Kuvaus yrityksestä

Sotkamo Silver Oy on kaivosyritys (junior mining), joka harjoittaa myös malminetsintää. Varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut. Sotkamo Silver Oy:n toimipaikka sijaitsee Sotkamossa Kainuussa. Sen omistaa ruotsalainen Sotkamo Silver AB. Alueen raportoidut malmivarat sisältävät kultaa, hopeaa, sinkkiä ja lyijyä.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: (tonneina/kiloina, rikasteiden pitoisuudet prosentteina) Ei raportoitu
 • Kokonaislouhinta: (tonneina (suluissa malmin ja sivukiven osuudet prosentteina)) Ei raportoitu
 • Raportoidut malmivarat: (todennetut ja todennäköiset, yksikkö Mt (suluissa pitoisuudet)) 3,3 miljoonaa tonnia (hopea 0,01 %, kulta 0,00029 %, sinkki 0,71 %, lyijy 0,34 % )
 • Raportoidut mineraalivarannot: (mitatut, osoitetut ja mahdolliset, yksikkö Mt (suluissa pitoisuudet)) 7,3 miljoonaa tonnia (hopea 0,008 %, kulta 0,00028 %, sinkki 0,71 %, lyijy 0,34 %)
 • Toiminnan aloitusvuosi: (esiintymän löytymisvuosi ja kaivostoiminnan aloitusvuosi) 2006 (malminetsintä)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: (vuosina) > 10 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: (hehtaaria) 370 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): (tilanne vuoden lopussa) 8 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: (prosentteina, max. 5 merkittävintä kuntaa) Sotkamo, Kajaani
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): (tilanne vuoden lopussa) 3 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: (€) 0 euroa
 • Maksettu yhteisövero: (€) 0 euroa

Tietoja etsinnöistä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha (raportointivuonna)) -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha) -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: (kpl ja ha) -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: (kpl) -
 • Malminetsintäkairaus: (km) -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: (euroina) -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: (euroina) -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: (euroina) -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: (tonneina, yksilöinti prosentteina) -
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: (prosentteina lajeittain) -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,71 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Energian kulutuksen tavoite: (GWh, saavutettiinko tavoite)
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: (lkm) 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: (kemikaalit tonneina) -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: (kompensaatiot, siirtoistutukset, linnunpöntöt jne)

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: (työntekijää kohti) 8 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): (työntekijää kohti) 2 %
 • Tapaturmataajuus: (Poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, urakoitsijoiden eriteltynä) 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja toimeentuloon

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Vaikutuksia maisemaan on pyritty minimoimaan laitoksen ja rakenteiden sijoittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yrityksellä on ympäristönseurantaryhmä, johon kuuluu sidosryhmien jäseniä
 • Yritys järjestää sidosryhmille muun muassa tupailtoja ja esityksiä kouluilla yhteensä noin 10 kertaa vuodessa
 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan yhteydenpidon sekä yhteisten tilaisuuksien kautta
 • Yritys tukee paikallista koulutus- ja ympäristötoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Arttu Ohtonen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi