Kuvaus yrityksestä

Otso Gold Oy on kaivosyhtiö, joka operoi Laivan kaivosta Raahen kaupungissa Mattilanperän/Kopsan alueella. Yhtiö on alun perin perustettu v. 2005 nimellä Nordic Mines Oy.

Yhtiön on pörssilistattuna Kanadassa (TSX-V). Kaivoksen päätuotteena on kulta, jota louhitaan avolouhoksista. Alueella sijaitsee avolouhosten lisäksi rikastamo sekä kaivannaisjätteiden läjitysalueet. Vuonna 2021 yhtiön tuotanto käynnistettiin uudelleen. Käynnistykseen liittyen alueella toteutettiin tuotantokairausta, infrarakentamista kaivannaisjätteiden läjitysalueilla sekä padoilla, sekä tuotantolaitosten huoltoja. Tuotanto käynnistettiin syksyllä 2021, mutta keskeytettiin joulukuussa 2021.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: 85.1 kg kultaa (Au), 6.8 kg hopeaa (Ag)
 • Kokonaislouhinta: 1 310 123 tonnia ( 24,5% malmia ja 75,5% sivukiveä)
 • Raportoidut malmivarat: 1.2 Mtn (1.234 g/tn) todennetut ja 9.3 Mtn (1.063 g/tn) todennäköiset
 • Raportoidut mineraalivarannot: 14 Mtn (1.103 g/tn) mitatut ja osoitetut, 8.7 Mtn (1.165 g/tn) mahdolliset
 • Toiminnan aloitusvuosi: Malminetsintä aloitettu 2005 ja kaivostoiminta aloitettu 2011
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 8 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kaivospiirin käyttöalue 1552 ha, kaivospiirin apualue 142 ha (Laiva, nro 7803)
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 123
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe 50 %, Oulu 20 %, Tyrnävä, Oulunsalo, Haapavesi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA: -14.6 M€
 • Maksettu yhteisövero: 0 €

Tietoja malminetsinnästä

Malminetsintää ei suoritettu toimintavuonna 2021.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 9 kpl ja 190617,1253 ha (vanhat alueet, joiden lupa uusimisprosessissa)
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 9 kpl ja 190617,1253 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 0

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: sivukiveä 989 000 tonnia, rikastushiekkaa 194 800 tonnia
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 103 392 tn sivukivi infrarakenteissa
 • Polttoaineiden kulutus: 14,60 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkönkulutus 16,04 GWh, josta lämmitykseen noin 10 %, eli 1,6 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: yhteensä 17 720 tonnia, josta tulee 0,055 t CO2 per louhittu malmitonni
 • Veden kulutus: Talousvettä 75 287 m3 (0,55 Mm3 raakavettä sisäisestä kierrosta)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 1,88 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 5 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Kaitakämmekkä ja Valkolehdokki
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Natriumsyanidi 66 t, kuparisulfaatti 8,8 t, lyijynitraatti 4,8 t, rikkidioksidi 380 t.
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0,6/henkilö vuonna 2021
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): poissaolo-%: 3,3
 • Tapaturmataajuus: 1kpl, taajuus: 10,2 per miljoona tuntia (omat työntekijät sekä urakoitsijat)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: toimistotyö 8-16, 2-vuorojärjestelmä 12-tunnin vuoroissa
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 21

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Toiminta-alueen lähistöllä energiantuotantoalueita (tuulivoimaloita).

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Rajoitettu liikkuminen maastossa kaivospiirin alueella.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vähäisiä maisemavaikutuksia kaivannaisjätteiden läjitysalueiden osalta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Tiivistä yhteistyötä alueen maanomistajien kanssa.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Raahe
Yhteystiedot:
Riina Mäkelä

044 4229603

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi