Yrityksen esittely

AA Sakatti Mining Oy on Sodankylään vuonna 2011 rekisteröity Anglo American Plc:n tytäryhtiö, jonka tehtävänä on suunnitella Sakatin monimetalliesiintymän hyödyntämistä. Malmin louhintamäärä on noin 1,25–2,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Kaivoksen toiminta-aika on noin 20 vuotta. Päätuotteita tulevat olemaan joko yhteisrikaste tai erilliset kupari- ja nikkelirikasteet. Hankealue sijaitsee Sodankylän kunnassa noin 15 km kuntakeskuksesta koilliseen Kitisen itäpuolella.

Sakatin esiintymä sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen ja soidensuojelualueen (Viiankiaapa) länsilaidalle. Pääesiintymä ja satelliittiesiintymä NE sijaitsevat syvällä kalliossa Viiankiaavan alapuolella. Tehdasalue tulee sijoittumaan Kuusivaaraan. Kaivosalueelle tarvitaan uusi yhdystie. Kaivos liitetään kantaverkkoon uudella Kitisen länsipuolisella 25 km pituisella 110 kV voimajohdolla. Rikaste kuljetetaan maantiekuljetuksina Kemin tai Oulun satamaan tai Kemijärven rautatietieterminaaliin.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään tiedot hankkeesta, vaihtoehdoista ja arviointi todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. (https://finland.angloamerican.com/fi-FI/environment#sakatin-ymparistovaikutusten-arviointi). Hankkeen vaikutuksista on tehty luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama Natura-arviointi.

AA Sakatti Mining Oy on harjoittanut vuonna 2022 malminetsintää Lapissa Sodankylän alueella. Malminetsintäalueella arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Anglo American Plc:n kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa useissa eri maissa eri mantereilla.

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Todennäköiset mineraalivarannot 3,5 Mt @ 3,45 % TCu; 2,47 % Ni; 2,49 g/t 3E. Mahdolliset mineraali-varannot 40,9 Mt @ 1,77 % TCu; 0,83 % Ni; 1,37 g/t 3E (TCu = totaali kupari; Ni = totaali nikkeli; 3E = yhteenlaskettu platina, palladium ja kulta).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 55
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.) 3 ja lisäksi kairaussesongin ja työtarpeen mukaan käytetään urakoitsijoita eri tehtävissä. Henkilöstön määrät vaihtelevat työkausittain. Vuoden 2022 joulukuussa kairaussesongin alussa urakoitsijoita oli töissä 105 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

Anglo American on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Malminetsintälupa-alueet sijaitsevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kahden paliskunnan (Sattasniemen, Oraniemen) alueille. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu-PGE). Anglo American käyttää malminetsintämenetelminään kallioperäkartoitusta, syväkairausta, geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, maasto- ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl ja 0 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 11 kpl ja 4 002 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 18 kpl ja 13 601 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl (Sakatti), voimassa täytäntöönpanomääräyksellä viranomaisten luvalla
 • Malminetsintäkairaus: 22,4 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Viiankiaavan Natura 2000 -ja soiden suojelualue

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 90 500 €

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 323 t kairaussoijaa
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: MyDiesel 41,83 m3, polttoöljy 376,84 m3, bensiini 33,69 m3
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Sähkönkulutus 0,27 GWh, Kaukolämpö 0,50 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite: -
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: Kairauspaikkojen ja –reittien lumetukseen on otettu vettä Kitisestä 21 003,75 m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: Linnut: 27 (Lintudirektiivin liitteen 1 lajit), 7 erittäin uhanalaista lajeja. , Kasvilajit: 29, Perhoset: 23, Muut eläimet: saukko, kotilo (1 laji), sammakko (1 laji), korennot (1 laji). kovakuoriainen (1 laji)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Yhtiö on asentanut 3 petolinnunpesää ja 9 hiiripöllön pönttöä toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: Vuonna 2022 koulutettujen henkilöiden määrä on ollut 64 hlöä ja koulutuspäiviä on keskimäärin ollut 7 koulutuspäivää per koulutettu henkilö.
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 7,2 päivää
 • Tapaturmataajuus: 9,32 (Kaikkien tapausten taajuus vuodelta 2017 alkaen sisältäen urakoitsijat eli TRCFR)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivätyö
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 44 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintätoimintaa on harjoitettu Oraniemen ja Sattasniemen, poronhoitoalueilla. Paikallisten poronhoitajien kanssa käydään tiivistä ja avointa vuorovaikutteista keskustelua poronhoidon ja malminetsintätöiden yhteensovittamiseksi. Kaikissa kauden kenttätöissä huomioidaan poronhoito ja alueen maankäyttö poronhoidon näkökulmasta.

Sakatin hankealueella sijaitseville Oraniemen ja Sattasniemen paliskunnille on hankittu poroille tarkoitettuja GPS-pantoja porojen laidunkierron ja liikkeiden seuraamiseksi osana tärkeää perustilaselvitystä. Kerättävää tietoa hyödynnetään Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten (YVA) ja kaavoituksen prosesseissa sekä muussa hankkeen suunnittelutyössä. YVA:n osalta on valmistunut erillinen porotalousselvitys, joka on luettavissa yrityksen verkkosivuilla.

Yrityksen arvion mukaan sen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia muihin elinkeinoihin. Keskeisten sidosryhmien kuten Sodankylän kunnan, lähiseudun asukkaiden, paliskuntien, maa- ja vesialueiden omistajien sekä ympäristöjärjestöjen kanssa käydään jatkuvaa sidosryhmäkeskustelua ja tehdään yhteistyötä lukuisin eri tavoin.

Sakatin sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (SVA) on huomioitu ja käsitelty hankkeen sosiaaliset vaikutukset eri sidosryhmiin.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Malminetsintä tapahtuu pääasiassa talviaikaan ja näin ollen yrityksen arvion mukaan vaikutukset alueen virkistyskäyttöön ovat vähäiset.

Viiankiaavalla, jossa mahdollinen kaivostoiminta tapahtuu maan alla, alueen maa- ja metsätalouskäyttömahdollisuuksille tai luonnonsuojelualueen nykyiselle virkistyskäytölle ei aiheudu merkittäviä muutoksia. Toiminnan aikaisena vaikutuksena hankkeesta aiheutuu tehdasalueen läheisyydessä rajoituksia muulle maankäytölle, kuten alueen virkistyskäytölle ja metsätalouden harjoittamiselle. Suunnitellun kaivoshankkeen vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön on tarkasteltu laajemmin kaivoshankkeen YVA-selostuksessa ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (SVA).

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen arvion mukaan sen toiminnalla on vähäisiä vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, jotka ovat havaittavissa lähietäisyydeltä maastossa. Laajempi vaikutusten arviointi maisema-arvoihin on selvitetty Sakatin hankkeen YVA:ssa ja löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

AA Sakatti Mining tiedottaa lähialueen asukkaita ja muita keskeisiä sidosryhmiään alkavista malminetsintätöistä sekä muista kenttätöistä aina ennen töiden aloittamista. Mediatiedotteiden lisäksi asiasta järjestetään paikallistapaamisia, joissa käydään tarkemmin läpi tutkimusalueet sekä alueella toteutettavat toimenpiteet aikatauluineen. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun, esittää kysymyksiä ja saada niihin asiantuntijoiden vastauksia. Koronapandemian aikana yhtiö on järjestänyt tilaisuuksia myös virtuaalisesti, joka mahdollisti laajemman kuulijakunnan osallistumisen. Sidosryhmäyhteistyötä on jatkettu myös YVA-menettelyn  osalta selostuksen täydennysvaiheen aikana vuonna 2022.

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys toimii sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti, kehittää sidosryhmäyhteistyötä tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti sekä noudattaa emoyhtiön ”Social Way” -vastuullisuusjohtamisjärjestelmää.
 • Yritys on järjestänyt yleisötilaisuuksia YVA:n täydennykseen liittyvän pohjavesimallinnuksen ja vapaaehtoisen ekologisen kompensaation osalta. Sidosryhmätapaamisia järjestään säännöllisesti ajankohtaisten asioiden tiimoilta kohderyhmänä erityisesti kuntalaiset, paliskunnat ja lähikylien asukkaat. Tilaisuuksia on järjestetty myös virtuaalitilaisuuksina.
 • Vuorovaikutteinen, jatkuva vuoropuhelu ja sidosryhmien odotusten ymmärtäminen on yritykselle tärkeää. Yritys haluaa ymmärtää tekijöitä, joiden avulla voidaan pienentää hankkeen negatiivia vaikutuksia lähiyhteisöille. Sidosryhmillä on palautteen muodossa mahdollisuus vaikuttaa tuleviin hankeratkaisuihin sekä malminetsinnän suunnitteluun.
 • Kylätapaamisia lähialueiden asukkaiden kanssa järjestetään vuosittain, aina ennen maastossa tapahtuvien kairaus- ja tutkimustöiden aloittamista.
 • Paliskuntien kanssa järjestetään tapaamisia säännöllisin väliajoin läpi vuoden. Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta vuorovaikutteista, aktiivista ja osallistavaa.
 • Yritys osallistuu muiden alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavaan hanketoimintaan.
 • Yritys järjestää säännöllisesti kokouksia kansanedustajien, kuntapoliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 • Koulutuksenjärjestäjien kanssa tehdään yhteistyötä kaivosalaan sekä muuhun koulutukseen liittyen muun muassa opiskelijavierailujen ja työssäoppimisjaksojen puitteissa.
 • Yritys tarjoaa myös nuorten kesätyöpaikkoja tukeakseen nuorten työssäoppimista.
 • Vuoden lopulla yritys julkaisi verkkosivuillaan suomenkielisen Vastuullisuuskoulutus -kokonaisuuden (2 op) joka on kaikille avoin, maksuton oppimisalusta. Koulutus laadittiin yhteistyössä REDU Edun kanssa.
 • Yritys osallistui loppuvuodesta 2022 aloitettuun Akordin vetämään Sodankylän vesistövaikutusten yhteisseurannan kehitysprojektiin.
 • Yritys huolehtii sosiaalisesta vastuustaan ja tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa, vanhustyötä sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa aktiivisesti. Vuonna 2022 yhtiö tuki paikallista harrastus- ja kulttuuritoimintaa yli 30 000 eurolla.
 • Yrityksellä on useita palautekanavia sidosryhmille. Palautetta on mahdollista antaa myös anonyymisti. Palautteen antamisessa on hyödynnetty laajasti QR-koodia erityisesti sidosryhmätilaisuuksissa.
 • Yritys tiedottaa ajankohtaisista asioista niin sosiaalisessa mediassa, yhtiön verkkosivuilla kuin perinteisillä eri sidosryhmämme tavoittavilla kanavilla.

Lisätietoa yrityksestä: https://finland.angloamerican.com/fi-fi/about-sakatti

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Paikallisesti Kestävää Kaivostoimintaa -hanke
 • Lapin yliopisto, Sodankylän kuntalaiskysely 2021 (seuraava kysely; 2023)
 • REDU Edu, Vastuullisuuskoulutus
 • Akordi, Nessling-säätiön rahoitus; Sodankylän vesistövaikutusten yhteisseuranta
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sodankylä
Yhteystiedot:
Ulla Syrjälä
Vastuullisuusjohtaja
AA Sakatti Mining Oy

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi