Yrityksen esittely

Keliber Oy on suomalaisten sijoitusyhtiöiden ja yksityishenkilöiden sekä norjalaisen Nordic Mining ASA:n omistama malminetsintä- ja tulevaisuuden kaivosyhtiö. Keliber Oy harjoittaa malminetsintää Kaustisissa ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kaustisissa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa litiumia. Yrityksen tavoitteena on olla Euroopan ensimmäinen kallioperän spodumeenipegmatiiteista erittäin puhdasta litiumkarbonaattia (EV Grade) litiumakkuteollisuuden tarpeisiin tuottava yhtiö. Ennusteiden mukaan litiumin kysyntä kasvaa 9-11 % vuodessa aina vuoteen 2025 saakka.

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä:
 • Kokonaislouhinta:
 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarannot:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2001
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä:
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 7 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kokkola, Veteli, Kannus
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.)
 • Käyttökate EBITDA: -1,2 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 2 530 hehtaaria (25 kappaletta). Alueilta etsitään pääasiassa litiumia. Keliber Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, minikairalla toteutettua näytteenottoa sekä geofysikaalisia mittauksia. Vuonna 2014 syväkairattiin yhteensä noin 4 325 kilometriä. Ei valituksenalaisia lupia malminetsintäalueilla (kesäkuu 2015). Päällekkäisyys paliskuntien kanssa 0 hehtaaria Malminetsintälupa-alueiden määrä 25 Arvioitu jäljellä oleva etsinnän kesto 5 vuotta

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: no
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä:
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): -
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 2 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Yhtiö on aloittanut alueella sijaitsevan maakotkan reviirin laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mm. rakentamalla kaksi uutta tekopesää ja aloittamalla kotkien talviruokinnan. Näiden toimien tarkoitus on turvata ja parantaa kotkan pesinnän onnistumisen edellytyksiä. Lisäksi yhtiö on aloittanut reviirin koiraskotkan satelliittiseurannan, jonka avulla kerätään tietoa alueen kotkan reviirikäyttäytymisestä.
  • Yhtiö on aloittanut toimenpiteet myös alueella esiintyvän viitasammakon suotuisan suojelutason turvaamiseksi mm. kaivamalla sammakoiden lisääntymiseen ja talvehtimiseen sopivia lammikoita. Niiden toimivuutta tullaan seuraamaan aktiivisesti.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 4 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2 %
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät:

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Mahdollisia vaikutuksia selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon ei ole tiedossa, mutta niitä selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys järjestää sidosryhmille avoimet ovet -päiviä sekä vierailuja yrityksessä ja malminetsintäalueilla
 • Yritys tukee paikallista nuorisotyötä sekä urheilu- ja harrastustoimintaa
 • Palautekanavana sidosryhmille toimii yhtiön ylläpitämät Facebook-sivut
 • Yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan ajantasaisesti yhtiön internet-sivuilla

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi