Kuvaus yrityksestä

Nordic Mines Oy on Raahessa sijaitseva kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Sen omistaa ruotsalainen, 30.6.2015 alkaen Tukholmassa pääkonttoriaan pitävä Nordic Mines Ab. Kaivoksen ainoa tuote on kulta. Yhtiön tuotanto on ollut keskeytettynä toistaiseksi alkaen 26.3.2014.

Nordic Mines Oy:n Laiva-kaivoksen tuotantoprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: louhinta, murskaus, painovoimaerotus, vaahdotusrikastus, syanidirikastus ja rikastushiekan käsittely. Malmilouhe syötetään leukamurskaimen kautta välivarastoon ja sieltä edelleen autogeenijauhatukseen. Jauhatuksen jälkeen materiaali johdetaan pikavaahdotuskennoon ja painovoimaerotukseen. Erotetut materiaalit johdetaan erillisiin liuotuspiireihin (Low grade ja High grade), joissa kulta liuotetaan syanidin avulla. Liuennut kulta otetaan talteen aktiivihiilen avulla. Hiili siirretään jatkokäsiteltäväksi Como-laitokselle, jossa kulta liuotetaan hiilestä, johdetaan elektrolyysiin ja sieltä edelleen valuprosessiin. Syanidinhajotusprosessin jälkeen rikastushiekkajäte pumpataan niille tarkoitetuille alueille.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Rikastettu malmimäärä 371 678 t, josta saatiin 223 kg kultaa
 • Kokonaislouhinta: 109 000 tonnia (loput 262 678 tonnia rikastetusta malmista on läjitettyä marginaalimalmia)
 • Raportoidut malmivarat: 9 367 000 tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 15 970 000 tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2005 (malminetsintä), 2011 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 1 700 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 69 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe, Vihanti, Oulu
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 5 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoitu

Tietoja malminetsinnästä

Nordic Mines Oy on harjoittanut malminetsintää Raahen ympäristössä vuodesta 2005 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 3 726 hehtaaria (26 kappaletta): 2 441 hehtaaria Laivan, 402 hehtaaria Oltavan sekä 834 hehtaaria Tormuan alueilla yhteensä. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan kultaa. Nordic Mines Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta sekä geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, uranäytteenottoa, käsityökaluilla tehtyjä tutkimuskaivantoja, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, RC-kairausta, kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa sekä koelouhintaa. Syväkairausta ei kuitenkaan tehty vuonna 2014 ollenkaan. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla on tällä hetkellä yhteensä neljä ja ne koskevat Laivan sekä Oltavan alueita.
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • ** Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti
 • ***Määrä (kpl) ja mihin liittyy, ei tarkempaa selostusta -

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 461 454 t (rikastushiekka, kvartsidioriitti ja sulfidiraakku)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Omaan käyttöön valmistetaan murskattua sivukiveä teitten kunnossapitoon (tarkkaa osuutta sivukivestä ei ilmoitettu)
 • Polttoaineiden kulutus: 0,15 GWh (diesel 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Sähkö 23,9 GWh (ydinvoima 40,0 %, fossiiliset ja turve 42,9 %, uusiutuvat 17,1 %). Tuotannon aikana 1.1.-25.3.2014 sähköä kului 18,2 GWh.
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: 0,6 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 0 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 5 kpl (2 kpl luokka 1, 2 kpl luokka 2 ja 1 kpl luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 8 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,4 %
 • Tapaturmataajuus: 27,58 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseutujen asukkaat sekä maanomistajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja ne huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Arkeologiset alueet huomioidaan suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Tuotannon ollessa päällä aika ajoin järjestetään avoimet ovet tapahtumia, johon sidosryhmien edustajat voivat tulla. Viimeisin on järjestetty keväällä 2013.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yritys on osallistunut kaivosten stressitesteihin
 • Yritys on osallistunut TEKES KTN-hankkeeseen
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Raahe
Yhteystiedot:
Tom Söderman

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi