Kuvaus yrityksestä

Anglo American Exploration Finland harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän, Kittilän, Savukosken ja Sallan alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa toimiva yhtiö on AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö. Anglo American Plc:n rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat: Todennäköiset mineraalivarannot 3,5 Mt @ 3,45% TCu; 2,47% Ni; 2,49 g/t 3E . Mahdolliset mineraalivarannot 40,9 Mt @ 1,77% TCu; 0,83 %Ni; 1,37 g/t 3E (TCu = totaali kupari; Ni = totaali nikkeli; 3E = yhteenlaskettu platina, palladium ja kulta).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 29 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään. Määrät vaihtelevat. Vuoden 2016 joulukuussa kairaussesongin alussa urakoitsijoita oli 79.
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Anglo American Exploration Finland on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä oli vuonna 2016 voimassa olevia valtaus- ja malminetsintälupa-alueita yhteensä n. 29 439 ha. Lupa-alueet sijaisevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kolmen paliskunnan (Oraniemi, Sattasniemi, Syväjärvi) alueelle. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu-PGE). Anglo American Exploration Finland käyttää malminetsintämenetelminään kallioperäkartoitusta, syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, maasto- ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Voimassa oleva lupa Sakatti 1:5 on Viiankiaavan suojelualueella (440,5ha) ja Uusitalon YSA alueella (18,63ha). Hakemuksia on Viiankiaavan suojelualueella yhteensä 5616,7 ha. Ilmakkiaavan alueelle osunut lupa KaivNro 8871 Matasoja on peruttu, raukeamispäätös 22.1.2016. Lupahakemukset Ilmakkiaavan ja Koitelaisen alueilta on peruttu 22.9.2015.
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin. Käytössä konsernin tasoinen Speak Up -järjestelmä.

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 9870 m3 (josta luonnon raakavettä 92 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Toiminta-alueella ja sen lähiympäristössä havaittu suojelullisesti arvokas lajisto sammal- ja putkilokasvilajit 24 kpl pesivät lintulajit 45 kpl, minkä lisäksi aluetta ravinnonhankinnassa tai muuttoaikoina levähtämiseen käyttävät lintulajit 7 kpl kovakuoriaisia 1 laji perhosia 7 lajia sienisääski 1 laji
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pesää toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin. Käytössä konsernin tasoinen Speak Up -järjestelmä.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3,2 koulutuspäivää/hklö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 71 päivää
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä (urakoitsijat)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen, Syväjärven sekä Oraniemen poronhoitoalueilla. Poronhoidolle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa on kompensoitu mm. lainaamalla työmiehiä porotöihin, sekä antamalla rahallista korvausta menetetystä työajasta. Keskeisellä toiminta-alueella sijaitsevalle Oraniemen paliskunnan tokalle on ostettu 5 poroille tarkoitettua GPS-pantaa niiden liikkeiden seuraamiseksi. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, joihin voi törmätä maastossa. Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” -standardia
 • Avoimet ovet kerran vuodessa
 • Sakatin YVA:an liittyviä pienryhmiä (5 kpl) ja kylätapaamisia (3 kylää)
 • Kylätiedotuskokoukset aina kenttäkauden alussa
 • Yleinen tiedotustilaisuus kyläläisille vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kunnan kanssa kerran kvartaalissa päivityspalaveri
 • Paliskuntien kanssa suunnittelupalaveri ennen kenttäkautta
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää.
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 • Yritys tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa.
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • Tekes-projektit: SAM (Sustainable Acceptable Mining)
 • ULTRALIM (ultrakevyt näytteenottomenetelmä suojelualueilla) -projekti
 • Novel technologies for greenfield exploration (uusia näytteenottomenetelmiä)
 • REGINA-hanke

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi