Yrityksen esittely

Sodankylään rekisteröity yhtiö AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö, suunnittelee Sakatin monimetalliesiintymän hyödyntämistä. Malmin louhintamäärä on noin 1,25 -1,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Kaivoksen toiminta-aika on noin 20 vuotta. Päätuotteita ovat erilliset kupari- ja nikkelirikasteet. Hankealue sijaitsee Sodankylän kunnassa noin 15 km kuntakeskuksesta koilliseen Kitisen itäpuolella.

Sakatin esiintymä sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen ja soidensuojelualueen (Viiankiaapa) länsilaidalle. Pääesiintymä ja satelliittiesiintymä NE sijaitsevat syvällä kalliossa Viiankiaavan alapuolella. Tehdasalue tulee sijoittumaan Kuusivaaraan. Kaivosalueelle tarvitaan uusi yhdystie. Kaivos liitetään kantaverkkoon uudella Kitisen länsipuolisella 25 km pituisella 110 kV voimajohdolla. Rikaste kuljetetaan maantiekuljetuksina Kemin tai Oulun satamaan tai Kemijärven rautatietieterminaaliin.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään tiedot hankkeesta, vaihtoehdoista ja arviointi todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. (https://finland.angloamerican.com/fi-FI/environment#sakatin-ymparistovaikutusten-arviointi). Hankkeen vaikutuksista on tehty luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama Natura-arviointi.

AA Sakatti Mining Oy on harjoittanut vuonna 2020 malminetsintää Lapissa Sodankylän, Savukosken, Sallan ja Kittilän alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Anglo American Plc:n kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa useissa eri maissa.

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Todennäköiset mineraalivarannot 3,5 Mt @ 3,45 % TCu; 2,47 % Ni; 2,49 g/t 3E. Mahdolliset mineraalivarannot 40,9 Mt @ 1,77 % TCu; 0,83 % Ni; 1,37 g/t 3E (TCu = totaali kupari; Ni = totaali nikkeli; 3E = yhteenlaskettu platina, palladium ja kulta).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä:
 • Kaivosalueen pinta-ala:
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 39
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä, Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.) Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään. Määrät vaihtelevat. Vuoden 2020 joulukuussa kairaussesongin alussa urakoitsijoita oli 105 hlö.
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Anglo American on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Malminetsintälupa-alueet sijaitsevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kahden paliskunnan (Sattasniemen, Oraniemen) alueille. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu-PGE). Anglo American käyttää malminetsintämenetelminään kallioperäkartoitusta, syväkairausta, geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, maasto- ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl ja 0 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 7 kpl ja 5 544 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 22 kpl ja 19 825 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl (Sakatti), voimassa täytäntöönpanomääräyksellä viranomaisten luvalla
 • Malminetsintäkairaus: 10,2 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Soidensuojelun perusohjelma, Natura 2000

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Luvan myöntövuosi: Ympäristöministeriön lupa malminetsintään soidensuojelualueella
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Kyllä

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 118,5 T kairaussoijaa
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: MyDiesel 25.36 m3, polttoöljy 67.90 m3, Bensiini 9.16 m3
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Sähkönkulutus 232 MWh, Kaukolämpö 452.07 MWh.
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 14 522 m3, raakaveden osuus 94,82 %
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Linnut: 27 (Lintudirektiivin liitteen 1 lajit), 7 erittäin uhanalaista lajeja. Kasvilajit: 29 Perhoset: 23 Muut eläimet: saukko, kotilo (1 laji), sammakko (1 laji), korennot (1 laji). kovakuoriainen (1 laji)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pönttöä toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle. 

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: vuonna 2020 koulutettujen henkilöiden määrä on ollut 48 kpl ja koulutuspäiviä on keskimäärin ollut 6,6 koulutuspäivää per koulutettu henkilö.
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 84 päivää
 • Tapaturmataajuus: 11,09 (Kaikkien tapausten taajuus vuodelta 2017 alkaen)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät:
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintätoimintaa on harjoitettu Oraniemen, Sattasniemen, Alakylän (Venejoki) sekä Kemin-Sompion ja Sallan poronhoitoalueilla. Paikallisten poronhoitajien kanssa käydään tiivistä ja avointa vuorovaikutteista keskustelua poronhoidon ja malminetsintätöiden yhteensovittamiseksi. Kaikissa kauden kenttätöissä huomioidaan poronhoito ja alueen maankäyttö poronhoidon näkökulmasta. Sakatin hanke-alueella sijaitseville Oraniemen ja Sattasniemen paliskunnille on hankittu poroille tarkoitettuja GPS-pantoja porojen laidunkierron ja liikkeiden seuraamiseksi osana tärkeää perustilaselvitystä. Kerättävää tietoa hyödynnetään Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten (YVA) ja kaavoituksen prosesseissa sekä muussa hankkeen suunnittelutyössä. YVA:n osalta on valmistunut erillinen porotalousselvitys, joka on luettavissa yrityksen verkkosivuilla. Yrityksen arvion mukaan sen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia muihin elinkeinoihin.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Viiankiaavalla, jossa mahdollinen kaivostoiminta tapahtuu maan alla, alueen maa- ja metsätalouskäyttömahdollisuuksille tai luonnonsuojelualueen nykyiselle virkistyskäytölle ei aiheudu merkittäviä muutoksia.
Toiminnan aikaisena vaikutuksena hankkeesta aiheutuu tehdasalueen läheisyydessä rajoituksia muulle maankäytölle, kuten alueen virkistyskäytölle ja metsätalouden harjoittamiselle.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen arvion mukaan sen toiminnalla on vähäisiä vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, jotka ovat havaittavissa lähietäisyydeltä maastossa. Laajempi vaikutusten arviointi maisema-arvoihin on selvitetty Sakatin hankkeen YVA:ssa ja löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

AA Sakatti Mining tiedottaa lähialueen asukkaita ja muita keskeisiä sidosryhmiään alkavista malminetsintätöistä aina ennen töiden aloittamista. Mediatiedotteiden lisäksi asiasta järjestetään paikallistapaamisia, joissa käydään tarkemmin läpi tutkimusalueet sekä alueella toteutettavat toimenpiteet aikatauluineen. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada niihin asiantuntijoiden vastauksia. Koronapandemian aikana yhtiö on järjestänyt tilaisuuksia myös virtuaalisesti. Sidosryhmäyhteistyö:

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti, kehitetään sidosryhmäyhteistyötä vuorovaikutteisesti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” -standardia.
 • Yhtiö järjestää yleisötilaisuuksia YVA:n osalta sekä sidosryhmätapaamisia ajankohtaisten asioiden osalta kuntalaisille ja lähikyläläisille.
 • Korona-pandemian myötä useat tilaisuudet on pidetty virtuaalitilaisuuksina, rajaten läsnäolevien osallistujien määrää terveysturvallisuus huomioiden.
 • Pienryhmätapaamisia jatketaan YVA:n ja lupaprosessin edetessä. Tapaamisten määrä vaihtelee vuosittain ja tilaisuudet sovitaan erikseen sidosryhmien kanssa.
 • Vuorovaikutteinen, jatkuva vuoropuhelu ja sidosryhmien odotusten ymmärtäminen on yhtiölle tärkeää.
 • Sidosryhmillä on palautteen muodossa mahdollisuus vaikuttaa tuleviin hankeratkaisuihin.
 • Paikallistapaamisia lähikylien asukkaiden kanssa järjestetään vuosittaisia, aina ennen kentällä tapahtuvia kairaus – ja tutkimustöiden aloittamista.
 • Sodankylän kunnan kanssa pidetään säännöllisin väliajoin ajankohtaispalavereja.
 • Paliskuntien kanssa järjestetään tapaamisia säännöllisin väliajoin, usean kerran vuodessa.
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta vuorovaikutteista ja aktiivista.
 • Kunta ja eri elinkeinot on huomioitu YVA:n sosiaalisten vaikutustenarvioinnissa.
 • Yhtiö osallistuu muiden alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavaan hanketoimintaan. Yhtiö järjestää säännöllisesti kokouksia kansanedustajien, kuntapoliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 • Koulutuksenjärjestäjien kanssa tehdään yhteistyötä kaivosalaan sekä muuhun koulutukseen liittyen
 • Yhtiö huolehtii sosiaalisesta vastuustaan ja tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa, vanhustyötä sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa aktiivisesti.
 • Yhtiöllä on useita palautekanavia sidosryhmille sekä saadun palautteen käsittelylle. Palautetta yhtiölle on mahdollista antaa myös anonyymisti.
 • Yhtiö tiedottaa ajankohtaisista asioista niin sosiaalisessa mediassa, yhtiön verkkosivuilla kuin muillakin eri sidosryhmämme tavoittavilla kanavilla.

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • INFACT (Innovatibe, Non_invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) -hanke
 • Paikallisesti Kestävää Kaivostoimintaa -hanke
 • Lapin yliopisto, Sodankylän kuntalaiskysely 2021

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi