Kuvaus yrityksestä

Kittilän kaivos kuuluu kanadalaiselle kaivosyhtiö Agnico Eagle Mines Ltd:lle, joka omistaa 9 kaivosta kolmessa maassa (Kanada, Meksiko, Suomi). Malminetsintää yhtiö tekee Kanadassa, USA:ssa, Meksikossa ja Skandinaviassa. Kaikkiaan kaivosyhtiö työllistää noin 6 700 henkilöä mukaan lukien urakoitsijat.

Yhtiön ainoa Euroopassa sijaitseva kaivos toimii Kittilässä, minne se on myös rekisteröity. Kittilän kaivos on samalla Euroopan suurin kultakaivos. Kaivos on ollut tuotannossa noin 7 vuotta vuotuisen kultatuotannon ollessa tähän mennessä noin 5 300 kg. Ensimmäinen kultaharkko valettiin tammikuussa 2009.

Kaivoksen toiminta alkoi vuonna 2008 avolouhoslouhinnalla, mikä päättyi vuoden 2012 lopussa. Tällä hetkellä louhintaa tehdään vain maan alla. Louhittu malmi kuljetetaan kiviautoilla maan pinnalle joko välivarastoon tai murskaamolle suoraan, mistä se edelleen jatkaa hihnakuljettimella jauhatukseen. Jauhatusta seuraavassa vaahdotuksessa sulfidit kiinnittyvät ilmakupliin ja kohoavat pintaan, mistä ne kuoritaan pois ja johdetaan autoklaavihapetukseen. Autoklaavissa korkeassa paineessa ja lämpötilassa sekä autoklaaviin syötettävän lisähapen vaikutuksesta malmissa oleva kulta saadaan vapautumaan. Saatu liete pestään, johdetaan liuotuspiiriin ja liuennut kulta adsorboidaan aktiivihiileen. Aktiivihiilestä kulta otetaan talteen happouutolla, saostetaan elektrolyyttisesti ja valetaan harkoiksi.

Kullan erotuksen jälkeen malmilietteestä jäljelle jäävät rikastushiekat pumpataan rikastushiekka-altaille varastoitavaksi. Sekä malmin vaahdotus- että syanidiliuotusprosessin hiekoilla on oma altaansa.

Syanidiliuotuksesta jäljelle jäänyt liete johdetaan syanidin tuhoamisreaktoriin ennen pumppaamista altaalle, jotta mahdollisesti jäljelle jäänyt reagoimaton syanidi saadaan kemiallisesti hajotetuksi ja vaarattomaksi. Altaiden vesi kierrätetään takaisin prosessiin, ja vaahdotuksen hiekan vedestä osa pumpataan ympäristöluvan mukaisesti pintavalutuskentän kautta vastaanottavaan vesistöön (Seurujoki).

Osa vaahdotuksen hiekasta ja malmin louhinnan yhteydessä louhitusta sivukivestä käytetään jo louhittujen louhosten täyttöön, ja osa sivukivestä kuljetetaan maan pinnalle käytettäväksi joko altaiden ja teiden rakennusmateriaalina tai läjitettäväksi.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 5 517 kg, 177374 oz (kultaa, Au)
 • Kokonaislouhinta: 2,7 miljoonaa tonnia (malmi 54 %, sivukivi 46 %)
 • Raportoidut malmivarat: 28,2 miljoonaa tonnia: 1,1 miljoonaa tonnia todettuja (kulta 4,28 g/t) ja 27,6 miljoonaa tonnia todennäköisiä (kulta 4,82 g/t)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 15,9 miljoonaa tonnia: 1,0 miljoonaa tonnia mitattuja (kulta 2,58 g/t) ja 14,9 miljoonaa tonnia osoitettuja (kulta 3,05 g/t). Lisäksi 11,8 miljoonaa tonnia arvioituja (kulta 4,64 g/t).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006 (malminetsintä), 2008 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 20-30 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 1 147 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 442 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kittilä 54 %, Rovaniemi 12 %, Sodankylä 10 %, Kolari 4 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 361 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 64,5 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa (johtuen tuotantokapasiteetin nostoon liittyvästä investoinnista)

Tietoja malminetsinnästä

Agnico Eagle Finland Oy on tehnyt malminetsintää vuodesta 2006 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 26 345 hehtaaria (228 kappaletta). Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kultaa. Agnico Eagle Finland Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologista vasaraa ja maaperännäytteenottoa, uranäytteenottoa, minikairalla  toteutettua  näytteenottoa  (kivinäytteenotto),  geofysikaalisia  mittauksia,  käsityökaluilla tehtyjä tutkimuskaivantoja, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, kallioperäkartoitusta sekä pohjamoreeninäytteenottoa. Syväkairausta tehtiin 2015 yhteensä 73 km. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole tiedossa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Järjestelmää ei ole sertifioitu
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta Lupapoikkeamat ovat koskeneet purettavan veden tilapäisiä purkurajojen ylityksiä (7 kpl), sekä rikastamon poistokaasun hiukkaspitoisuuden niukkaa luparajan ylitystä (1kpl)

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 1 814 050 t (läjitetty sivukivi 34,6 %, NP-rikastushiekka 53,6 %, CIL-rikastushiekka 11,8 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 141 % sivukivestä hyödynnetään eli osa hyödynnetystä kivestä otettiin sivukivikasalta. 21 % NP-rikastushiekasta hyödynnettiin maanalaisen kaivoksen pastatäytössä.
 • Polttoaineiden kulutus: 32,6 GWh (uusiutumattomia 100 %) Nestekaasun kulutus: 2,6 GWh (propaani)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 195 GWh (ostettu sähkö)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 5,0 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 28 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 4 kpl (luokka 1)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 5 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Kaliumiso-amyyliksantaatti (PIAX) 385 t, natriumsyanidi (NaCN) 350 t, kuparisulfaatti (CuSO4) 1 836 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Uhanalaisia kasveja on siirtoistutettu Oulun ja Joensuun yliopiston kasvitieteellisiin puutarhoihin. Lisäksi kaivosyhtiö istuttaa vuosittain taimenenpoikasia vastaanottavaan vesistöön (Seurujoki).

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Järjestelmää ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2,4 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 7,7 %
 • Tapaturmataajuus: 7,90 (tapaturmien määrä jaettuna 1 000 000 työtunnilla, yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: ,5 t, 8 t, 10 t, 10,5 t, 11,5 t ja 12 t Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: päivätyö, 1-vuorojärjestelmä (5 pv töissä/5 pv vapaata), 2-vuorojärjestelmä (5 pv töissä/5 pv vapaata), 1-vuorojärjestelmä (4 pv töissä/6 pv vapaata), 2-vuorojärjestelmä (4pv töissä/6 pv vapaata), keskeytymätön 3-vuorojärjestelmä (6 pv töissä/4 pv vapaata) ja 1-vuorojärjestelmä (7 pv töissä/7 pv vapaata)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Paliskunnat, joiden alueella on kaivostoimintaa ja malminetsintää, ovat Kuivasalmi (24 470 ha), Sattasniemi (1 558 ha) ja Oijärvi (2 018 ha). Kuivasalmen paliskunnan alasta noin 0,024 % (1 163 ha) jää kaivospiirin alle. Kunta, lähialueen asukkaat, maanomistajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat, ympäristöjärjestöt ja paliskunnat tunnistetaan yrityksen tärkeimmiksi sidosryhmiksi ja huomioidaan sidosryhmätyössä. Kaivosyritys istuttaa istutusvelvoitteen mukaisesti vuosittain taimenenpoikasia vastaanottavaan vesistöön (Seurujoki).

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Sivukiven läjitysalueiden maksimiläjityskorkeudet on suhteutettu alueen muihin vertailupisteiden korkeuksiin. Uhanalaisia kasveja on siirtoistutettu Oulun ja Joensuun yliopiston kasvitieteellisiin puutarhoihin. Kaivospiirin alueella puiden kaataminen on pyritty minimoimaan.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Tupaillat ja avoimet ovet (1 kerta/vuosi)
 • Yhteistyöryhmän, kaivoksen ja sen lähimpien sidosryhmien kokoontuminen 2-3 kertaa/vuosi (mukana ryhmässä kunnan eri tahot, elinkeinonharjoittajat, lähinaapurit, lähikylien asukkaat, poronhoitajat, kirkko, seurakunta, matkailu, paikallinen luonnonsuojelujärjestö)
 • Jatkuva yhteistyö mm. poronhoitajien ja matkailun kanssa. Kuivasalmen paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut hyvää
 • Kaivosvierailut
 • Kaivossanomat (2-3 kertaa/vuosi), mediatiedotteet lähialueen lehtiin
 • Yritys tukee muun muassa paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu- ja harrastustoimintaa, ympäristö- ja kulttuuritoimintaa sekä työntekijöidensä perheiden vapaa-ajantoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Erilaiset tutkimus- ja yhteistyöhankkeet mm. yliopistojen, korkeakoulujen ja alan tutkimuslaitosten sekä muiden kaivostoimijoiden kanssa.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Kittilä
Yhteystiedot:
Anita Alajoutsijärvi

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi