Yrityksen esittely

Hannukainen Mining Oy on perustettu Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarantojen hyödyntämiseksi. Kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alueilla, joilla on jo aiemmin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta. Yhtiön tavoitteena on hyödyntää alueella sijaitseva rautaoksidi-kupari-kulta -esiintymä. Hanke on lupa- ja suunnitteluvaiheessa ja varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut.

Yrityksen omistaa kolarilainen perheyritys Tapojärvi Oy. Tapojärvellä on pitkä historia monipuolisessa kaivosurakoinnissa, materiaalinkäsittelyssä sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoidossa. Tapojärvi ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja etsii koko ajan uusia ratkaisuja, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatteita ja kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Yritys tekee jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä, jotta käyttökelpoisia materiaaleja ei päätyisi loppusijoitettavaksi jätteeksi.

Tapojärvellä on kaksi uniikkia rikastamoa Torniossa, missä tuotteistetaan ferrokromi- ja jaloteräskuonan sivutuotteet omiksi CE-merkityiksi tuotteiksi ilman loppusijoitettavaa jätettä.

Tapojärven toiminta on sertifioitua.

Hannukainen Miningin toiminnan tukena on hankevaiheessa koko Tapojärven organisaatio.

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä:
 • Kokonaislouhinta:
 • Raportoidut malmivarat: Todettuja 101 Mt ja todennäköisiä 35 Mt (Fe 32%, Cu 0,2 %, Au 0,1 ppm)
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 20 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 3000 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Tornio ja Kolari
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.)
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: nykyisen lain mukaisia malminetsintälupia ei vielä myönnetty.

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä:
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): -
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 26 valtakunnallisesti uhanalaista lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin. Yrityksen henkilöstökäytännöt: Hankevaiheessa toimintaa ohjataan Tapojärven käytäntöjen mukaisesti. Tapojärvi Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001:2008 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivätyö
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen elinkeinoihin. Paikalliset elinkeinonharjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmäyhteistyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen maisema-arvoon.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yhtiö on mukana Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutusta ohjaavassa ohjausryhmässä
 • Yhtiö on järjestänyt ja osallistunut lukuisiin sidosryhmä- ja vuorovaikutustilaisuuksiin.
 • Infotilaisuuksia on järjestetty aihealueittain.
 • Yhtiö tukee paikallista junioriurheilua ja seuratyötä.
 • Yhteyttä sidosryhmiin ylläpidetään sähköpostitse, kasvotusten, sähköisten uutiskirjeiden avulla, lehti-ilmoituksilla sekä yhtiön nettisivujen kautta tiedottamisella.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa

  • Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 1.6.2017-31.5.2020 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Oulun yliopisto, Hannukainen Mining Oy ja Agnico Eagle Oy. Materiaalitoimittajat: BioCore, NEVE, Levin Vesihuolto Oy ja Rautaruukki Oyj.

   

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi