Kuvaus yrityksestä

Otso Gold Oy on kaivosyhtiö, joka operoi Laivan kaivosta Raahen kaupungissa Mattilanperän/Kopsan alueella. Yhtiö on alun perin perustettu v. 2005 nimellä Nordic Mines Oy. Yhtiön on pörs-silistattuna Kanadassa (TSX-V). Suurimmat yksittäiset osakkeenomistajat ovat Brunswick Gold, Li-onsbridge ja Pandion Mine Finance.
Kaivoksen päätuotteena on kulta, jota louhitaan avolouhoksista. Alueella sijaitsee avolouhosten lisäksi rikastamo sekä kaivannaisjätteiden läjitysalueet. Vuonna 2020 yhtiöllä ei ollut lainkaan tuotantoa. Kaivoksen työtehtävät rajoittuivat ympäristö- ja turvallisuusvalvontaan pitäen sisällään myös kaivoksen vesienhallinnan sekä patoturvallisuustarkkailun. Tuotanto on tarkoitus käynnistää uudelleen vuonna 2021.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: 0 tn
 • Kokonaislouhinta: 0 tn
 • Raportoidut malmivarat: 22.5 Mtn
 • Raportoidut mineraalivarannot: 15.1 Mtn
 • Toiminnan aloitusvuosi: Malminetsintä aloitettu 2005 ja kaivostoiminta aloitettu 2011
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 5 vuotta, lisäkairausten perusteella mahdollisesti 10 v
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kaivospiirin käyttöalue 1552 ha, kaivospiirin apualue 142 ha (Laiva, nro 7803)
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 40 joista suurin osa lomautettuna
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe 75 % , Oulu 25 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA: -3.6 M€
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Yhtiö ei tällä hetkellä ole malminetsintätoimintaa käynnissä. Yhtiön malminetsintälupien uusintahakemukset ovat käsittelyssä kaivosviranomaisilla.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 44 kpl yhteensä 46 km2, kaikkien alueiden osalta jatkohakemukset vireillä
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 44 kpl yhteensä 46 km2
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 0

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 0 tn / 2020
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 0 %
 • Polttoaineiden kulutus: 4300 l
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 2.8 GWh, lämpö 10 %
 • Energian kulutuksen tavoite: vuodelle 2020 ei energian kulutuksen tavoitteita
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 10 tonnia CO2 (liikenne kaivosalueella)
 • Veden kulutus: n. 300 m3, (talousvettä), 0 m3 raakavettä
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 1.5 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 5 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Kaitakämmekkä ja Valkolehdokki
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 tn
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  ei toimia

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: ei vuorojärjestelmää
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Toiminta-alueen lähistöllä energiantuotantoalueita (tuulivoimaloita).

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Rajoitettu liikkuminen maastossa kaivospiirin alueella.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vähäisiä maisemavaikutuksia kaivannaisjätteiden läjitysalueiden osalta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Yksittäisiä keskusteluja maanomistajien kanssa, tiivis yhteistyö eri viranmaistahojen ja yhtiön välillä.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Raahe
Yhteystiedot:
Riina Mäkelä

044 4229603

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi