Yrityksen esittely

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa korkeatasoista litiumhydroksidia erityisesti kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä yli 500 km² laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Yhtiöllä on kaivosluvat Kokkolan Syväjärven ja Ullavan Läntän esiintymiin sekä malmienetsintälupia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. Alueella on erinomainen potentiaali malmivarojen kasvattamiseen ja uusien esiintymien löytymiseen.

Kuva: Sähköauton latauspiste Kaustisella.

 

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä:
 • Kokonaislouhinta:
 • Raportoidut malmivarat: 7,621 Mt (1,03% Li2O)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 10,583 Mt (1,15% Li2O), sisältäen mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2001
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: 38 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 17 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kokkola, Veteli, Kuopio, Espoo, Oulu ja Helsinki
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.)
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupia 3 kpl, yhteensä noin 319 hehtaaria. Tämän lisäksi yhtiöllä on useita malminetsintälupahakemuksia. Alueilta etsitään pääasiassa litiumia. Keliber Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, minikairalla toteutettua näytteenottoa sekä geofysikaalisia mittauksia. Vuonna 2018 syväkairattiin yhteensä 19 777 metriä. Yhtiöllä ei ole valituksenalaisia lupia malminetsintäalueilla.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit -
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei -

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä:
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): -
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 3 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Yhtiö on aloittanut alueella sijaitsevan maakotkan reviirin laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mm. rakentamalla kaksi uutta tekopesää ja aloittamalla kotkien talviruokinnan. Näiden toimien tarkoitus on turvata ja parantaa kotkan pesinnän onnistumisen edellytyksiä. Pesintä reviirillä on onnistunut neljänä vuotena viidestä. Lisäksi yhtiö on aloittanut reviirin koiraskotkan satelliittiseurannan, jonka avulla kerätään tietoa alueen kotkan reviirikäyttäytymisestä.
  • Yhtiö on aloittanut toimenpiteet myös alueella esiintyvän viitasammakon suotuisan suojelutason turvaamiseksi mm. kaivamalla sammakoiden lisääntymiseen ja talvehtimiseen sopivia lammikoita. Niiden toimivuutta seurataan aktiivisesti.
  • Yhtiö on myös selvittänyt luonnonsuojelulain mukaisella poikkeusluvalla uhanalaisten suursukeltajien esiintymistä toiminnan vaikutusalueella ja arvioinut toiminnan mahdollisia vaikutuksia ja niiden pienentämistoimenpiteitä havaittujen suursukeltajien suojelutason turvaamiseksi.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): < 2%
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: liukuva työaika
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä. Yhtiö hankkii palveluita paikallisilta yrityksiltä. Tällä hetkellä yhtiö hankkii palveluita pääosin suomalaisilta yrityksiltä. Vuoden 2018 aikana yhtiön kaikista euromääräisistä ostoista 88 prosenttia tehtiin Suomesta. Ostoista yhdeksän prosenttia kohdistui Keski-Pohjanmaalle. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aloitti vuoden 2018 aikana Kaustisen seutukunnan (KASE-alue) kaivos- ja tuulivoimahankkeiden taloudellisten kokonaisvaikutusten ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa Keliber edusti kaivos-, rikastus- ja kemiantehdastoimintaa. Arviointi valmistui alkukeväästä 2019. Rakentamisen, kaivannaistoiminnan ja metallien jalostuksen ohella Keliberin tulevan toiminnan vaikutus heijastuu muun muassa kuljetukseen, erilaisiin kuluttajapalveluihin sekä kauppaan ja majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Panos-tuotosmallilla tehdyn arvion mukaan Keliber kasvattaisi investointivaiheessa KASE-alueen kokonaistuotosta 28–114 milj. euroa ja Kokkolan seutukunnan kokonaistuotosta 21–82 milj. euroa. Tuotantovaiheessa laskennallisen yhden vuoden kasvuvaikutuksen kokonaistuotokseen yliopistokeskuksen raportti arvioi KASE-alueella 55–68 milj. euroksi ja Kokkolan seutukunnassa 79–98 milj. euroksi. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ennakkoarvion mukaan työllisten määrä lisäys KASE-alueella on 137–215 ja vastaavasti Kokkolan seutukunnassa 174–280.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitettiin myös tulevan toiminnan vaikutukset alueen virkistyskäyttöön. Arviointiin kuului myös asukaskysely. Vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön arvioitiin pääosin pieniksi. Alueella ei sijaitse virallisia luonto- tai ulkoilureittejä, marjastukselle ja metsästykselle koettiin aiheutuvan pientä haittaa.

Vaikutukset maisema-arvoon:

YVA-raportissa on todettu että maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyys on arvioitu vähäiseksi tulevien louhosten sijoittuessa pääosin metsätalousalueelle, missä maisemaa havainnoivien ja muutoksen kokevien ihmisten määrä on pieni, eikä lähialueella ole arvokkaita maisema-alueita tai merkittäviä kulttuuriympäristön kohteita. Vaikutusten suuruus on arvioitu pieneksi muutoksen näkyessä vain tulevilla louhosalueilla ja niiden lähiympäristössä.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys järjestää sidosryhmille avoimet ovet -päiviä sekä vierailuja yrityksessä ja malminetsintäalueilla.
 • Yhtiö järjestää julkisia tapaamisia maanomistajille ja asukkaille toimialueensa kylätaloilla, kouluilla ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Yritys tukee paikallista nuorisotyötä sekä urheilu- ja harrastustoimintaa sekä alueella järjestettäviä kulttuuritapahtumia.
 • Yhtiö osallistuu useisiin paikallisiin tapahtumiin sekä valikoituihin toimialan kansainvälisiin seminaareihin ja tapahtumiin.
 • Kasvotusten tapahtuvien kontaktien lisäksi yhtenä tärkeänä kanavana erityisesti paikallisille sidosryhmille toimii yhtiön ylläpitämät Facebook-sivut.
 • Yhtiöllä on yhteystiedot ja nimetty yhteyshenkilö maanomistajayhteistyötä varten (puhelin ja sähköposti).
 • Yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan ajantasaisesti yhtiön internet-sivuilla, Facebook-sivuilla ja Linkedinissä.
 • Vuoden 2018 aikana järjestettiin kuusi maanomistaja- ja asukastilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä yli 300. Päättäjä- ja viranomaistapaamisia oli kolmetoista, joissa osanottajia oli yhteensä noin 100. Yhtiön edustaja oli puhujana tai yhtiö oli näytteilleasettajana yhdeksässätoista seminaarissa ja/tai messutapahtumassa. Seminaareissa ja messuilla oli kaikkiaan arviolta 10 000 kävijää.

 

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Keliber tekee laajaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä omana työnään sekä yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa. Yhtiön tutkimus- ja kehityspanostukset olivat vuoden 2018 aikana yhteensä 1,222 milj. euroa.
 • Yhtiön on toteuttanut T&K-hankkeita mm. seuraavien kumppaneiden kanssa: Geologian tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä useat muut toimijat.
 • Vuoden 2018 aikana yhtiö osallistui useisiin kiertotaloutta tarkasteleviin tutkimuskonsortioihin, joissa kehitetään ja testataan teollisten prosessien sivuvirtojen hyödyntämistä. Tällaisia projekteja olivat mm. GEOBOTT, BIOFEGG, BATCircle ja LIBRES. Muita T&K-projekteja, joissa yhtiö oli mukana vuoden 2018 aikana olivat mm. FAME, LIAK, ADCHEM ja Green Minerals.
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy
Yhteystiedot:
Kari Wiikinkoski

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi