Kuvaus yrityksestä

Anglo American Exploration Finland harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän ja Kittilän alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa toimiva yhtiö on AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö.  Anglo American Plc:n rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: (todennetut ja todennäköiset, yksikkö Mt (suluissa pitoisuudet))
 • Raportoidut mineraalivarat: (mitatut, osoitetut ja mahdolliset, yksikkö Mt (suluissa pitoisuudet))
 • Toiminnan aloitusvuosi: (Malminetsintäyhtiöt: yhtiön toiminnan aloitusvuosi.) 2004 (Suomessa)
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): (tilanne vuoden lopussa) 26 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: (prosentteina, max. 5 merkittävintä kuntaa) Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): (tilanne vuoden lopussa) Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään

Tietoja etsinnöistä

Anglo American Exploration Finland on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä oli vuonna 2015 voimassa olevia valtaus- ja malminetsintälupa-alueita yhteensä n. 59 911 ha. Lupa-alueet sijaisevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kolmen paliskunnan (Oraniemi, Sattasniemi, Syväjärvi) alueelle. Valituksen alaisia lupa-alueita on yhteensä viisi kappaletta. Valituksen alaiset neljä valtauspäätösaluetta eivät sijaitse suojelualueilla. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu- PGE). Anglo American Exploration Finland käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, geofysikaalisia ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa. Kallioperän timanttikairausta tehtiin 2015 yhteensä noin 9,8 km.
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: kpl ja ha -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha) -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha) -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: (kpl) -
 • Malminetsintäkairaus: (km) -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella
Vapaaehtoinen ympäristöjohtamisjärjestelmä
Ympäristöriskien arviointi tehty
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Luonnonsuojelualueet yhteensä 6076 ha; Natura-alue Viiankiaapa (5793 ha, josta soidensuojelualuetta 5405 ha), Viiankiaavan soidensuojelualue Naturan ulkopuolella (69 ha), yksityiset suojelualueet (213 ha). Ilmakkiaavan alueelle osunut lupa KaivNro 8871 Matasoja on peruttu, raukeamispäätös 22.1. 2016. Lupahakemukset Ilmakkiaavan ja Koitelaisen alueilta on peruttu 22.9.2015.
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin. Käytössä konsernin tasoinen Speak Up -järjestelmä.

 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: (euroina) -

Avainluvut

 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: Toiminta-alueella ja sen lähiympäristössä havaittu suojelullisesti arvokas lajisto sammal- ja putkilokasvilajit 24 kpl pesivät lintulajit 45 kpl, minkä lisäksi aluetta ravinnonhankinnassa tai muuttoaikoina levähtämiseen käyttävät lintulajit 7 kpl kovakuoriaisia 1 laji perhosia 7 lajia sienisääski 1 laji
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: (kemikaalit tonneina) -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: (kompensaatiot, siirtoistutukset, linnunpöntöt jne)

  Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pesää toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin. Käytössä konsernin tasoinen Speak Up -järjestelmä.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: (työntekijää kohti) -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): (työntekijää kohti) -
 • Tapaturmataajuus: (miljoonaa työtuntia kohti, urakoitsijoiden eriteltynä) 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja toimeentuloon

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen, Syväjärven sekä Oraniemen poronhoitoalueilla. Poronhoidolle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa on kompensoitu mm. lainaamalla työmiehiä porotöihin, sekä antamalla rahallista korvausta menetetystä työajasta. Keskeisellä toiminta-alueella sijaitsevalle Oraniemen paliskunnan tokalle on ostettu 5 poroille tarkoitettua GPS-pantaa niiden liikkeiden seuraamiseksi. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, joihin voi törmätä maastossa. Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” standardia
 • Avoimet päivät kerran vuodessa
 • Sakatin seurantaryhmä vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kylätiedotuskokoukset aina kenttäkauden alussa
 • Yleinen tiedotustilaisuus kyläläisille vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kunnan kanssa kerran kvartaalissa päivityspalaveri
 • Paliskuntien kanssa suunnittelupalaveri ennen kenttäkautta
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää. Sattasniemen paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut hyvää. Oraniemen paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut melko hyvää.
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa
 • Yritys tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • Tekes-projektit: SAM (Sustainable Acceptable Mining)
 • ULTRALIM (ultrakevyt näytteenottomenetelmä suojelualueilla) -projekti
 • Novel technologies for greenfield exploration (uusia näytteenottomenetelmiä)
 • Closedure (kaivoksen sulkemisen tutkimushanke)

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi