Haapovaara, Viuruniemi, Sola, Kuusjärvi, Kesseli, Petäinen, Kettukumpu, Hietajärvi, Hammaslahti, Tikkala, Tohmajärvi sekä Rauta ja Haapaselkä. FinnAust Mining Finland Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, uranäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja (harvoin). Syväkairausta tehtiin vuonna 2015 noin 2,7 kilometriä. Yrityksellä oli yksi valituksen alainen lupa malminetsintäalueilla. Valituksen kohteena olivat Outokummun alueella sijaitsevat 10 valtausaluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 814,37 hehtaaria. KHO:n päätöksellä valitukset hylättiin. Päällekkäisyys paliskuntien kanssa: 0 hehtaaria. Malminetsintälupa-alueilta etsittävät pääasialliset malmit: Kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni), koboltti (Co), kulta (Au), hopea (Ag) Arvioitu jäljellä oleva etsinnän kesto: 0-4 vuotta.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: 1 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja maaseutuelinkeinojen harjoittajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu malminetsintätyön suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys järjestää sidosryhmille informaatiotilaisuuksia ja muita tapaamisia epäsäännöllisin väliajoin, kun maastotöitä on käynnissä
 • Yrityksen toiminnasta tiedotetaan sidosryhmille muun muassa paikallislehden kautta
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Mukana rahoittamassa Kaivosalueiden malminetsintäkonseptit ja teknologia -projektia (Tekes rahoituspäätös 40368/12 Drno 2504/31/2012)

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi