Kuvaus yrityksestä

Sotkamo Silver Oy on kaivosyritys (junior mining), joka harjoittaa myös malminetsintää. Varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut. Sotkamo Silver Oy:n toimipaikka sijaitsee Sotkamossa Kainuussa. Sen omistaa ruotsalainen Sotkamo Silver AB. Alueen raportoidut malmivarat sisältävät kultaa, hopeaa, sinkkiä ja lyijyä.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Ei raportoitu
 • Kokonaislouhinta: Ei raportoitu
 • Raportoidut malmivarat: 3,3 miljoonaa tonnia (hopea 0,01 %, kulta 0,00029 %, sinkki 0,71 %, lyijy 0,34 % )
 • Raportoidut mineraalivarannot: 7,3 miljoonaa tonnia (hopea 0,008 %, kulta 0,00028 %, sinkki 0,71 %, lyijy 0,34 %)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006 (malminetsintä)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: > 10 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 370 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 8 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sotkamo, Kajaani
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 3 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 0 euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoja malminetsinnästä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu.

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: -
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: -
 • Polttoaineiden kulutus: -
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,71 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 8 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Vaikutuksia maisemaan on pyritty minimoimaan laitoksen ja rakenteiden sijoittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Yrityksellä on ympäristönseurantaryhmä, johon kuuluu sidosryhmien jäseniä
 • Yritys järjestää sidosryhmille muun muassa tupailtoja ja esityksiä kouluilla yhteensä noin 10 kertaa vuodessa
 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan yhteydenpidon sekä yhteisten tilaisuuksien kautta
 • Yritys tukee paikallista koulutus- ja ympäristötoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sotkamo
Yhteystiedot:
Arttu Ohtonen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi