Kuvaus yrityksestä

SMA Mineral Oy:llä on kalkkikivikaivokset Torniossa ja Pieksämäellä sekä kvartsikaivos Torniossa. Yritys on aloittanut myös malminetsinnän vuonna 2015. Emoyhtiö on SMA Mineral AB ja sen kotipaikka on Persberg Ruotsissa. Toimintaa yhtiöllä on Euroopassa yhteensä 30 paikkakunnalla seitsemässä eri maassa. Suomessa SMA Mineral Oy louhii kalkkikiveä ja kvartsia ja valmistaa niistä kalkkipohjaisia tuotteita Kalkkimaan ja Loukolammen kalkkitehtailla. Kaivostoiminta koostuu avolouhoksista sekä kalkkitehtaista, joissa tehdään tuotteesta riippuen murskausta, seulontaa, jauhatusta sekä säkitystä.

Kaivostoiminnan lisäksi yhtiö valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia Torniossa, jota ei käsitellä tässä raportissa.

Pohjoismaiden suurin dolomiittiesiintymä Kalkkimaa on otettu käyttöön jo 1500-luvulla. Raaka-aine riittää nykyisellä louhintamäärällä yli 100 vuodeksi. Ankeleen dolomiittiesiintymä on otettu käyttöön 1960-luvulla. Ristimaan louhoksella on louhittu kvartsia vuodesta 1989 lähtien

Yhtiön suomenkieliset sivut: SMA Mineral

 

Huom! Yhtiön toimipaikat eivät harjoita rikastustoimintaa, jolloin rikastushiekkaa ei synny. Lisäksi yhtiön vesienkäyttö on minimaalista, esim. prosessijätevesiä ei ole. Vastuullisuusjärjestelmässä ei näin ollen ole arvioitu rikastushiekan ja vesienhallinnan tasoa, vaikka ne näkyvät alla olevassa kuvaajassa tasona C.

AAA
AA
A
B
C NA NA NA NA NA
SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ LUONNON MONIMUOTOISUUS RIKASTUSHIEKAN HALLINTA VESIEN HALLINTA ENERGIA TEHOKKUUS KAIVOKSEN SULKEMINEN TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Kriisinhallinta

Laitos Kriisinhallintavalmius Sisäinen arviointi Koulutus ja harjoittelu
Kriisinhallintavalmius yhtiötasolla
Kriisinhallintavalmius toimipaikkatasolla
Tulokset: 23.11.2022
Tulokset todennettu edellisen kerran: 23.11.2022

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: 53 319 t dolomiittista kalkkikiveä + 66 005 t louheita, sepeliä ja murskeita + 5203 t kalsiittituotteita, Ankele: 47 712 t dolomiittista kalkkikiveä + 9155 t louheita, sepeliä ja murskeita , Ristimaa: 160 140 t kvartsia (malmi) + 234 709 louheita, sepeliä ja murskeita (sivukivi)
 • Kokonaislouhinta: Kalkkimaa: 125 094 t (malmia 100 %, sivukiveä 0 %) , Ankele: -, Ristimaa: 394 849 t (malmia 41 %, sivukiveä 59 %)
 • Raportoidut malmivarat: Kalkkimaa: 9,9 Mton; - Mton (Ca 19%, Mg 10%) , Ankele: 1,85 Mton; 5,9 Mton (Ca 19%, Mg 8%), Ristimaa: 1,1 Mton; 1,5 Mton (SiO2 > 92%, P < 0,01%)
 • Raportoidut mineraalivarannot: Kalkkimaa: 9,4 Mton; 94 Mton; 94 Mton (Ca 19%, Mg 10%); Ankele: 1,7 Mton; 4,0 Mton; 10,0 Mton (Ca 19%, Mg 8%); Ristimaa: 0,9 Mton; 1,0 Mton; 1,0 Mton (SiO2 92%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: Kalkkimaa: Löytymisvuosi: 1600-luvulla / Aloitusvuosi:1917; Ankele: Löytymisvuosi: ennen 1902 / Aloitusvuosi: 1966; Ristimaa: Löytymisvuosi: 1987 / Aloitusvuosi: 1989
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Kalkkimaa: 100 vuotta; Ankele: 31vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kalkkimaa: 93,991 ha; Ankele: 42,126 ha; Ristimaa: 39,308 ha
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): Kalkkimaalla ja Loukolammella yhteensä 10 henkilöä [SMA Mineral Oy yhteensä 35 henkilöä]
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Keminmaa 20 %, Tornio 18 %, Pieksämäki 50 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 7 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

SMA Mineral Oy on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Yritys on tehnyt malminetsintää vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2020 suoritettiin pienimuotoista malminetsintää Tornion kunnassa. Yrityksellä on jatkomalminetsintälupa jo aiemmin tutkitulle Peurakallion alueelle Torniossa. Alueen koko on 86,65 ha. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kvartsia. Malminetsintämenetelminä on käytetty syväkairausta, pintanäytteitä ja kairauksia. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole.

 • missä kunnissa malminetsintää tehdään: Tornion kunnassa
 • millä menetelmillä malminetsintää tehdään: Maastokartoitus, pinta näytteitä, kairauksia
 • etsittävät metallit/mineraalit: Kvartsi
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1 kpl ja 86,65 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 1,194 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Kalkkimaan kaivospiirin sisällä luonnonsuojelualueita, joissa ei kuitenkaan toimintaa.
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta 2 kpl liittyen velvoitetarkkailuun

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: Kalkkimaa: 2013, Ankele: 2019, Ristimaa: viimeisin uusi lupa 2021 (sitä edellinen voimassa ollut: 2013)
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Kalkkimaa: 40 000 €; Ankele: 0 €; Ristimaa: 140 000 €
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Kalkkimaan kaikki louhokset yht: 9 000 €; Ankele: 3 000 €; Ristimaa: 6 000 €
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 2 000 €

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: Kalkkimaa: pintamaa 40 t (100 %) Ankele: pintamaa 21 062 t (70 %), sivukivi 9155 t (30 %) Ristimaa: soijaporajäte 3 t (0,0013 %), pintamaa 4500 t (2 %), sivukivilouhe 234 709 t (98 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Kalkkimaa: – (kaikki läjitetty pysyvästi) Ankele: pintamaa (100 %), sivukivilouhe (100 %) Ristimaa: soijaporanäyte (100 %), pintamaa (100 %), sivukivilouhe (100 %)
 • Polttoaineiden kulutus: Kalkkimaa: 0,764 Ankele: 0,284 Ristimaa: 2,86
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Toimipaikoille toimitetun sähkön jakauma (kaikilla toimipaikoilla sama): Turve ja fossiiliset energialähteet 33 % Uusiutuvia energialähteitä 25 % Ydinvoima 42 % Ei saatavilla eriteltynä sähköä ja lämpöä vaan kokonaiskulutus: Kalkkima: 2,01 GWh/aAnkele: 1,59 GWh/aRistimaa: 0,18 GWh/a
 • Energian kulutuksen tavoite: Ei asetettuja tavoitteita.
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Ei raportoitu
 • Veden kulutus: Kalkkimaa: 1500 m3 (100%), Ankele: 583 m3 (100%), Ristimaa: 0 Mm3 (0 %) (toiminnassa ei käytetä vettä)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: Kalkkimaa: 0,19 Mm3/a, Ankele: 0,12 Mm3/a, Ristimaa: 0,11 Mm3/a
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: Ei patoja.
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Kalkkimaa: neidonkenkä, lehtotikankontti, horkkakatkero, ketokatkero, soikkokaksikko, metsänemä, valkolehdokki, lehtonoidanlukko, ketonoidanlukko, kurjenkello, ahokissankäpälä (11 lajia) Ristimaalla ja Ankeleella: ei uhanalaisia lajeja.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Prosesseissa ei käytetä kemikaaleja. Louhinnassa käytetään räjähdysaineita: Kalkkimaa: 36 t, Ankele: 14 t, Ristimaa: 104 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:
  • Linnunpönttöjä Suomessa. Ruotsin puolella annettu maanomistajille kompensaatioita (Gotlannissa).

   

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: Yhteensä 17 päivää, keskimäärin 2 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: 1 poissaoloon johtanut tapaturma 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet). Ei tapaturmia urakoitsijoilla.
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä vaihdellen tarpeen mukaan, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä.
 • Naisten osuus työvoimasta (%): Toimihenkilöt: 15,7 %, työntekijät: 2,9 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutuelinkeinoihin liittyvien sidosryhmien toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Matkailuelinkeinojen harjoittajat eivät ole yrityksen mukaan sidosryhmiä. Maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

SMA Mineralin vaikutukset maankäyttöön kohdistuneena haittana ovat asumisviihtyvyyden ja rakennusten arvon aleneminen kaivospiirin välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueiden lähiympäristössä on hieman matalampi lintutiheys. Kaivostoiminnalla on yhdessä alueen muun maankäytön kanssa lievä heikentävä vaikutus alueen sienilajistoon. Suo- ja metsäalueilla on nähtävissä myös kuivatusvaikutus, mutta lähialueet on myös ojitettu.

Positiivisena vaikutuksena kaivostoiminta ylläpitää louhosten ympäristön eliöstön ja kasvillisuuden runsaana pitämällä myös kasvillisuutta avoimena ja maaperää ravinteikkaana.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnan suunnittelussa. Kalkkimaan tehdasalue ja sinne johtava tie on merkitty kaavamerkinnällä sk/p eli paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen perinteinen rakenne ja rakentamisen mittakaava tulee säilyttää ja tiestön linjaukset ja vanhat pihapiirit viljelyksineen pyritään huomioimaan toiminnan suunnittelussa ja säilyttämään. Kalkkimaan alueen lähiympäristössä on useita suojelullisesti arvokkaita perinnemaisemia, suojeltuja muinaismuistoja sekä luonnonsuojelukohteita, joiden säilyvyydestä yhtiö huolehtii omaehtoisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Yrityksen tärkeimmät sidosryhmäviestinnän kanavat ovat paikallisten suorat yhteydenotot, paikallislehti, vuosiraportti, internetsivut, kirjeet ja tapahtumat sekä vierailut. Yritys tukee muun muassa paikallista urheilutoimintaa painottuen junioritoimintaan, työntekijöiden vapaa-ajan urheilu- ja kulttuuritoimintaa sekä SOS-lapsikylän toimintaa. Yritys tarjoaa myös lopputyö, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille. Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle ja sidosryhmätyöskentelyä on kehitetty yrityksessä vuosittain yhdessä johtamisjärjestelmän kanssa.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen yhdessä Oulun yliopiston ja Tekesin kanssa; kalkkikivimateriaalin käyttö osana kaivosten happamien kaivosvesien puhdistamisessa – KAIVASU-hanke Hituran lopetetulla kaivosalueella Nivalassa.
 • Kaivosvastuujärjestelmä käytössä kaivostoiminnalle
 • Kiertotaloushankeyhteistyö paikallisten toimijoiden sekä Oulun yliopiston kanssa
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Tornio, Pieksämäki
Yhteystiedot:
Annika Niiranen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi