Kuvaus yrityksestä

Anglo American harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän, Kittilän, Savukosken ja Sallan alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa toimiva yhtiö on AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö. Anglo American Plc:n rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarat: Todennäköiset mineraalivarannot 3,5 Mt @ 3,45% TCu; 2,47% Ni; 2,49 g/t 3E . Mahdolliset mineraalivarannot 40,9 Mt @ 1,77% TCu; 0,83 % Ni; 1,37 g/t 3E (TCu = totaali kupari; Ni = totaali nikkeli; 3E = yhteenlaskettu platina, palladium ja kulta).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 30 henkilöä. Joulukuussa 2018 työntekijöiden määrä määräaikaiset työntekijät mukaan lukien 35 kpl.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään. Määrät vaihtelevat. Vuoden 2018 joulukuussa kairaussesongin alussa urakoitsijoita oli 87 kpl.
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Anglo American on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä oli vuoden 2018 lopussa voimassa olevia valtaus- ja malminetsintälupa-alueita yhteensä n. 22 411,63 ha. Lupa-alueet sijaisevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kolmen paliskunnan (Oraniemi, Sattasniemi) alueelle. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu-PGE). Anglo American käyttää malminetsintämenetelminään kallioperäkartoitusta, syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, maasto- ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Voimassa oleva lupa Sakatti 1:5 on Viiankiaavan suojelualueella (440,5ha) ja Uusitalon YSA alueella (18,81 ha). Hakemuksia on Viiankiaavan suojelualueilla sekä yksityisillä suojelualueilla yhteensä 5616,7 ha.
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Käytössä konsernin tasoinen Your Voice -järjestelmä.

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 36 976,8 m3 (josta raakevettä 93 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Toiminta-alueella ja sen lähiympäristössä havaittu suojelullisesti arvokas lajisto sammal- ja putkilokasvilajit 32 + 29 kpl pesivät lintulajit 80 kpl korentoja 1 laji kovakuoriaisia 3 lajia perhosia 21 lajia sienisääski 1 laji
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pesää toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Käytössä konsernin tasoinen Your Voice -järjestelmä.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 6 koulutuspäivää/hlö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 106 päivää
 • Tapaturmataajuus: 11,90 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä (5 töitä / 2 vapaa), kairausurakoitsijoilla rotaatio, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä (7 töitä / 7 vapaa)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen ja Oraniemen sekä Alakylän (Venejoki) poronhoitoalueilla. Paikallisten poronhoitajien kanssa käydään tiivistä ja avointa vuorovaikutusta, ja kaikki malminetsintätyöt yhteensovitetaan poronhoitajien töiden mukaan. Keskeisellä toiminta-alueella, Sakatin hankkeen alueella, sijaitseville Oraniemen ja Sattasniemen paliskunnan tokkakunnille on ostettu poroille tarkoitettuja GPS-pantoja porojen elinkierron ja liikkeiden seuraamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään mm. Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiprosessissa. Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia muihin elinkeinoihin. Keskeiset sidosryhmät kuten kunta, lähiseudun asukkaat, maan- ja vesialueiden omistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino on sitoutettu sidosryhmäyhteistyöhön. Elinkeinonharjoittajia ja Sodankylän yrittäjiä on pyritty aktivoimaan sidosryhmätyöhön YVA-prosessin myötä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, jotka ovat havaittavissa lähietäisyydeltä maastossa. Vaikutuksia maisema-arvoihin selvitetään Sakatin hankkeen osalta YVA.ssa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti, kehitetään sidosryhmäyhteistyötä jatkuvasti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” -standardia.
 • Avoimet ovet ovat kerran vuodessa ja sen lisäksi useita muita tilaisuuksia kunnissa, joissa työskentelemme.
 • Sakatin YVA:an liittyviä pienryhmiä on 5 kpl ja kyläryhmiä 5 kpl. Tapaamisten määrä vaihtelee vuosittain, sovitaan yhdessä ryhmien kanssa.
 • Kyläkokous järjestetään aina ennen kentällä tehtävien töiden aloitusta.
 • Kunnan kanssa pidetään kerran kvartaalissa ajankohtaispalaveri.
 • Paliskuntien kanssa pidetään ajankohtaispalaveri tarpeen mukaan. YVA-prosessin aikana kunta ja elinkeinot muodostavat yhden pienryhmän.
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää ja vuorovaikutus molemminpuolista sekä proaktiivista.
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. YVA-prosessin aikana Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa ollaan pidetty ajankohtaispalaveri kaksi kertaa vuodessa.
 • Yritys huolehtii sosiaalisesta vastuusta ja tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa, vanhustyötä sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa.
 • Yrityksellä on useita erillaisia palautekanavia sidosryhmille sekä saadun palautteen käsittelylle. Tiedotamme ajankohtaisista asioista niin sosiaalisessa mediassa kuin muita kanavia pitkin.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • INFACT-hanke
 • MIREU-hanke

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi