Kuvaus yrityksestä

Mawson Gold Ltd on kanadalainen malminetsintäyhtiö, joka keskittyy arvo- ja akkumetalliesiintymien etsintään pohjoismaissa ja Australiassa. Yhtiön merkittävin tutkimushanke on Rompas-Rajapalojen kulta-kobolttiesiintymä Ylitorniolla ja Rovaniemellä. Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Tutkimuksia alueella toteuttaa emoyhtiön suomalainen tytäryhtiö Mawson Oy.

Mawson pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan ennen kaikkea tutkimusalueensa kunnat, paikalliset asukkaat ja alueen muut toimijat. Alueen muita toimijoita ja käyttäjiä ovat muun muassa poronhoito, metsästäjät, muut virkistyskäyttäjät ja metsätalous. Yhtiön tavoitteena on toimia avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkia sidosryhmiä kohtaan jakamalla tietoa hankkeesta säännöllisesti. Yhtiön työntekijät pyrkivät olemaan helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa. Näitä tavoitteita on pyritty edistämään muun muassa

 • järjestämällä säännöllisesti keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia paikallistahoille hankkeen etenemisestä,
 • osallistumalla säännöllisesti eri tahojen ja sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin,
 • järjestämällä vuosittain avoimia maastopäiviä,
 • kehittämällä toimintaa ja viestintää alueella järjestettyjen malminetsintään liittyvien kyselytutkimusten tulosten pohjalta,
 • esittelemällä toimintaa tutkimustiloissa ja näytevarastolla,
 • tiedottamalla hankkeesta yhtiön Internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa,
 • antamalla haastatteluja tiedotusvälineille,
 • laatimalla säännöllisesti tiedotteita projektin etenemisestä ja tuloksista

Mawson toteuttaa tutkimuksiaan laajoilla alueilla, joihin kuuluu myös eritasoisia luonnonsuojelualueita. Yhtiö on sitoutunut suorittamaan malmitutkimuksensa erityistä varovaisuutta, kansallista lainsäädäntöä ja lupa- ja ympäristöviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia noudattaen. Lisäksi EU:n luonto- ja lintudirektiivit ja niissä määritetyt velvoitteet ohjaavat yhtiön toimintaa. Yhtiö myös investoi uusien, vaikutuksiltaan vähäisempien malminetsintämenetelmien ja toimintamallien kehittämiseen osana toimintaansa, ja osallistuu erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Toimintaa toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhtiö edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan.

Mawson on listattu Toronton pörssiin (tunnus: TSX:MAW). Yhtiö hakee rahoituksen toiminnalleen kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta ja sen taloudellinen pohja on vakaa.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiöllä on toimintaa lakisääteisillä luonnonsuojelualueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa Natura 2000 -alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa viranomaisten todentamilla luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa poronhoitoalueella.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarat: 1,04 Mt AuEq mahdollinen kulta-kobolttivaranto (Au 887 koz pitoisuudella 2,5g/t ja Co 4,8kt pitoisuudella 443 ppm)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2011
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 6
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi 100%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): -
 • Käyttökate EBITDA: -385.461,43 €
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

Mawsonin tutkimusalueet sijoittuvat Ylitornion ja Rovaniemen kuntiin kaiken kaikkiaan noin 100 km2:n suuruiselle alueelle. Tutkimusalueilla etsintätyö kohdistuu tätä huomattavasti pienemmille yksittäisille kohdealueille, joista geofysiikan, geokemian ja geologisten tutkimusten (käsin ja koneellisesti tehtävä maa- ja kallioperänäytteenotto) pohjalta on saatu viitteitä arvometallien ja akkumineraalien esiintymisestä. Tutkimukset keskittyvät alueille, joilla otaksutaan olevan parhaat mahdollisuudet taloudellisesti hyödynnettävien esiintymien löytämiseen.

Vuodesta 2012 lähtien yhtiön tutkimukset ovat pääosin kohdistuneet Ylitornion ja Rovaniemen rajalla sijaitsevalle Rajapalojen tutkimusalueelle, joka sijoittuu osittain EU:n Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle. Yhtiö etsii alueelta kultaa ja kobolttia.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5 kpl; 7 210 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 9 kpl; 11 475 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 2 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 5.083 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000-alue (osittain, n. 3000 ha), Romppaat Natura 2000 -alue 254 ha (sis. sen sisäpuolella olevat pienemmät suojelualueet)
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei, sisäinen järjestelmä

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Yhtiöllä ei ole ympäristönsuojelulain nojalla toteutettavia toimintoja lainkaan
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Yhtiöllä ei ole kaivostoimintaa
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Kyllä

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Salassa pidettäviä JulkL 24§
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Natura- tai muilla arvokkaita luontoarvoja sisältävillä alueilla toimiessaan Mawson kartoittaa tutkimusalueensa luontoarvot. Jokainen mahdollisesti toteutettava näytteenottopaikka ja niille suuntautuvat kulkureitit inventoidaan yksityiskohtaisesti lajien sekä luonto- ja kasvillisuustyyppien varalta kairauksia edeltävien kasvukausien aikana. Näytteenoton jälkeen paikkojen ja reittien seurantaa jatketaan vuosittain. Kairauksissa syntyvä kiviaines, ns. kairaussoija, kerätään talteen ja kuljetetaan pois Natura-alueelta jätteenkäsittelylaitokselle. Yhtiö on tarvittaessa rakentanut pitkospuita rajoittaakseen kulkemisesta syntyvää maaston kulumista.

  Myös eläinlajien pesintää ja liikkumista seurataan. Seurantatulokset huomioidaan tutkimustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lintujen pesintäaikana (1.5-31.7) tärkeillä lintujen esiintymisalueilla ei tehdä koneellista näytteenottoa laisinkaan, myös muuttoajat huomioidaan toiminnassa. Timanttisyväkairauksia voidaan toteuttaa monilla alueilla (esim. Natura 2000) ainoastaan talviaikana riittävän routa-, jää- ja lumipeitteen aikana. Yhtiö huomioi toiminnassaan myös metsäkanalintujen soidinajat ja -alueet, viitasammakoiden ja saukkojen lisääntymis- ja elinalueet sekä suurten petolintujen pesintäajat ja -paikat. Yhtiö on rakentanut tutkimusalueella elävälle suurelle petolinnulle tekopesiä ja eri pöllölajeille pönttöjä. Yhtiö myös seuraa alueella elävän suuren petolinnun liikkeitä satelliittiseurannalla muun muassa sen vuosittaisen pesäpaikan ja saalistusalueiden varmistamiseksi. Yhtiö on paikallistanut tutkimusalueiltaan yhden ennalta tuntemattoman suuren petolinnun pesän.

  Lisäksi yhtiö on teettänyt ennen tutkimustoiminnan aloittamista laaja-alaisen alueen vesiä koskevan perustilaselvityksen, joka ulottuu laajasti myös varsinaisten tutkimusalueiden ulkopuolelle. Vesistöjen laatua seurataan säännöllisesti sekä toiminnan aikaisesti että jälkeen. Malminetsintä ei ole aiheuttanut muutoksia alueen pinta- tai pohjavesien laatuun.

  Arvokasta tieteellistä tutkimustietoa malminetsinnän vaikutuksista pohjoiseen luontoon ja ympäristöön on aikaisemmin ollut saatavilla vain vähän. Yhtiö seuraa malmitutkimustensa vaikutuksia luontoon, lajeihin ja vesistöön jatkuvasti, ja on kuluneen kymmenen vuoden aikana kerännyt huomattavan määrän vaikutuksiin ja niiden lieventämiseen liittyvää tutkimus- ja seurantatietoa. Seurantatutkimusten avulla saadaan pitkän aikavälin tietoa siitä, miten näytteenottoa ja malminetsintää voidaan kehittää ja toteuttaa luonto- ja ympäristöarvoja vaarantamatta. Tutkimustiedosta on hyötyä myös luvituksesta ja säätelystä vastaaville viranomaistahoille.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei, sisäinen järjestelmä

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Työntekijää kohti ei kirjattu
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8h/vrk, 40h vko
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 33,33%

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Yhtiö ostaa paikallisilta ja alueellisilta palveluntarjoajilta suurimman osan ostoistaan. Suurin osa toiminnasta toteutetaan nimenomaan ostopalveluna kokonaiskustannuksiin nähden. Merkitys alueen muille elinkeinoille on ollut positiivinen. Kairauskaudella yhtiön kautta työllistyy jopa satakunta henkilöä. Palveluntarjoajia käytetään mm seuraavien toimintojen osalta:

 • Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
 • Ympäristökonsultointi ja luontoselvitykset
 • Timanttisyväkairaus
 • Koneellinen pohjamoreeninäytteenotto
 • Geofysiikan mittaukset
 • Insinöörikonsultointi, kaivossuunnittelu
 • Ajoneuvojen ja kulkuvälineiden vuokraus
 • Toimitilojen ja varastojen  vuokraus
 • Siivouspalvelut
 • Logistiikkapalvelut
 • Teiden auraus
 • Kulkureittien valmistelu
 • Polttoainehankinnat
 • Jätteenkuljetus
 • Laitevuokraukset jne.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Alueen virkistyskäyttö on vähäistä, eikä ristiriitoja tutkimustoiminnan ja alueen muun käytön välillä ole ilmennyt. Tutkimusalueella metsästetään, marjastetaan, sienestetään, kelkkaillaan ja retkeillään jonkin verran, mutta käyttäjämäärät ovat erittäin alhaisia. Alueella sijaitsevan autiotuvan vieraskirjassa on noin 5-30 merkintää vuosittain.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön malminetsinnällä ei ole vaikutuksia alueen maisema-arvoon. Mikäli Rajapalojen kaivoshanke toteutuu, maisemavaikutukset arvioidaan osana YVA-prosessia.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Mawson pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan ennen kaikkea tutkimusalueensa kunnat, paikalliset asukkaat ja alueen muut toimijat. Alueen muita toimijoita ja käyttäjiä ovat muun muassa poronhoito, metsästäjät, muut virkistyskäyttäjät ja metsätalous. Yhtiön tavoitteena on toimia avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkia sidosryhmiä kohtaan jakamalla tietoa hankkeesta säännöllisesti. Yhtiön työntekijät pyrkivät olemaan helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa. Näitä tavoitteita on pyritty edistämään muun muassa

 • järjestämällä säännöllisesti keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia paikallistahoille hankkeen etenemisestä,
 • osallistumalla säännöllisesti eri tahojen ja sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin,
 • järjestämällä vuosittain avoimia maastopäiviä,
 • kehittämällä toimintaa ja viestintää alueella järjestettyjen malminetsintään liittyvien kyselytutkimusten tulosten pohjalta,
 • esittelemällä toimintaa tutkimustiloissa ja näytevarastolla,
 • tiedottamalla hankkeesta yhtiön Internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa,
 • antamalla haastatteluja tiedotusvälineille,
 • laatimalla säännöllisesti tiedotteita projektin etenemisestä ja tuloksista

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

BATCircle 2.0, MinExTarget

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi