Kuvaus yrityksestä

Sibelco Nordic Oy kuuluu kansainväliseen Sibelco-konserniin. Sibelco on vuonna 1872 perustettu monikansallinen materiaaliratkaisuja tarjoava yritys, joka toimii yli 30 maassa ja jolla on laajat monimineraalivarannot.

Konserni keskittyy kvartsihiekan käsittelyyn ja myyntiin sekä keramiikkasavien, maasälpämineraalien, oliviinin ja lasin kierrätykseen. Kestävä kehitys, mukaan lukien periksiantamaton keskittyminen turvallisuuteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, on oleellinen osa yrityksen visiota.

Sibelco Nordic Oy:llä on toimintaa kolmella eri paikkakunnalla (Kemiönsaari, Nilsiä ja Karvia). Louhoksia on kahdella paikkakunnalla, Kemiönsaarella ja Nilsiässä. Koska yhtiöllä on muutakin kuin kaivoslain alaista toimintaa, on taloudellisten tunnuslukujen raportointi haastavaa.

Kemiönsaarella louhitaan pegmatiittia kolmessa avolouhoksessa ja siellä myös prosessoidaan saman konsernin kvartsihiekkaa Belgiasta ja Lapinlahdelta tuotua anortosiittia. Kemiön toimipaikalla on louhosten lisäksi rikastamo sekä kuivatus-, jatkojalostus- ja pakkaustoiminnot. Tuotteet ovat maasälpä, kvartsi, anortosiitti ja valimohiekka. Pääkäyttökohteet tuotteille ovat saniteettikeramiikka- ja lasikuituteollisuus sekä valimot.

Nilsiässä louhitaan kvartsia kahdessa avolouhoksessa. Toiminta koostuu kvartsiittimineraalin louhinnasta, murskauksesta, rikastuksesta, rikasteen kuivauksesta ja jatkojalostuksesta. Pääkäyttökohteet tuotteille ovat tulenkestävät massat, suodatinhiekat, urheilu- ja harrastehiekat sekä lasiteollisuus.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Kemiö 85 939 t, Nilsiä 60 585 t
 • Kokonaislouhinta: Kemiö 59 880 t, Nilsiä 35 000 t
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoida julkisesti.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoida julkisesti.
 • Toiminnan aloitusvuosi: Kemiö 1966, Sibelcon omistuksessa kokonaan vuodesta 1999, pegmatiittiesiintymiä hyödynnetty 1700-luvulta alkaen pienessä mittakaavassa. Nilsiä 1976, Sibelcon omistuksessa kokonaan vuodesta 1999. Kinahmin esiintymää hyödynnetty vuodesta 1914 alkaen.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Kemiössä yli 50 vuotta, Nilsiässä yli 100 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kemiö 120 ha, Nilsiä 147,5 ha.
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 62
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kemiönsaari 40,3 %, Kuopio 21 % ja Karvia 6,5 %.
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Sesongin mukaan 10-20 urakoitsijaa.
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoida julkisesti.
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoida julkisesti.

Tietoja malminetsinnästä

Sibelco Nordic Oy ei suorita malminetsintää Suomessa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 0

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: ISO 14001, sertifioitu.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: Kemiö 2016, Nilsiä 2012
 • Linkki lupaan: Kemiö: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1222466
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Kemiö 200 000 e, Nilsiä 330 000 e
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Kemiö 36 000 e, Nilsiä 30 000 e
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Sibelco ei suorita malminetsintää Suomessa.

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 50 604 t märkää rikastushiekkaa (75 %), 16 846 t kuivaa rikastushiekkaa (25 %).
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 70 739 t sivukivimyynti (62 %), 43 784 t sivukivi omaan käyttöön (38 %).
 • Polttoaineiden kulutus: Kemiö 1,7 GWh, Nilsiä 0,52 GWh.
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Kemiö sähkö 6,76 GWh (11,68 %). Nilsiä sähkö 2 GWh (11,68 %)
 • Energian kulutuksen tavoite: Tavoite saavutettiin.
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Kemiö 846 t, Nilsiä 299 t
 • Veden kulutus: Kemiö 2,3 Mm3 (raakaveden osuus prosessissa 5,5 %), Nilsiä 0,38 Mm3 (raakaveden osuus prosessissa 0 %).
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: Kemiö 0,088 Mm3, Nilsiä 0,057 Mm3
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: Kemiö 2, Nilsiä 2
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Toiminta-alueilla ei ole uhanalaisia lajeja.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Kemiö 95,3 t, Nilsiä 21,1 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Yrityksen Nilsiän toimipaikalla tehtiin luonnon monimuotoisuuden kartoitus syksyllä 2022 ja samalla tunnistettiin vieraslajeja, joiden hallintaa jatketaan. Luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita on aloitettu varsinkin yrityksen maa-ainesalueilla.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: ISO 45001:2018, sertifioitu.

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1,1
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Ei raportoida julkisesti.
 • Tapaturmataajuus: RIR 14,33
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivävuoro - 5 pv viikossa, 3 vuoro - 5 pv viikossa, 3 vuoro - 6 pv viikossa, 3 vuoro - 7 pv viikossa. Työajat 7,5 h, 8 h, 12 h tai liukuva työaika.
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 26,6

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Toiminnat työllistävät sekä suoraan että välillisesti paikallisia ja paikallista yritystoimintaa. Yhtiön toiminnan seurauksena on varsinkin Kemiössä paikallisten metsäteiden kattavuus ja kunto merkittävästi parantunut ja helpottanut maa- ja metsänomistajien toimintaa alueella.

Nilsiässä Sibelco on ollut mukana rahoittamassa Kauppisen järven kunnostushanketta, jonka tarkoitus oli parantaa järven tilaa ja sen virkistyskäyttöä. Kauppisen järveen on myös asennettu jatkuvatoiminen hapetin estämään suolakerrostumista järvessä. Sekä Kemiössä että Nilsiässä yritys maksaa vuosittain ympäristöluvassa määriteltyä kalatalousmaksua kompensoimaan toiminnan mahdollisesti aiheuttamaa haittaa vastaanottavassa vesistössä.

 

 

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole yhtiön oman arvion mukaan ollut haitallisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Toiminta-alueille pääsy on kielletty turvallisuussyistä ja tämä voi rajoittaa liikkumista lähialueilla. Toiminta-aikoja on ympäristöluvassa määritelty huomioiden asutus ja virkistyskäyttö. Esimerkiksi Kemiössä kesäkaudella toimintaa on rajoitettu, jotta minimoidaan haitta loma-asutukselle.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Kaikille alueille on tehty maisemointisuunnitelma osana sulkemissuunnitelmaa. Maisemointia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös jatkuvasti toiminnan aikana ja maisema-arvot otetaan huomioon esimerkiksi varastointia suunniteltaessa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Yritys on tehnyt sidosryhmäanalyysin jokaiselle toimintapaikalle ja sen pohjalta toimintasuunnitelman sidosryhmien kanssa tehtävälle yhteistyölle ja viestinnälle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yrityksellä on meneillään sivutuotteen ja/tai jätevirtojen hyödyntämistä koskevia tutkimus-ja yhteistyöhankkeita ja muita kiertotalouden edistämistä tukevia projekteja. Yritys osallistuu myös pidempiaikaiseen rikastushiekan tuotteistamisen ja hyötykäytön tutkimushankkeeseen.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Suomi (Kemiönsaari, Nilsiä)
Yhteystiedot:
Riikka Vilkuna
Sustainability Manager Finland & Estonia
Sibelco Nordic Oy

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi