Kuvaus yrityksestä

Otso Gold Oy on kaivosyhtiö, joka operoi Laivan kaivosta Raahen kaupungissa Mattilanperän/Kopsan alueella. Yhtiö on alun perin perustettu v. 2005 nimellä Nordic Mines Oy.

Kaivoksen päätuotteena on kulta, jota louhitaan avolouhoksista. Alueella sijaitsee avolouhosten lisäksi rikastamo sekä kaivannaisjätteiden läjitysalueet. Yhtiön tuotanto käynnistettiin uudelleen syksyllä 2021, mutta keskeytettiin saman vuoden joulukuussa. Käynnistykseen liittyen alueella toteutettiin louhintaa, malmin rikastusta, tuotantokairausta, tuotantolaitoksen huoltoja, sekä infrarakentamista kaivannaisjätteiden läjitysalueilla ja padoilla. Alkuvuodesta 2022 lähtien kaivos on ollut huolto- ja ylläpitotilassa.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Kultaa Au 42 kg; Hopeaa Ag 8 kg
 • Kokonaislouhinta: Ei louhintaa 2022
 • Raportoidut malmivarat: 1.2 Mtn (1.234 g/tn) todennetut ja 9.3 Mtn (1.063 g/tn) todennäköiset
 • Raportoidut mineraalivarannot: 14 Mtn (1.103 g/tn) mitatut ja osoitetut, 8.7 Mtn (1.165 g/tn) mahdolliset
 • Toiminnan aloitusvuosi: Malminetsintä aloitettu 2005 ja kaivostoiminta aloitettu 2011
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 8 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kaivospiirin käyttöalue 1552 ha, kaivospiirin apualue 142 ha (Laiva, nro 7803)
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 62 hlö joista suuri osa lomautettuna
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe 70% Oulu 20% Muut 10%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei vakituisia urakoitsijoita
 • Käyttökate EBITDA: -9,3 Milj.€
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Malminetsintäluvat ovat käsittelyvaiheessa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 9 kpl 5 925,69 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 0 m

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Rikastushiekka High grade 8288 m3; Low grade 190 334 m3
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Graniitti sivukivi 100% 6666 tonnia
 • Polttoaineiden kulutus: 51 120 litraa / 0,6 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Energiankulutus (Sähkö) 11,7 GWh, josta lämmönkulutuksen osuus 10% 1,17 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Liikenteen CO2 päästöt 11,6 tonnia
 • Veden kulutus: Kunnallisesta vesijohdosta 45 000 m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 1,54 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 5 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Valkolehdokki
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Natriumsyanidi 8 t, kuparisulfaatti 1,2 t, rikkidioksidi 91 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Valmistettu linnunpönttöjä.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Kiwa impact, ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0,2
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): poissaolo-%: 5,0
 • Tapaturmataajuus: 0 kpl
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivävuoro ja 5-vuorotyö
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 28 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kunnossapito ja ylläpitotöissä käytetään ensisijaisesti paikallisia palveluntarjoajia. Sidosryhmäyhteistyössä huomioidaan lähiseudun yrittäjät, asukkaat ja maanomistajat.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Rajoitettu liikkuminen maastossa kaivospiirin alueella. Kaivoksen ydinalue rajoittaa metsästys- ja marjastuskäyttöä vähäisesti.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vähäisiä maisemavaikutuksia kaivannaisjätteiden läjitysalueiden osalta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyössä huomioidaan lähiseudun yrittäjät, asukkaat, maanomistajat ja viranomaistahot.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Sivukiven tuotteistaminen ja myyntimahdollisuuksien selvittäminen.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Raahe, Laivakangas
Yhteystiedot:
Jaakko Pihlaja
Kaivosinsinööri
Otso Gold Oy
+358 (0)44 422 9609

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi