Kuvaus yrityksestä

SMA Mineral Oy:llä on kalkkikivikaivokset Torniossa ja Pieksämäellä sekä kvartsikaivos Torniossa. Yritys on aloittanut myös malminetsinnän vuonna 2015. Emoyhtiö on SMA Mineral AB ja sen kotipaikka on Persberg Ruotsissa. Toimintaa yhtiöllä on Euroopassa yhteensä 30 paikkakunnalla seitsemässä eri maassa. Suomessa SMA Mineral Oy louhii kalkkikiveä ja kvartsia ja valmistaa niistä kalkkipohjaisia tuotteita Kalkkimaan ja Loukolammen kalkkitehtailla. Kaivostoiminta koostuu avolouhoksista sekä kalkkitehtaista, joissa tehdään tuotteesta riippuen murskausta, seulontaa, jauhatusta sekä säkitystä.

Kaivostoiminnan lisäksi yhtiö valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia Torniossa, jota ei käsitellä tässä raportissa.

Pohjoismaiden suurin dolomiittiesiintymä Kalkkimaa Torniossa on otettu käyttöön jo 1500-luvulla. Raaka-aine riittää nykyisellä louhintamäärällä yli 100 vuodeksi.  Ristimaan louhoksella Torniossa on louhittu kvartsia vuodesta 1989 lähtien. Ankeleen dolomiittiesiintymä Pieksämäellä on otettu käyttöön 1960-luvulla.

Yhtiön suomenkieliset sivut: SMA Mineral

Huom! Yhtiön toimipaikat eivät harjoita rikastustoimintaa, jolloin rikastushiekkaa ei synny. Lisäksi yhtiön vesienkäyttö on minimaalista, esim. prosessijätevesiä ei ole. Vastuullisuusjärjestelmässä ei näin ollen ole arvioitu rikastushiekan ja vesienhallinnan tasoa, vaikka ne näkyvät alla olevassa kuvaajassa tasona C.

AAA
AA
A
B
C
SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ LUONNON MONIMUOTOISUUS RIKASTUSHIEKAN HALLINTA VESIEN HALLINTA ENERGIA TEHOKKUUS KAIVOKSEN SULKEMINEN TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Kriisinhallinta

Laitos Kriisinhallintavalmius Sisäinen arviointi Koulutus ja harjoittelu
Kriisinhallintavalmius yhtiötasolla
Kriisinhallintavalmius toimipaikkatasolla
Tulokset todennettu edellisen kerran: 23.11.2022

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Kalkkimaa: 37 956 t dolomiittista kalkkikiveä + 80 099 t louheita, sepeliä ja murskeita + 5398 t kalsiittituotteita / Ristimaa: 150 390 t kvartsia + 296 760 t louheita, sepeliä ja murskeita / Ankele: 45 969 t dolomiittista kalkkikiveä + 18 980 t louheita, sepeliä ja murskeita
 • Kokonaislouhinta: Kalkkimaa: 93 825 t (malmia: 77% , sivukiveä: 23%) / Ristimaa: 447 150 (malmia: 34 %, sivukiveä: 66%) / Ankele: 64 949 t (malmia: 71%, sivukiveä: 29%)
 • Raportoidut malmivarat: Kalkkimaa: todennetut 9,9 Mton; todennäköiset - Mton (Ca 19%, Mg 10%) / Ristimaa: todennetut 1,1 Mton; todennäköiset 1,5 Mton (SiO2 > 92%, P < 0,01%) / Ankele: todennetut 1,85 Mton; todennäköiset 5,9 Mton (Ca 19%, Mg 8%)
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: Kalkkimaa: löytymisvuosi 1600-luvulla / aloitusvuosi 1917, Ankele: löytymisvuosi ennen 1902 /aloitusvuosi 1966, Ristimaa: löytymisvuosi 1987 / aloitusvuosi 1989.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Kalkkimaa: 100 vuotta, Ankele 30 vuotta, Ristimaa n. 4-5 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kalkkimaa: 93,991 ha, Ankele: 42,126 ha, Ristimaa: 39,308 ha.
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 12 henkilöä (Kalkkimaa, Ristimaa ja Ankele yhteensä). [SMA Mineral Oy yhteensä 34 henkilöä]
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Tornio (29%), Pieksämäki (21%), Keminmaa (21%), Kemi (16%), Haaparanta (8%)
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 8 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoida.
 • Maksettu yhteisövero: 0 €

Tietoja malminetsinnästä

SMA Mineral Oy on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Yritys on tehnyt malminetsintää vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2022 yhtiö ei tehty malminetsintää lainkaan. Aikaisempina vuosina malminetsintää on tehty Tornion kunnassa (vuonna 2021). Malminetsintämenetelminä on käytetty vuonna 2021 maastokartoituksia, syvä-kairausta, pintanäytteitä ja kairauksia. Yhtiön keskeisimpiä etsittäviä mineraaleja on kvartsi.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1 kpl ja 86,65 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 0 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Kalkkimaan kaivospiirin sisäisillä luonnonsuojelualueilla (useita), joissa ei kuitenkaan harjoiteta kaivostoimintaa.
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO9001 ja 14001 -standardien mukaisesti.
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta 1 kpl, velvoitetarkkailuun liittyen.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: Kalkkimaa: 2013 / Ristimaa: 2021, 2013 / Ankele: 2019
 • Linkki lupaan: Ristimaa 2021: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1500507 / Ankele 2019: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1583879
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Kalkkimaa: 40 000 € / Ristimaa: 140 000 €.
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Kalkkimaan kaikki louhokset yht. 9000 € / Ankele: 3000 € / Ristimaa: 6000 €
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 2000 €

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Läjitettävää kaivannaisjätettä ei syntynyt vuonna 2022 yhdelläkään yhtiön louhoksista.
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Kalkkimaa: 100 % / Ristimaa: 100% / Ankele: 100 %. Yhtiön louhoksilla ei synny läjitettävää kaivannaisjätettä sillä kaikki louhittu sivukivi hyödynnettiin täysimääräisesti eikä pintamaanpoistoa ole. .
 • Polttoaineiden kulutus: Kalkkimaa: 0,982 / Ristimaa: 3,012 / Ankele: 0,267
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Ei saatavilla eriteltyinä sähkö ja lämpöä, luvut ilmaisevat sähkön kokonaiskulutusta: Kalkkimaa (sis. louhokset ja tehtaan): 1,97 GWh/a Ristimaa (louhos): 0,18 GWh/a Ankele (louhos): 0,03 GWh/a Loukolampi (tehdas): 1,52 GWha/a Ei tiedossa sähkön tuotantomuodon jakaumaa.
 • Energian kulutuksen tavoite: Ei asetettua tavoitetta.
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Ei raportoitu.
 • Veden kulutus: Kalkkimaa: 1500 m3 (100%) / Ristimaa: 0 (toiminnassa ei käytetä vettä) / Ankele: 627 m3 (100 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: Kalkkimaa: 0,14 / Ristimaa: 0,08 / Ankele: 0,12
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 0
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Kalkkimaa: neidonkenkä, lehtotikankontti, horkkakatkero, ketokatkero, soikkokaksikko, metsänemä, valkolehdokki, lehtonoidanlukko, ketonoidanlukko, kurjenkello, ahokissan-käpälä (11 lajia). Ristimaalla ja Ankeleella: ei uhanalaisia lajeja.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 t. Prosessoinnissa ei käytetä kemikaaleja. Louhinnassa käytetään räjäytysaineita: Kalkkimaa 25 t / Ristimaa 100 t / Ankele 25 t.
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Linnunpönttöjä jokaisessa louhoksessa Suomessa. Ruotsin puolella annettu maanomistajille kompensaatioita (Gotlannissa).

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: Ei tiedossa.
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Ei tiedossa.
 • Tapaturmataajuus: Ei tiedossa.
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä vaihdellen tarpeen mukaan, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä.
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 17,6 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutuelinkeinoihin liittyvien sidosryhmien toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Matkailuelinkeinojen harjoittajat eivät ole yrityksen arvioinnin mukaan sidosryhmiä. Maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

SMA Mineralin vaikutukset maankäyttöön kohdistuneena haittana ovat asumisviihtyvyyden ja rakennusten arvon aleneminen kaivospiirin välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueiden lähiympäristössä on hieman matalampi lintutiheys. Kaivostoiminnalla on yhdessä alueen muun maankäytön kanssa lievä heikentävä vaikutus alueen sienilajistoon. Suo- ja metsäalueilla on nähtävissä myös kuivatusvaikutus, mutta lähialueet on myös ojitettuja.

Positiivisena vaikutuksena kaivostoiminta ylläpitää louhosten ympäristön eliöstön ja kasvillisuuden runsaana pitämällä myös kasvillisuutta avoimena ja maaperää ravinteikkaana, sekä edesauttaa kalkista pitävien kasvilajiston kukoistamista sekä runsastumista alueellisesti (tällaisia ovat mm. osa luontodirektiivillä suojelluista lajeista).

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnan suunnittelussa. Kalkkimaan tehdasalue ja sinne johtava tie on merkitty kaavamerkinnällä sk/p eli paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen perinteinen rakenne ja rakentamisen mittakaava tulee säilyttää ja tiestön linjaukset ja vanhat pihapiirit viljelyksineen pyritään huomioimaan toiminnan suunnittelussa ja säilyttämään. Kalkkimaan alueen lähiympäristössä on useita suojelullisesti arvokkaita perinnemaisemia, suojeltuja muinaismuistoja sekä luonnonsuojelukohteita, joiden säilyvyydestä yhtiö huolehtii omaehtoisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Yrityksen tärkeimmät sidosryhmäviestinnän kanavat ovat paikallisten suorat yhteydenotot, paikallislehdet, vuosiraportti, internetsivut, kirjeet ja tapahtumat sekä vierailut. Yritys tukee muun muassa paikallista urheilutoimintaa painottuen junioritoimintaan, työntekijöiden vapaa-ajan urheilu- ja kulttuuritoimintaa sekä SOS-lapsikylän toimintaa. Yritys tarjoaa myös lopputyö, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille. Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteitä palautteen käsittelylle ja sidosryhmätyöskentelylle on kehitetty yrityksessä vuosittain yhdessä johtamisjärjestelmän kanssa.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhtiön sisäinen hiilineutraalin kalkin kehitysprojekti.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Tornio, Pieksämäki
Yhteystiedot:
Annika Niiranen
HSEQ Päällikkö
SMA Mineral Oy

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi