Kuvaus yrityksestä

Sotkamo Silver konserni koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä ja sen täysin omistamasta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy).

Sotkamo Silver hallinnoi ja kehittää suoraan tai tytäryhtiön kautta hopea- kulta-, sinkki- ja lyijyesiintymiä. Yhtiön päähanke on Sotkamossa sijaitseva hopeakaivos, joka aloitti tuotannon maaliskuussa 2019.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: 1 000 000 unssia hopeaa, 2 697 unssia kultaa, 932 tonnia lyijyä ja 1 915 tonnia sinkkiä.
 • Kokonaislouhinta: 574 000 tonnia
 • Raportoidut malmivarat: 2,38 miljoonaa tonnia (hopea 123 g/t %, kulta 0,42 g/t, sinkki 0,89 %, lyijy 0,44 %)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 6,26 miljoonaa tonnia (hopea 81 g/t, kulta 0,23 g/t, sinkki 0,63 %, lyijy 0,29 %)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006 (malminetsintä) 2019 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 370 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 46 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sotkamo, Kajaani, Oulu, Kuopio
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): n. 70 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: -731 118 euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu.
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta -

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 463 000 t
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 86 615 t
 • Polttoaineiden kulutus: 6,0 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 14,9 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 153 770 m3 (Tipasjärvestä otettu vesimäärä)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 4 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 41 t, sinkkisulfaatti 247 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  (compensation, replanting, bird shelters, etc.)

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2,6 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,90 %
 • Tapaturmataajuus: 13 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)Tapaturmataajuuteen sisältyvät sekä omien työntekijöiden että urakoitsijoiden työntekijöille sattuneet työtapaturmat.
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: kaksivuorotyö seitsemänä päivänä viikossa, päivävuoro seitsemänä päivänä viikossa, 1-vuorojärjestelmä, liukuva työaika
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Vaikutuksia maisemaan on pyritty minimoimaan laitoksen ja rakenteiden sijoittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yrityksellä on ympäristönseurantaryhmä, johon kuuluu sidosryhmien jäseniä
 • Yritys järjestää sidosryhmille tarvittaessa tupailtoja ja esityksiä kouluilla
 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan yhteydenpidon sekä yhteisten tilaisuuksien kautta
 • Yritys tukee paikallista koulutus- ja ympäristötoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • BAT-teknologian pilottikaivos
 • Malmivarojen visualisointi virtuaalitodellisuuden avulla
 • Teollisuuden älykkäiden ratkaisujen yhteistyö
 • OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät
 • OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät (investointiosa)
 • Callio Underground rescue
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Arttu Ohtonen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi