Yrityksen esittely

Kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy on perustettu vuonna 2015 Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarantojen hyödyntämiseksi. Kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alueilla, joilla on jo aiemmin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta. Yhtiön tavoitteena on hyödyntää alueella sijaitseva rautaoksidi-kupari-kulta -esiintymä ja tuottaa rauta-, kupari-kulta- ja pyriittirikastetta. Louhinta tapahtuu avolouhintana. Hanke on lupa- ja suunnitteluvaiheessa ja varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut.

Yrityksen omistaa kolarilainen perheyritys Tapojärvi Oy. Tapojärvellä on pitkä historia monipuolisessa kaivosurakoinnissa, materiaalinkäsittelyssä sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoidossa. Hannukainen Miningin toiminnan tukena on hankevaiheessa koko Tapojärven organisaatio.

Kotisivut: https://www.hannukainenmining.fi/

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä:
 • Kokonaislouhinta:
 • Raportoidut malmivarat: 115 Mt (Fe 30,5 %, Cu 0,185 %, Au 0,112 ppm)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 159 Mt (Fe 30%, Cu 0,18%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015 (yritys aloittanut, ei vielä tuotantoa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 20 vuotta vuotta toiminnan aloittamisesta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 3000 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Tornio ja Kolari
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.)
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Malminetsintää tehdään Kolarissa suunnitellun kaivoksen ympärillä, sekä Kittilässä Kelontekemässä. Kolarissa malminetsintä painottuu IOCG-malminetsintään, jossa tärkeimpinä mineraaleina ovat magnetiitti ja kuparikiisu. Kittilän Kelontekemässä malminetsintä painottuu kultaan ja kupariin. Malminetsintää tehdään mallintamalla ja tulkitsemalla vanhoja aineistoja, suorittamalla geofysikaalisia mittauksia ja timanttikairaamalla. 

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 6 kpl, 3376 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 1 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: nykyisen lain mukaisia malminetsintälupia ei vielä myönnetty.

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä:
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): -
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 13; valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalaiseksi ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lintulajia hömötiainen, lapinsirri, mustakurkku-uikku, piekana, suokukko, tervapääsky, tukkasotka, törmäpääsky, varpunen, viherpeippo, mehiläishaukka, niittysuohaukka, räystäspääsky + 2 muuta uhanalaista lintulajia) 2 valtakunnallisesti uhanalaista kalalajia (meritaimen ja merilohi) 3 luontodirektiivin liitteen IV lajia (saukko, pohjanlepakko ja lapinleinikki) 2 valtakunnallisesti uhanalaista kasvilajia (lapinkämmekkä ja lettosara)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei -

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5,25 päivää per koulutettu henkilö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,37
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivätyö
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Yhtiön toiminnalla ei ole hankeaikana ollut merkittävää vaikutusta alueen elinkeinoihin. Paikallisten elinkeinoharjoittajien kanssa pyritään käymään keskusteluja toimintojen yhteen saattamiseksi.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen maisema-arvoon.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yhtiö tukee paikallista sekä ympäristökuntien seuratoimintaa panostaen etenkin lasten ja nuorten alueelliseen hyvinvointiin ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Yritys tukee ympäristö- ja kulttuuritoimintaa ja huolehtii työntekijöiden perheiden vapaa-ajantoiminnasta.
 • Yhteyttä sidosryhmiin ylläpidetään jatkuvasti. Viestintä- ja vuorovaikutuskanavina ovat puhelin, sähköposti, keskustelut, sähköiset uutiskirjeet (3 kpl), lehti-ilmoitukset, tiedotteet (7 kpl), www-sivut (11 verkkosivutiedotetta), videot mm. vesienkäsittelyanimaatio ja ympäristölupahakemuksen tiivistelmä. Covid-19 -pandemian vuoksi iso osa sidosryhmätapaamisista suoritettiin Teamsin välityksellä. Isoja väkimäärätapahtumia ei järjestetty, eikä niihin osallistuttu pandemiasta johtuen.
 • Sidosryhmille on luotu useita palautekanavia, kuten www-sivut, sähköposti sekä tapahtumissa kerätyt palautteet Palautteiden käsittelyyn on luotu järjestelmä, ja kaikkiin asiallisiin palautteisiin vastataan ja toimintaa pyritään kehittämään saadun palautteen mukaisesti.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa. Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 1.6.2017-31.5.2020 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Oulun yliopisto, Hannukainen Mining Oy ja Agnico Eagle Oy. Materiaalitoimittajat: BioCore, NEVE, Levin Vesihuolto Oy ja Rautaruukki Oyj
 • Closurematic-projekti, joka kehittää ja parantaa kaivosten sulkemista digitalisaation avulla. Projekti kestää neljä vuotta ja sitä koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Muita yhteistyökumppaneita ovat Hannukainen Mining Oy French Geological Survey (BRGM), DMT konsultointiryhmä (TÜV Nord Group osasto) ja M-solutions R&D Oy.
 • Kierroksia biopeittoon – Kiertotaloutta edistävät uudet alueelliset toimintamallit ja biopeittoratkaisut kaivosten jälkihoidossa. Projektin toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Geologian tutkimuskeskus 1.10.2020-30.6.2023 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Boliden Kevitsa Mining Oy, Hannukainen Mining Oy, Napapiirin kuljetus Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Sodankylän kunta, Kittilän kunta.
 • Dig_IT- hankkeessa kehitetään digitaalisia ratkaisuja kestävän kaivostoiminnan tarpeisiin. Hankkeen aikana seurataan online mittareilla Hannukaisen kaivosalueen ympärillä olevia vesistöjä ja kehitetään ratkaisuja tämän tiedon hyödyntämiseksi. Projekti on Horisontti2020 -rahoitteinen ja se kestää neljä vuotta. Hankekumppaneita on mukana hankkeessa 15 kpl ja niitä ovat mm. Tapojärvi Oy, Tampereen yliopisto ja Sintef Norlab AS.
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Kolari
Yhteystiedot:
Maria Mäntylä

maria.mantyla@hannukainenmining.fi

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi