Yrityksen esittely

Suhangossa, Etelä-Lapissa, sijaitsee jalo- ja perusmetalleja sisältäviä esiintymiä, joita on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan. Nyt alueelle on suunnitteilla kaivoshanke, jonka rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2024.

Hankkeesta vastaa vuonna 2018 perustettu kaivostoimintaa kehittävä ja malminetsintää harjoittava yritys Suhanko Arctic Platinum Oy eli SAP, joka on CD Capital Natural Resources Fund III L.P.:n kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö. Emoyhtiötä hallinnoi isobritannialainen pääomasijoitusyhtiö CD Capital Asset Management Ltd (CD Capital). SAP on sitoutunut ottamaan kaivosvastuujärjestelmän käyttöön.

Suhanko on monimetalliesiintymä. Tärkein kaivannainen ja päätuote on palladium, jota käytetään pääasiallisesti autojen pakokaasupäästöjen hallintaan kehitettyjen katalysaattoreiden valmistukseen. Suhangon malmiot sisältävät palladiumin lisäksi myös platinaa, kuparia, nikkeliä, kultaa, kobolttia ja rodiumia, jotka ovat kriittisiä pyrkimyksissä siirtyä puhtaiden uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Esiintymät sijaitsevat Ranualla, aivan Tervolan kunnan rajalla, 45 kilometriä Rovaniemen keskustan eteläpuolella.

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: 341 miljoonaa tonnia (palladium 1,01 g/t, platina 0,24 g/t, kulta 0,09 g/t, kupari 0,18 %, nikkeli 0,08 %). Malmivarantojen uudelleenarviointi ja yksityiskohtainen kaivossuunnittelu ovat meneillään.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2026
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: 4 198 hehtaaria (kolme kaivosaluetta/kaivospiiriä, joista Suhanko 4 144 hehtaaria)
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 8
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.) 8
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia malminetsintälupia yhteensä 6 915 hehtaaria (6 kappaletta). Malminetsintää tehdään Ranuan, Rovaniemen, Tervolan ja Keminmaan kunnissa. Suhanko Arctic Platinum Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geofysikaalisia maanpinta- ja lentomittauksia, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, kallioperäkartoitusta, uranäytteenottoa, minikairalla toteutettua näytteenottoa, RC-kairausta, geokemiallista näytteenottoa ja lohkarekartoitusta. Lisäksi yhtiö on suorittanut koelouhintaa sekä lukuisia malmin rikastettavuusselvityksiä erityisesti Suhangon kaivoshankkeen kannattavuusselvitysten yhteydessä.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 6 kpl ja 6 915 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 10 kpl ja 19 910 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: 2 739,2 m

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Yksityinen suojelualue (17,5 ha)
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Luvan myöntövuosi: 2005
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 63 000 €
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 31 000 €

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: -
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: Ei raportoitu
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Ei raportoitu
 • Energian kulutuksen tavoite: -
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: Ei raportoitu
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: suovalkku, kiiltosirppisammal, pohjanhyytelöjäkälä, viitasammakko, Ruonajoen taimenpopulaatio, saukko ja päiväpetolintu
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Laaja-alaiset edellä mainittujen uhanalaisten lajien kartoitukset (2013, 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022) ja kompensaatiotoimien suunnittelu.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,59 % (prosenttiosuus sairaspoissaolopäivät/työpäivät)
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 37,5

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella Isosydänmaan (9 800 ha), Narkauden (7 600 ha) ja Niemelän (1 000 ha) paliskuntien alueilla. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä paliskunnat on tunnistettu kuuluviksi yrityksen keskeisiin sidosryhmiin ja huomioidaan myös yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu kolmessa YVA:ssa, joissa on selvitetty suunniteltujen kaivoshankkeiden maisemavaikutukset.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty 2013, mutta sosiaalisia vaikutuksia ei seurata
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta paikallisessa lehdessä, tiedotustilaisuuksissa, internet-sivuilla, sähköpostilla sekä kirjeillä.
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien, kiinteistönomistajien ja sidosryhmien sekä muiden kaivosalueen nykykäyttäjien kanssa on ollut hyvää. Yhtiö on panostanut erityisesti tiedottamiseen kaivoshankkeen suunnitelmista, luvituksesta ja malminetsintätoimenpiteistä.
 • Yritys on tukenut paikallista seuratoimintaa
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Ei raportoitu

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Ranua, Rovaniemi, Tervola, Keminmaa, Simo
Yhteystiedot:
Erkki Kantola
Ympäristöpäällikkö
Suhanko Arctic Platinum Oy
0400-892001

Muut vuodet

No related posts found.

Hankkeet

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi