Lähetetty: 11.3.2016 | Uutishuone

Blogikirjoitus 11.3.2016

Paliskuntain yhdistys allekirjoitti kestävän kaivostoiminnan verkoston yhteistyösitoumuksen vuoden 2016 alussa edellyttäen, että sitoumukseen lisätään maininta poronhoidon erityisoikeuksien kunnioittamisesta. Verkoston jäsenet hyväksyivät esityksen.

Poronhoito on vanhin yhä elinvoimainen elinkeino arktisilla alueilla. Se on myös pohjoisen kulttuurin ydintä. Kaivostoiminta vaikuttaa poronhoitoon aina koko elinkaarensa ajan. Vaikutukset vaihtelevat kunkin kaivoksen ja kunkin alueen poronhoidon mukaan. Poikkeuksetta poronhoidolle aiheutuu kaivostoiminnasta laidunten menetyksiä, laidunten käyttömahdollisuuksien muutoksia, lisääntyneitä porovahinkoja sekä näistä johtuvaa lisätyötä ja kustannuksia. Pahimmillaan kaivos tuhoaa poronhoidon harjoittamisen edellytykset alueelta lopullisesti, jolloin myös alueen ikiaikainen kulttuuri hiipuu ja kaivostoiminnan päättymisen myötä alue autioituu.

Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan monia aktiivisia toimia, joita ei ole täsmällisesti kirjattu lakeihin. Kaivosalan toimijoilta vaaditaan aitoa poronhoidon kunnioitusta, vuoropuhelua ja tahtoa tunnustaa aiheuttamansa haitat sekä minimoida ja kompensoida ne. Poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten seuranta ja seurannan tulosten huomiointi ovat myös tarpeen.

Vastuullisuuteen kytkeytyviä asioita hoidetaan kaivoksilla ja niiden suunnittelussa vaihtelevasti: kokemusta on sekä hyvästä että huonosta asiainhoidosta. Poronhoito on useimmille toimijoille vierasta. Puutteellinen vuoropuhelu aiheuttaa väärinymmärryksiä. Aina kaivosyhtiön toimijat eivät ymmärrä hoitaneensa asiaa huonosti, tai vaihtoehtoisesti toimivat kenties tarkoituksella huonosti. Toisaalta on myös esimerkkejä toimivasta hyvästä vuoropuhelusta ja asianmukaisesta huomioon ottamisesta. ILOksi ja onneksi.

Kaivosvastuuverkoston tavoite on toimia kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina ja kehittää työkaluja vastuullisemman kaivostoiminnan kehittämiseksi. Poronhoito haluaa olla osallisena alan vastuullisuuden kehittämisessä. Tavoitteeksi on asetettava aidosti kestävä kaivostoiminta, johon lainsäädännön minimitason täyttäminen ei nykyisen lainsäädännön puutteiden vuoksi millään riitä.

Ollakseen uskottava, on kaivosvastuuverkostossa oltava mukana poronhoidon kaltaisia kaivostoiminnan haitoista kärsiviä tahoja. Verkostossa on myös kyettävä keskustelemaan ja ottamaan kantaa melkoisen tabuiksi nousseisiin kysymyksiin, kuten kaivostoiminnan verotukseen.

Toivomme että verkoston jäsenillä riittää motivaatiota kehittää kaivostoimintaa nykyistä vastuullisempaan suuntaan.

Marja Anttonen & Anne Ollila

Anne Ollila on Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Marja Anttonen porotalousneuvoja.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi