Kuvaus yrityksestä

Sotkamo Silver-konserni koostuu Sotkamo Silver AB-emoyhtiöstä ja sen täysin omistamasta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin päähanke on Kainuun Sotkamossa sijaitseva hopeakaivos. Lisäksi yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin hopeakaivoksen lähialueella Kainuussa.

Sotkamon hopeakaivos sijaitsee Pienen Tipasjärven eteläpuolella, noin 40 km etäisyydellä keskustaajamasta kaakkoon ja se aloitti tuotannollisen toiminnan vuonna 2019. Kaivos tuottaa hopean lisäksi myös kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Malmit jalostetaan rikasteiksi, jotka myydään toimitussopimuksen mukaisesti sulatoille.

Toiminta jakautuu maanalaiseen kaivokseen ja avolouhokseen ja käsittää malmin sekä sivukiven louhintaa, varastointia, murskausta, kuljetusta ja malmin rikastusta. Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu 9–10 vuotta ja kokonaislouhintamääräksi n. 9,65 milj. tonnia.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Malmi 635 000 t, Lyijyrikaste 3 357 t (Pb:45,7%, Zn:9,5%, Ag:1,03%, Cu:1,4%, Sb: 0,5%, Au: 0,003%), Sinkkirikaste 6 253 t (Zn:53,3%, Pb:1,4%, Ag:0,02%), Rikkirikaste 14 765 t (S:43,5%, Fe:42,0%, Zn:1,5%, Pb:0,3%)
 • Kokonaislouhinta: 1 012 300 t (Malmi 63,6 %, Sivukivi 36,4 %)
 • Raportoidut malmivarat: 1,62 Mt(Ag:107, Au:0,3, Zn:5,3, Pb:2,2 g/t)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 9,242 Mt (Ag:54, Au:0,2, Zn:5,6, Pb:2,3 g/t)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1980, 2019
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 8
 • Kaivosalueen pinta-ala: 371
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 44
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sotkamo 31,8 %, Nurmes 13,6 %, Kajaani 6,8 %, Pyhäsalmi 6,8 % , Suomussalmi 4,5 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 4
 • Käyttökate EBITDA: 5 008 530
 • Maksettu yhteisövero: 0

Tietoja malminetsinnästä

Malminetsintää on tehty vuoden 2022 aikana Sotkamon, Kuhmon ja Nurmeksen kunnissa.

Etsintä on painottunut kallioperäkartoitukseen, kivinäytteen ottoon ja Ionic leach maanäytteen ottoon.

Etsittävät metallit ja mineraalit  ovat Au, Ag, Pb, Zn ja Kyaniitti

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5 kpl
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 147,12 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 11 kpl joista jatkohakemuksia luville on 3 kpl 1372,47 ha ja 8 kpl hakemuksia
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 0 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: ISO14001, ei sertifioitu
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta 3 kpl vedet ja putkistot, 1 kpl pölynpoisto

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: 2020
 • Linkki lupaan: https://www.silver.fi/fi/vastuullisuus/ymparistolupa-ja-yva-menettely
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 6 917 600
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 50 000
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 11 500

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Sivukivi 368 262 (38 %) Rikastushiekka 611 109 (62 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Sivukivi 94 %, Rikastushiekka 27 %
 • Polttoaineiden kulutus: 9,09 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Sähkö 24,9 GWh (Tommi), Lämpö 2,02 GWh (0 %), hukkalämmön osuus 0 %
 • Energian kulutuksen tavoite: GWh/malmitonni
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 8 706 t, 0,014 t/malmitonni
 • Veden kulutus: 1,54 Mm3 (1,8 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 0,427 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 4 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Ei ole
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Polttoaineita 750 t, rikastuskemikaaleja 105 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Kalataloudellinen kompensaatio, Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 -hanke (ARVOVESI), Taivaljärven kosteikkohanke

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: ISO 45001, ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1,1
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 8,5 vrk/a
 • Tapaturmataajuus: LTIFR 3,7 (Kaivosurakoitsijat 0)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: keskeytymätön viisivuorojärjestelmä 12 h ja keskeytymätön kaksivuoro 10 h
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 18,2

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa ja YVA-menettelyissä. Vaikutuksia maisemaan on pyritty minimoimaan laitoksen ja rakenteiden sijoittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yrityksellä on säännöllisesti kokoontuva ympäristönseurantaryhmä, johon kuuluu sidosryhmien edustajat
 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan yhteydenpidon sekä yhteisten tilaisuuksien kautta
 • Yritys tukee paikallista koulutus- sekä ympäristötoimintaa
 • Sidosryhmien palautteelle on olemassa palautekanavat  ja käytännöt palautteen käsittelylle on luotu

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • BAT-teknologian pilottikaivos
 • Kainuun kaivannaisstrategia 2019 – 2025
 • Oulujoen vesistöalueen vesistövisio: ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle”, (ARVOVESI-hanke)
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Kainuu
Yhteystiedot:
Arttu Ohtonen
Vastuullisuusjohtaja
Sotkamo Silver Oy
+358 40 415 6857

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi