Kuvaus yrityksestä

Mawson Oy harjoittaa malminetsintää pääosin Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yritys on perustettu 2011 ja sen omistaa kanadalainen Mawson Gold Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa ja kobolttia.

Mawsonin päätutkimuskohde on Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshanke Rovaniemellä ja Ylitorniolla. Hankkeen YVA-menettely käynnistettiin joulukuussa 2020 sekä vaihemaakunta- ja yleiskaavoitusprosessit keväällä 2021

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiöllä on toimintaa Natura 2000 -alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa viranomaisten todentamilla luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa poronhoitoalueella.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: mahdollinen 10,91Mt @ 3,0 g/t
 • Raportoidut mineraalivarat: kultaekvivalenttimineraalivaranto (2,5 g/t Au ja 443 ppm Co)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2007 (nykyisellä nimellä vuodesta 2011 alkaen)
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 10 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):

Tietoja malminetsinnästä

Yrityksellä on 14 malminetsintälupa-aluetta yhteensä noin 18 000 hehtaarin alueella. Osa luvista on hakemus- tai jatkolupavaiheessa. Mawson Oy etsii kultaa ja kobolttia lupa-alueillaan Kairamaat 2-3 (valituksenalaisena; täytäntöönpanomääräyksellä), Korkeakoivikko, Männistö ja Raja, ja suunnittelee malminetsintää lupahakemusalueille Hirvimaa, Rompas, Karsimaat, Petäjävaara, Kuusivaara, Kaitajärvi E-M-W, Kultamaat, Vatsa, Uusi Rumavuoma ja Mäntylaennokka N ja S. Alueet sijoittuvat pääasiassa Ylitornion kunnan ja Rovaniemen kaupungin alueelle. Mawson Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään geofysiikan lento- ja maanpintamittauksia, geologisia havaintoja ja kallioperäkartoitusta sekä vähäistä näytteenottoa, ja kannettavilla, kevyillä ja keskiraskailla kairauslaitteistolla toteutettavia timanttisyväkairauksia.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 4 kpl ja 4 718 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 10 kpl ja 13 635 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 17,337 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Vapaaehtoinen ympäristöjohtamisjärjestelmä
Ympäristöriskien arviointi tehty
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 -alue (FI1301301): ML2013:0061 Kairamaat 2-3 -malminetsintäalueen pinta-ala alueella 1 455,92 ha

 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 22 500 €

Avainluvut

 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 3; suuri petolintu, neidonkenkä, tikankontti
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Suuren petolinnun tekopesiä rakennettu 2 kpl

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,5 %
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintätoimintaa harjoitetaan poronhoitoalueella. Yhteistyö malminetsinnän ja poronhoidon kesken on ollut molempien osapuolten näkökulmasta asiallista. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä muiden ryhmien tapaan. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti alihankintaurakoita paikallisille palveluntarjoajille.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yrityksen toiminnan seurauksena alueelle johtavien teiden ja reitistöjen kuntoa on parannettu huomattavasti ja ympäristöä siistitty.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu Natura-arvioinnissa ”Natura-arviointi, Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000-alue (FI1301301), Mawson Oy & AFRY, 22.12.2020”.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yhtiö seuraa sosiaalisia vaikutuksia mm. pitämällä sidosryhmiin yhteyttä säännöllisesti 
 • Sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös 2020 joulukuussa käynnistetyn YVA-menettelyn ja 2021 keväällä käynnistettyjen vaihemaakunta- ja yleiskaavoitusmenettelyjen yhteydessä 
 • Yhtiö osallistuu sidosryhmiä koskettaviin tapahtumiin ja järjestää niitä itse 
 • Sidosryhmille on oma kanava jonka kautta ne voivat antaa palautetta yhtiölle (rajapalot.fi) 
 • Yhtiö tukee muun muassa paikallista koulutus-, nuoriso- ja ympäristötoimintaa 
 • Yhtiö pyrkii olemaan helposti sidosryhmiensä tavoitettavissa ja olemaan aktiivisessa, normaalissa vuorovaikutuksessa 
 • Sidosryhmien edustajien kanssa vuorovaikutus on ollut hyvää ja pääosin vapaamuotoista, osapuolten on ollut helppo lähestyä toisiaan ja keskustella mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Palojärven paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut neutraalia. 
 • Yhtiö panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, jotta avoimet ja hyvät välit kaikkiin ryhmiin säilytetään ja asioista voidaan keskustella rakentavasti. 

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhtiön henkilöstö osallistuu paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin hankkeisiin muun muassa luennoimalla eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa tai koulutustapahtumissa. 
 • Mawson järjestää kohdekäyntejä maastoon malminetsintään liittyvän tiedon lisäämiseksi. 
 • Tutkimushankkeet esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. BATCircle 2.0, MinExTarget, BATTrace). Tällä hetkellä on meneillään mm. orkideoihin keskittyvä tutkimushanke yhteistyössä kahden eri yliopiston ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään yhtiön keräämää geologista tietoa soveltuvien orkideaelinympäristöjen sijainnin ennustamisessa ja mallintamisessa. Lisäksi yhtiön tutkimuskohteista on tehty ja tekeillä useita kansainvälisiä geotieteellisiä tutkimuksia, väitöskirja ja useampia pro gradu tutkielmia .

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi