Kuvaus yrityksestä

Northern Aspect Resources Oy (NARL) on 2016 perustettu malminetsintäyhtiö, jonka Rupert Resources Ltd on hankkinut omistukseensa toukokuussa 2018. Yrityksen kotipaikka on Kannus. NARL keskittyy kullanetsintään Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueilla.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiöllä on toimintaa viranomaisten todentamilla luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat: Hirsikankaan esiintymässä todennäköisiä varantoja 2270 tn (1,2 g/t Au). Vuoden 2018 resurssiarvio.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2017
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 1
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Nivala
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Tällä hetkellä malminetsintää tehdään Kannuksen, Kalajoen, Toholammen, Ylivieskan ja Kokkolan kuntien alueella. Vuonna 2022 malmitutkimusta on tarkoitus laajentaa itään päin Pyhäjärven ja Pihtiputaan kuntiin. Käytetyimmät tutkimusmenetelmät NARL:n kohteissa ovat maastokartoitus ja -näytteenotto, geofysiikan menetelmät ja timanttikairaus. Yhtiö on tehnyt myös maaperä-, BoT- ja raskasmineraalinäytteenottoa. Yhtiö keskittyy ensisijaisesti kullan etsintään.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl ja 5947.94 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 10 kpl ja 11517,84 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: 1,174 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: liito-orava
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät:
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 100

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Minimaalliset

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Ei vaikutusta

Vaikutukset maisema-arvoon:

Ei vaikutusta

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Tupaillat malminetsintäalueen kunnissa maanomistajille ja kunnan johdolle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Ei hankkeita

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue
Kalajoki, Kannus, Toholampi, Kokkola ja Ylivieska
Yhteystiedot:
Riikka Taipale

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi