Kuvaus yrityksestä

Mawson Oy harjoittaa malminetsintää Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yrityksen omistaa kanadalainen Mawson Resources Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2007 (nykyisellä nimellä vuodesta 2011 alkaen)
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 5 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä noin 20 000 hehtaaria (14 kappaletta). Osa luvista on käsittely- tai jatkolupavaiheessa. Mawson Oy harjoittaa tai suunnittelee malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Rumavuoma, Kairamaat 2-3 ja 1, Kultamaat, Raja, Hirvimaa, Karsimaat, Petäjävaara, Kuusivaara, Kaitajärvi sekä Petäjäskoski. Muita myönnettyjä lupa-alueita on yhteensä noin 100 000 hehtaaria. Vireillä olevia malminetsintä- ja varauslupahakemuksia on Metsäkylän (malminetsintä), Vähäjoen, Jolhikon sekä Palolammen alueilla yhteensä noin 29 000 hehtaarin pinta-alalla. Mawson Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään geofysikaalisia mittauksia, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, kannettavalla kairauslaitteistolla toteutettavia kairauksia sekä kallioperäkartoitusta. Suurilla kairakoneilla toteutettavaa syväkairausta ei ole tehty viime vuosina laisinkaan. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla on yksi. Valitus liittyy pääasiassa Natura-alueella sijaitsevaan Kairamaat 2-3 alueen lupaan.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Natura-alue, Natura-arvio tehty.

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: Kaikki kairauksessa käytetty vesi otetaan luonnonvesistä, puhdistetaan kairaussoijasta ja vesi lasketaan takaisin Käytetty vesi ei ole missään vaiheessa tekemisissä kemikaali- en kanssa, vaan sitä käytetään viilennykseen ja vähentämään kairauksessa syntyvää kitkaa. Veden laatua seurataan.
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Yrityksen Natura-arviot laaditaan myös silloin, kun toiminnan läheisyydessä sijaitsee Natura-alue

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintätoimintaa harjoitetaan poronhoitoalueella. Yhteistyö malminetsinnän ja poronhoidon kesken on ollut yhtiön ja paliskunnan näkökulmasta hyvää. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä muiden muassa.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yrityksen toiminnan seurauksena alueelle johtavien teiden kuntoa on parannettu ja ympäristöä siistitty.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu Natura-arviossa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan mm. pitämällä eri sidosryhmiin yhteyttä säännöllisesti
 • Osallistutaan sidosryhmiä koskettaviin tapahtumiin ja järjestetään niitä itse
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta
 • Yritys tukee muun muassa koulutus-, nuoriso- ja ympäristötoimintaa paikallisesti
 • Mawson pyrkii olemaan helposti sidosryhmiensä tavoitettavissa ja olemaan normaalissa vuorovaikutuksessa
 • Sidosryhmän edustajien kanssa vuorovaikutus on hyvää ja useinmiten hyvin vapaamuotoista, osapuolien on helppo lähestyä toisiaan ja jutella mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Palojärven paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut neutraalia.
 • Yritys panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, jotta avoimet ja hyvät välit eri ryhmiin voidaan säilyttää ja asioista keskustella rakentavasti

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhtiön henkilöstö osallistuu hankkeisiin muun muassa luennoimalla esimerkiksi ympäristöviranomaisten tai kyläyhteisön järjestämissä erilaisissa hanketilaisuuksissa tai koulutuksissa
 • Mawson järjestää kohdekäyntejä maastossa malminetsintään liittyvän tiedon lisäämiseksi
 • Tutkimushankkeet esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tällä hetkellä on meneillään mm. orkideoihin keskittyvä tutkimushanke yhteistyössä kahden eri yliopiston ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään yhtiön keräämää geologista tietoa soveltuvien orkideaelinympäristöjen sijainnin ennustamisessa ja mallintamisessa.
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue
Ylitornio, Rovaniemi
Yhteystiedot:
Noora Raasakka

050 521 3515

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi