Kuvaus yrityksestä

Yara Suomi Oy on lannoitealan yritys, joka harjoittaa myös kaivostoimintaa ja malminetsintää. Yaran kaivos sijaitsee Siilinjärvellä Pohjois-Savossa. Sen omistaa norjalainen Yara ASA International. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat apatiitti, kalkki, biotiitti sekä erilaiset kiilletuotteet. Siilinjärven kaivos oli vuonna 2017  louhintamääriltään Suomen kolmanneksi suurin.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla sijaitsevat apatiittikaivoksen lisäksi pasutto, rikkihappotehtaat, fosforihappotehdas, typpihappotehdas, lannoitetehdas, lannoitteiden pakkaamo ja fosfaattien tutkimuskeskus. Tehtaat ovat käynnistyneet vuonna 1969, kun taas kaivos on käynnistynyt vuonna 1979. Kaivoksen apatiittimalmin pitoisuus on maailman hyödynnetyistä apatiittiesiintymistä alhaisin (noin 4,2 % P2Oin situ). Apatiittirikaste erotetaan  malmista  vaahdotusprosessissa,  jolloin P2O-pitoisuus  nousee 36,5 %:iin. Vuonna 2017 noin 86 % apatiitista käytettiin Siilinjärven fosforihappotehtaalla, jossa apatiitti liuotetaan rikkihappoon, jolloin fosforihapon lisäksi syntyy kipsiä. Fosforihappoa ja apatiittia käytetään fosforin raaka-aineina valmistettaessa lannoitteita niin Siilinjärven lannoitetahtaalla kuin myös yhtiön muilla lannoitetehtailla. Yaran Kokkolan tehtaalla fosforihaposta valmistetaan rehufosfaatteja.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 1 043 234 tonnia: apatiitti 978 613 tonnia, kalkki 5 758 tonnia, biotiitti 47 123 tonnia, kiilletuotteet 10 740 tonnia.
 • Kokonaislouhinta: 22,4 miljoonaa tonnia (malmi 46,7 %, sivukivi 53,3 %)
 • Raportoidut malmivarat: 207 miljoonaa tonnia (3,70 % P2O5)
 • Raportoidut mineraalivarannot: Mitatut 288 miljoonaa tonnia (3,8 % P2O5); osoitetut 661 miljoonaa tonnia (3,70 % P2O5)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1979 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 15-20 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 2 648 hehtaaria (100% Yaran omistuksessa)
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 88 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Siilinjärvi 43 %, Kuopio 47 %, muut 10 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 220 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: Siilinjärven kaivoksen taloudellisia tunnuslukuja ei raportoida erikseen, vaan ne sisältyvät Yara Suomi Oy:n ja Yara International ASA:n taloudellisiin tunnuslukuihin.
 • Maksettu yhteisövero: Yara Suomi Oy maksoi vuonna 2017 yhteisöveroa €1 638 371.

Tietoja malminetsinnästä

Yara Suomi Oy on harjoittaa kaivosalueellaan kaivostoiminnan lisäksi myös malminetsintää. Yritys sai 2015 malminetsintäluvan Siilinjärven kaivosalueen ympärillä oleville alueille. Yara Suomi Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geofysikaalisia mittauksia, RC-kairausta sekä kallioperäkartoitusta. Syväkairausta tehtiin 2017 yhteensä  24,91 km, josta esiintymän eteläosassa, Laukansalossa, 23,28 km ja esiintymän pohjoisosassa 1,63 km.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta Lupapoikkeama liittyi rikastushiekka-altaalla tapahtuneeseen vähäiseen ylivuotoon, kaikki vedet (noin 800 m3) jäivät kaivosalueen sisäpuolelle.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: 2016
 • Linkki lupaan: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1197211
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 24 020 000 t (läjitysalueille sijoitettu sivukivi 59,1%, rikastushiekka 40,9%), josta läjityksiin yhteensä 21 720 000 t (sivukivi 54,8%, rikastushiekka 45,2%)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 2 300 000 eli 17% louhittavasta sivukivestä hyödynnettiin
 • Polttoaineiden kulutus: 184,3 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 182,5 GWh (ydinvoima 71,1%, uusiutuvaa 28,2%, uusiutumatonta 0,2%), lämpö kiinteistöille ja prosessiin 94,1 GWh (rikkihappotehtaan reaktiolämmöllä 79,3 GWh, loput 14,8 GWh matapainehöyryllä)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 9,3 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 20,27%)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 5 kpl (3 kpl luokka 1, 2 kpl luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 4 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: rikastamolla 1 231 t, Yarex-asemalla 751 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Kaivoksella otettiin käyttöön rikastushiekan sakeutuslaitos eli pastalaitos tammikuussa 2017. Pastalaitoksella nostetaan rikastushiekan kiintoainepitoisuutta, jolloin sen läjitysominaisuudet paranevat ja nykyiselle rikastushiekka-altaalle pystytään läjittämään enemmän hiekkaa ja allasta voidaan hyödyntää pitkälle tulevaisuuteen.
  • Rikastushiekka-alueista on muodostunut paikallisesti merkittävä lintujen levähdyspaikka. Vanhalla rikastushiekka-alueella on paikallisen lintuyhdistyksen rengastusasema. Lisäksi siellä sijaitsee lintutorni joka on paikallisten asukkaiden ja lintuharrastajien käytössä.
  • Rikastushiekka-alueen maisemoiduille alueille tehtiin kesän 2017 aikana kasvillisuuskartoitus, jonka avulla saatiin nykyisen kasvillisuuden perustilasta ajantasainen tieto. Kasvillisuuden kehittymistä seurataan jatkossa säännöllisesti.Läheisen Kolmisopenjärven kunnostus aloitettu kesällä 2015 sisältäen hoito- ja tehokalastusta, vesikasvillisuuden poistoa ja ruoppausta. Vuoden 2017 aikana tehtiin hoitokalastusta. Kunnostusohjelma jatkuu vuoteen 2019.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifiointi OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 18 h/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 4,6%
 • Tapaturmataajuus: 4,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet), sisältää omien työntekijöiden lisäksi kaikki kaivoksella työskennelleet urakoitsijat
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe), 6:4 järjestelmä (6 työtä, 4 vapaata).
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä maaseutuelinkeinojen harjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Vaikutuksia on ollut marjastukseen, sienestykseen, kalastukseen ja retkeilyyn.

Kaivoksen perustamisvaiheessa ja toiminnan laajentuessa kaivos on hankkinut omistukseensa alueita (nykyään yhteensä 3 800 ha), jolloin nämä alueet ovat poistuneet virkistyskäytön piiristä. Toiminnalla on ollut myös vaikutusta kaivosalueen ulkopuolella oleviin Syrjänlampeen ja Kolmisopen järveen, joissa järvien virkistyskäyttöarvo on heikentynyt järvien rehevöitymisen myötä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Huomioituja seikkoja ovat muun muassa läjitysten maisemointisuunnitelmat ja sovittaminen muuhun maisemaan.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yritys on perustanut vuonna 2015 Siilinjärven toimipaikan lähialueen yhteistoimintaryhmän, jonka tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
 • Sidosryhmäyhteistyötä parannetaan jatkuvasti. Vuoden 2016 aikana tehtiin fokusryhmähaastatteluja eri sidosryhmille ja niiden avulla selvitettiin Yara Siilinjärven toiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita. Saatujen tulosten perusteella on lähdetty toteuttamaan toimenpiteitä sidosryhmäyhteistyön parantamiseksi
 • Yritys on järjestänyt tupailtoja, tiedotustilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä sekä osallistunut paikallisten yhdistysten ja yhteisöje tilaisuuksiin
 • Paikallisen lintuyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä vanhalla rikastushiekka-alueella
 • Yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen kanssa on tehty Kolmisopenjärven kunnostussuunnitelma
 • Kaivoksella käy paljon vierailijaryhmiä oppilaitoksista, eri seuroista ja yhdistyksistä
 • Yritys on järjestänyt vierailuita lannoiteliiketoimintaan liittyen (asiakkaat, jakelijat, tutkimuslaitokset)
 • Sidosryhmäyhteistyö ei ole niinkään säännöllistä vaan tarpeen mukaan suunniteltua
 • Palautekanava sidosryhmien palautteelle on olemassa ja käytänteet palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 

 • Ei raportoitu
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Siilinjärven kaivos
Yhteystiedot:
Hanna Luukkonen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi