Yrityksen esittely

Sokli Oy on Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama hankeyhtiö. Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Suomen Malmijalostus Oy hankki joulukuussa 2020 Savukoskella Pohjois-Suomessa sijaitsevaan Soklin kaivoshankkeeseen liittyvät oikeudet.  

Soklin fosfaattiesiintymä on löydetty vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Fosfaatin sisältämä fosfori on tärkeä lannoitteen raaka-aine maataloudessa, ja sitä käytetään myös raaka-aineena akkuteollisuudessa. Fosfaatin lisäksi Soklin esiintymä sisältää useita vihreän siirtymän tarvitsemia raaka-aineita. Soklin uusi kaivospiiri on käynnissä olevan kaivospiiritoimituksen päätyttyä noin 5 900 hehtaaria. 

Soklille myönnettiin vuonna 2018 ympäristö- ja vesitalouslupa, joka oli vuoden 2021 lopussa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsittelyssä. Lupa koski 10 miljoonan tonnin vuotuista fosfori- ja rautamalmin louhintaa ja tähän liittyvää sivukiven louhintaa sekä näihin liittyviä toimintoja. Maaliskuussa 2022 KHO palautti luvan aluehallintoviraston käsittelyyn. 

Soklin kaivoshankkeen alustavat kannattavuusselvitykset käynnistettiin vuoden 2021 lopussa. Selvityksessä tarkastellaan Soklin koko raaka-ainepotentiaalia. 

Suomen Malmijalostus Oy:n vuosikertomus 2021

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä:
 • Kokonaislouhinta:
 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarannot: Todennäköiset 133,3 Mt (P2O5% 12,21 ja FeO% 18,34%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: Malminetsintä 1967. Kaivostoimintaa ei ole aloitettu.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä:
 • Kaivosalueen pinta-ala:
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 3
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Espoo ja Savukoski
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.)
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Malminetsintää ei ole tehty kaivospiirin ulkopuolella raportointivuonna 2021.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 80 000 euroa voimassa olevan kaivosluvan osalta K
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Ei malminetsintää

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 0 t
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): -
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 1 (Koerikastamon pato)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Toiminta-alueella yhteensä 24 uhanalaista lajia: hyönteiset ja hämähäkkieläimet 7 kpl, linnut 12 kpl, putkilokasvit 3 kpl ja sammalet 1kpl sekä eläin 1kpl.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Kompensaatiohakemukset käsittelyssä liittyen lettorikkoon ja laaksoarhoon. Yhtiön toimesta tehty luontoselvityksiä, joissa vuonna 2021 havaittu uutena lajina lapinleinikki.  

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät:
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

 • Hankinnoissa huomioidaan paikalliset palveluntarjoajat mahdollisuuksien mukaan.
 • Kaivostoiminnan suunnittelussa huomioidaan vaikutukset erityisesti poronhoitoon ja luontomatkailuun.
 • Kaivos toisi uusia työpaikkoja Savukoskelle ja Pohjois-Suomeen, ja toiminta heijastuisi palveluiden kysyntään niin paikallisesti kuin laajemminkin

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

 • Soklissa ja sen lähialueella harrastetaan metsästystä, kalastusta, marjastusta ja sienestystä. 
 • Metsähallitus on alueen suurin maanomistaja, eikä Sokli Oy estä kaivospiirin alueen virkistyskäyttöä hankkeen kehitysvaiheessa. Olemassa olevien kaivantojen ja rakennusten läheisyys rajoittaa virkistyskäyttöä paikallisesti sekä alueella tehtävät tutkimukset hetkittäin. 

Vaikutukset maisema-arvoon:

 • Sokli Oy on kunnostanut ja purkanut alueella olleita rakennuksia vuonna 2021 ja aluetta on siistitty.

 

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Suomen Malmijalostukselle toimiva vuoropuhelu Savukosken asukkaiden, päättäjien ja Soklin vaikutusalueen paliskuntien kanssa on erittäin tärkeää. Osallistumme aktiivisesti kaivosalan keskusteluun laajemminkin ja viestimme työstämme paikallistilaisuuksilla sekä verkkosivustomme kautta.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Sokli Oy tekee hankkeeseen liittyen laajaa tutkimus- ja kehitystyötä koko mineraalipotentiaalin selvittämiseksi.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Savukoski
Yhteystiedot:
Samuli Nikula

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi