Yrityksen esittely

Sokli Oy on Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama hankeyhtiö. Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Suomen Malmijalostus Oy hankki joulukuussa 2020 Savukoskella Pohjois-Suomessa sijaitsevaan Soklin kaivoshankkeeseen liittyvät oikeudet.

Soklin fosfaattiesiintymä on löydetty vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Fosfaatin sisältämä fosfori on tärkeä lannoitteen raaka-aine maataloudessa, ja sitä käytetään myös raaka-aineena akkuteollisuudessa. Fosfaatin lisäksi Soklin esiintymä sisältää useita vihreän siirtymän tarvitsemia raaka-aineita. Soklin uusi kaivospiiri on käynnissä olevan kaivospiiritoimituksen päätyttyä noin 5 900 hehtaaria.

Soklin kaivoshankkeen alustava selvitys valmistui loppuvuonna 2022. Selvityksen tulokset osoittavat, että fosfaatin ja raudan lisäksi Sokli voisi tuottaa mm. harvinaisia maametalleja, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä uusiutuvan energian käyttöön. Sokli voisi tuottaa vähintään 10 % harvinaisten maametallien määrästä, joka Euroopassa tarvitaan kestomagneettien valmistukseen vuosittain. Tällä määrällä katettaisiin kestomagneettitarve 1500 teolliseen tuuliturbiiniin tai 2 miljoonaan sähköautoon. Lisäksi Soklista voitaisiin saada jopa yli 20 % Euroopan vuotuisesta fosfaatin tarpeesta. Soklin fosfaatilla voitaisiin valmistaa lannoitteita, joilla varmistettaisiin ruoantuontanto yli 60 miljoonalle ihmiselle.  Mineraalipotentiaalista on kuitenkin edelleen tutkittu vasta pieni osa.

Aluehallintovirasto myönsi kaivos- ja rikastustoimintojen suorittamiseksi Soklissa ympäristö- ja vesitalousluvan vuonna 2018. Maaliskuussa 2022 KHO palautti luvan aluehallintoviraston käsittelyyn. Tilanne on muuttunut vuonna 2018 luvitetuista suunnitelmista ja alustavan selvityksen tuloksena on tunnistettu asioita, jotka vaativat vielä jatkoselvityksiä. Sokli Oy peruutti Aluehallintovirastossa vireillä olevan lupaprosessin helmikuussa 2023. Mikäli jatkoselvitykset vahvistavat alustavan selvityksen johtopäätöksiä, ja YVA- ja luvitusprosessit saataisiin niiden jälkeen käynnistettyä, kaivoksen infrastruktuurin rakentaminen voisi alkaa 2030-luvun alkupuolella.

Lisätietoa hankkeesta https://www.mineralsgroup.fi/fi/liiketoiminta/sokli.html

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä: 0
 • Kokonaislouhinta: 0
 • Raportoidut malmivarat: Todennäköiset 133,3 Mt (P2O5% 12,21 ja FeO% 18,34%)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 0
 • Toiminnan aloitusvuosi: Kaivostoimintaa ei ole aloitettu
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Kaivoksen tarkka elinikä ei ole tiedossa
 • Kaivosalueen pinta-ala: Käynnissä oleva kaivospiiritoimitus koskee 5 923,65 ha:n pinta-alaa, minkä sisään jää ennestään perustettu kaivospiiri, jonka pinta-ala on noin 1 199,31 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 3 henkilöä Sokli Oy:n palveluksessa
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Espoo ja Savukoski
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.) 0
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero: 0

Tietoja malminetsinnästä

Sokli Oy ei tee malminetsintää kaivospiirin alueen ulkopuolella.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 0

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 0
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 80 000 euroa voimassa olevan kaivosluvan osalta
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 0

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 0
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö 0
 • Polttoaineiden kulutus: 0
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Kevyt polttoöljy 11 m3 sähkön tuotantoon.
 • Energian kulutuksen tavoite: Energiaa käytetty vuonna 2022 sähkön tuotantoon aggregaatilla. Tavoitetta ei ole asetettu.
 • CO2-päästöt: 27 t CO2-ekv
 • Veden kulutus: 0
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 0
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 1 (Vanha koerikastamon pato)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Toiminta-alueella yhteensä 24 uhanalaista lajia: hyönteiset ja hämähäkkieläimet 7 kpl, linnut 12 kpl, putkilokasvit 3 kpl ja sammalet 1kpl sekä eläin 1kpl (lähde: Suomen Lajitietokeskus, Laji.fi sekä tiedossa olevat sensitiivisten lajien tiedot).
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Kompensaatiohakemukset käsittelyssä liittyen lettorikkoon ja laaksoarhoon. Yhtiön toimesta tehty luontoselvityksiä.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: Ei raportoitu vähäisen henkilömäärän vuoksi
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Ei raportoitu vähäisen henkilömäärän vuoksi
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: -
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 0 % Sokli Oy / 38 % Suomen Malmijalostus Oy

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Hankinnoissa huomioidaan paikalliset palveluntarjoajat mahdollisuuksien mukaan.

Kaivostoiminnan suunnittelussa huomioidaan vaikutukset erityisesti poronhoitoon, vesistöihin, kalakantoihin ja luontomatkailuun.

Kaivos toisi uusia työpaikkoja Savukoskelle ja Pohjois-Suomeen, ja toiminta heijastuisi palveluiden kysyntään niin paikallisesti kuin laajemminkin. Alustavien arvioiden mukaan kaivos- ja rikastustoiminta tarjoaa 300 suoraa työpaikkaa ja tämän lisäksi välillisesti työpaikkoja syntyisi Itä-Lapin alueelle n. 330 ja koko Suomessa 1500 henkilöä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Soklissa ja sen lähialueella harrastetaan metsästystä, kalastusta, marjastusta ja sienestystä. Toistaiseksi metsästystä ja kalastusta tai muuta luontoon liittyvää ei ole rajoitettu yhtiön toimesta.

Metsähallitus on alueen suurin maanomistaja, eikä Sokli Oy estä kaivospiirin alueen virkistyskäyttöä hankkeen nykyisessä kehitysvaiheessa. Olemassa olevien kaivantojen ja rakennusten läheisyys rajoittaa virkistyskäyttöä paikallisesti sekä alueella tehtävät tutkimukset hetkittäin.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Sokli Oy on kunnostanut ja purkanut alueella olleita rakennuksia ja aluetta on siistitty.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Suomen Malmijalostukselle toimiva vuoropuhelu Savukosken asukkaiden, päättäjien ja Soklin vaikutusalueen paliskuntien kanssa on erittäin tärkeää. Osallistumme aktiivisesti kaivosalan keskusteluun laajemminkin ja viestimme työstämme paikallistilaisuuksilla sekä verkkosivustomme kautta. Palautelomakkeen kautta voi antaa palautetta, joka tallennetaan sähköiseen käsittelyjärjestelmäämme.

Sokli Oy on savukoskelainen yritys. Järjestämme säännöllisesti Savukosken toimistollamme kahvitilaisuuksia, jonne kaikki kiinnostuneet voivat tulla keskustelemaan kanssamme ja kuulemaan ajankohtaisista Sokliin liittyvistä asioista.

Sähköinen uutiskirjeemme ilmestyy noin kerran kuukaudessa ja sen kautta kaikki kiinnostuneet voivat saada ajankohtaista tietoa Soklista. Soklin uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: sokliuutiskirje.mineralsgroup.fi.

 

 

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Sokli Oy tekee hankkeeseen liittyen laajaa tutkimus- ja kehitystyötä koko mineraalipotentiaalin selvittämiseksi.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Savukoski
Yhteystiedot:
Samuli Nikula
Vastuullisuuspäällikkö
Sokli Oy / Suomen Malmijalostus Oy

Muut vuodet

No related posts found.

Hankkeet

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi