Kuvaus yrityksestä

Endomines on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Kaivos ja malminetsintäalue sijaitsevat Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa. Tuotantomäärissä on huomioitu Pampalon maanalaisen kaivoksen, avolouhoksen sekä Rämepuron satelliittilouhoksen louhintamäärät. Vastaukset eivät koske Tervolan ja Kittilän kunnissa sijaitsevia valtauksia. Emoyhtiö Endomines Ab on rekisteröity Ruotsiin.

Malmi ajetaan kaivoksesta kuorma-autoilla murskaamon malmille varatulle alueelle, josta se syötetään pyöräkuormaajalla murskaamon vaunusyöttimeen. Murskaus tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen murskausvaihe on avoimessa piirissä. Toinen ja kolmas vaihe on suljetussa piirissä. Murskaamon tuote ajetaan noin 18 m korkeaan varastokasaan, jonka alla olevasta tunnelista murske otetaan rikastamoa syöttävälle kuljetinhihnalle.

Murskaamolla ei käytetä prosessikemikaaleja, lukuun ottamatta erilaisia voiteluaineita murskaimilla ja kuljettimilla. Varastosiilosta murske siirretään kuljettimilla jauhatukseen. Hieno kiviaines johdetaan luokittimien kautta hiukkaskoon mukaan joko ominaispainoerotukseen tai vaahdotusprosessiin. Karkeampi, yli 0,1 mm:n aines menee ominaispainoerotukseen, missä kulta erottuu. Ominaispainoerorikastuksen jälkeen erottumaton aines palaa jauhatukseen ja luokitteluun. Hienomman, alle 0,1 mm:n, aineksen vaahdotuksessa ja rikasteen sakeutuksessa käytetään kemikaaleja. Vaahdotuskennoissa ilmakuplat nostavat kemikaaleilla käsitellyt kultahippuset vaahdon mukana rikasteränneihin. Malmin sisältämät sulfidit, joista pääosa on pyriittiä (FeS2), nousevat kultarikasteeseen ja menevät tämän mukana jatkojalostukseen. Jäännös on rikastushiekkaa, joka johdetaan rikastushiekka-altaalle. Hiekka erotetaan lietteestä laskeuttamalla. Erottuva vesi johdetaan jälkiselkeytysaltaaseen ja edelleen takaisin prosessiin.

Vastuullisuusjärjestelmän tulokset ovat saatavilla ensimmäisen todentamisen jälkeen.

Yritys lukuina

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 5 105,01 tonnia kultarikastetta
 • Kokonaislouhinta: 373 499 tonnia/vuosi malmia ja 857 796 tonnia sivukiv
 • Raportoidut malmivarat: 423 000 tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 2,85 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1996 (malminetsintä), 2011 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 445,5 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): 66,4 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Ilomantsi 53 %, Joensuu 27 %, Kuopio 9 %, muut 11 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 29,6 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 500 000 euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa johtuen vanhoista vähennyksistä, jotka vievät verotettavan tuloksen nollaan

Tietoja malminetsinnästä

Endomines Oy on aloittanut malminetsinnän vuonna 1996 ja kaivostoiminnan vuonna 2011. Yrityksen malminetsintäalueeseen on laskettu Ilomantsin alueella sijaitsevat valtaukset (308,17 km2), varaukset ja malminetsintäluvat. Yrityksellä on lisäksi voimassa olevia valtauksia/malminetsintälupia Kittilän ja Tervolan kunnissa yhteensä 2 267,9 hehtaaria yhteensä 24 kpl. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kultaa. Endomines Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja sekä kallioperäkartoitusta. Syväkairausta tehtiin 2014 yhteensä 9 779 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia (yksi valitus hylätty KHO:ssa 2015).
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) *
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvista ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • * Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Natura-alue (8 194 ha), soidensuojelualue (164 ha), Ilmakkiaapan, Viiankiaapan ja Kaaresvuoman ojitus- rauhoitusalueet

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Myöntämisvuosi: -
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: 1 408 034 t (sivukivi 60,9 %, pintamaat 11,4 %, rikastushiekka 27,7 %)
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 48,1 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 8,8 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 22,4 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Energian kulutuksen tavoite:
 • Kaivoksen CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: ,1 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 7 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: 1 kpl (luokka 2) ja 1 kpl (luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 37
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Brennfroth 77 (MIBC) 6 t, Danafloat 507 9,1 t, Rikkihappo 93-95 % 16,7 t, Kalium-amyyliksantaatti (PAX) 1 % liuos 5,9 t, Kuparisulfaatti 1 % liuos 2,5 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei: Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2,2 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 7,4 %
 • Tapaturmataajuus: 7,4 (työpaikkatapaturmat/miljoona työtuntia, yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet )
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat ja ammattikalastajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yritys on vaikuttanut positiivisesti lähialueen virkistyskäyttöön olemalla mukana esimerkiksi leiri- ja retkeilypaikkojen siivoustalkoissa. Endomines Oy myöntää vuosittain kyläkehitysavustuksia paikallisille yhteisöille ja yrityksille. Kyläkehitysavustuksia myönnettiin vuonna 2014 esimerkiksi Hattujärven veneen laskupaikan, Makkolan museontilan navetan pärekaton ja Hattuvaaran tsasounan katon korjauksiin ja kunnostuksiin. Lisäksi avustuksilla järjestettiin pilkki- ja kalastustapahtuma sekä raivattiin latupohjia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa esimerkiksi jättämällä suojapuustoa sekä istuttamalla taimistoa. Lisäksi jätealueita tullaan maisemoimaan sitä mukaan, kun ne poistuvat käytöstä.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Tiedotustilaisuudet vähintään 1 krt/vuosi ja avoimet ovet 1 krt/vuosi. Alun epäluulot ja pelot vaihtu- neet positiiviseksi asenteeksi.
 • Yhtiön jakaman kyläkehitysavustuksen kohdentamisesta päättää yhtiön edustajan ja ulkopuolisten muodostama toimikunta.
 • Tiedotetaan yrityksen toiminnasta säännöllisesti paikallislehdessä, vuosiraportissa, paikallisella julkisella ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja avoimien ovien päivillä sekä joskus kirjeillä sekä ja yritys-/aluevierailujen avulla.
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle, mutta ei käytänteitä palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Sosiaalisen toimiluvan edellytykset ja työkalut (SoLiMi)
Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Ilomantsi
Yhteystiedot:
Henna Mutanen

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi